Vzdelávanie, mládež, kultúra a šport

Rada pre vzdelávanie, mládež a kultúru a šport (EYCS)

(Education, Youth, Culture and Sport Council)
 

Zasadá spravidla tri až štyri razy do roka a zúčastňujú sa jej ministri zodpovední za oblasti športu, kultúry a školstva. Za Slovenskú republiku sa zasadnutí zúčastňujú minister školstva a minister kultúry.
 

Rada prijíma rozhodnutia zvyčajne na základe kvalifikovanej väčšiny (výnimkou je oblasť kultúry, kde je potrebná jednomyseľnosť) a riadneho legislatívneho postupu.
 

Oblasti školstva, kultúry a športu spadajú do zodpovednosti členských krajín. Nevynímajúc zo zreteľa zodpovednosť členských krajín za tieto oblasti, cieľom Spoločenstva je rozvoj kvalitného školstva, zavádzanie systému odbornej prípravy a podpora oblasti kultúry a športu v členských krajinách. Členské krajiny sú teda zodpovedné za definovanie obsahu a organizácie vzdelávacieho systému a za zachovávanie a rozvoj ich národnej a regionálnej kultúrnej rozličnosti a športu, pričom úlohou Spoločenstva je poskytovať rámec pre spoluprácu členských krajín v týchto oblastiach a to najmä formou výmeny skúseností a informácií.
 

Rada môže napríklad prijímať legislatívne rozhodnutia v záležitostiach audiovízie, či vzájomného uznávania vysokoškolských diplomov.

Prioritným záujmom počas SK PRES v rámci vzdelávania, mládeže, kultúry a športu bude „podpora a rozvoj talentu“, pričom rozvíjané budú predovšetkým oblasti ako: lepšie a modernejšie vysoké školstvo a jeho prínos k rozvoju regiónov, zavádzanie nových prístupov v práci s mládežou, športová diplomacia a vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu.

 

Rada pre vzdelávanie, mládež a kultúru

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-06-08 10:17:08.997 Dátum vytvorenia: Wed Apr 02 00:00:00 CEST 2014