Životné prostredie

Rada pre životné prostredie (ENVI)


Rada pozostáva z ministrov životného prostredia, ktorí sa stretávajú spravidla 4 krát za rok. Rozhodujú kvalifikovanou väčšinou.

V tejto oblasti má Európske spoločenstvo za úlohu podporovať harmonický, vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj ekonomických aktivít, ktoré rešpektujú požiadavku, najmä zabezpečenia vysokej úrovne kvality životného prostredia. Aby sa tento cieľ dosiahol, Rada pomáha ochraňovať kvalitu životného prostredia, ľudské zdravie, šetrné a racionálne využívanie prírodných zdrojov, biodiverzitu a podporuje tiež opatrenia na medzinárodnej úrovni zamerané na riešenie regionálnych a globálnych environmentálnych problémov.

Rada pre životné prostredie (Environment Council) pozostáva z ministrov životného prostredia, ktorí sa stretávajú spravidla 4 krát za rok. Rozhodujú kvalifikovanou väčšinou.

Rada pre životné prostredie

Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-24 16:29:25.74 Dátum vytvorenia: Thu Apr 11 00:00:00 CEST 2013