Konkurencieschopnosť

Rada pre konkurencieschopnosť – COMPET 


Rada vznikla v roku 2002 zlúčením troch Rád (Rady pre vnútorný trh, priemysel a výskum). Rada zasadá zvyčajne štyrikrát, no v prípade mimoriadnych udalostí aj viackrát ročne. Rokovanie Rady prebieha spravidla dva dni a je rozdelené na dve časti. Najskôr Rada rokuje vo formácií vnútorný trh a priemysel, nasledujúci deň vo formácii výskum a vesmír. V závislosti od agendy sa jej zúčastňujú ministri zodpovední za oblasti hospodárstva, vnútorného trhu, podnikania, MSP a priemyslu (MH SR), resp. vedeckého výskumu, inovácií a kozmického priestoru (MŠVVŠ SR). Okrem oficiálnych zasadnutí Rady sa v priebehu roka konajú aj neformálne zasadnutia ministrov členských krajín zodpovedných za oblasť konkurencieschopnosti (tak isto rozdelené na dve časti), a to spravidla dvakrát ročne (jedenkrát počas konania predsedníctva krajiny v Rade EÚ). Za Slovenskú republiku sa zasadnutí Rady zúčastňujú spravidla minister hospodárstva, alebo minister školstva.

 

Integrovaným cieľom Rady je zlepšenie fungovania vnútorného trhu, zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu hospodárstva EÚ. Rada prijíma rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou spravidla na základe riadneho legislatívneho postupu. V súčasnosti v Rade rezonuje najmä problematika energeticky náročného priemyslu (špeciálne výroba ocele), potreba dobudovania vnútorného trhu a digitálneho vnútorného trhu, ako aj otázka lepšej regulácie či modernizácie a digitalizácie priemyslu (tzv. smart industry). Smerovanie politiky v oblasti jednotného trhu na najbližšie roky určila Stratégia pre vnútorný trh s tovarom a službami, ktorá je jedným z hlavných koncepčných dokumentov súčasnej Európskej komisie. Stratégia identifikovala prekážky voľného pohybu tovarov a služieb a navrhla opatrenia na ich odstránenie v sektoroch, ktorých liberalizácia bude mať najvyšší pozitívny dopad na celkový hospodársky rast ekonomiky EÚ.

 


Počas predsedníctva SR v Rade EÚ budeme v oblasti vnútorného trhu venovať pozornosť najmä nadchádzajúcim legislatívnym návrhom, medzi ktoré bude patriť návrh pasu služieb alebo návrh na odstránenie neoprávnenej geografickej diskriminácie spotrebiteľov na vnútornom trhu (geo-blocking). Zároveň sa zameriame na implementáciu Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe právnych predpisov medzi troma hlavnými inštitúciami EÚ (Rada, Parlament, Komisia). V oblasti priemyslu chceme upriamiť pozornosť na tri oblasti: 1. zosúlaďovanie všetkých relevantných politík EÚ tak, aby podporovali celkovú konkurencieschopnosť ekonomiky EÚ (tzv. competitiveness mainstreaming), 2. napredovanie v diskusii k energeticky náročnému priemyslu a 3. podpora opatrení na modernizáciu a digitalizáciu priemyslu (tzv. smart industry).


Rada pre konkurencieschopnosť
Dátum poslednej aktualizácie: 2016-03-01 17:15:37.685 Dátum vytvorenia: Wed Apr 02 00:00:00 CEST 2014