Projekt vzdelávania

logo_europsky_soc_fond03
zametnanost_soc_inkluzia


Základné informácie o národnom projekte „Zvýšenie kvality výkonu zamestnancov štátnej správy v oblasti agendy EÚ – príprava na predsedníctvo SR v Rade EÚ“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, www.esf.gov.sk.

Cieľovou skupinou projektu sú zamestnanci vybraných orgánov štátnej správy a inštitúcií, ktoré sa budú podieľať na príprave a výkone predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016. Projekt prebieha v časovom rámci od 3/2014 do 12/2015. Hlavnou aktivitou
projektu je vzdelávanie cieľovej skupiny v troch nasledovných oblastiach:

1. Inštitucionálno-procedurálna príprava

- prehľad inštitucionálneho usporiadania a fungovania EÚ, predsedníctva EÚ a jeho úloh, rozhodovacích procedúr a legislatívy v rámci EÚ. Cieľom je poskytnúť cieľovej skupine pohľad na fungovanie EÚ, úlohy a zodpovednosť vyplývajúcu pre cieľovú skupinu z výkonu predsedníctva SR v Rade EÚ 2016.

Uvedená oblasť vzdelávania je rozdelená na tri moduly vzhľadom na budúce pôsobenie účastníkov počas výkonu predsedníctva SR v Rade EÚ:
  • PRES MAXIMUM – určený prednostne pre budúcich predsedov prípravných orgánov Rady EÚ a ich náhradníkov. Modul bude realizovaný lektormi priamo z Generálneho sekretariátu Rady EÚ.
  • PRES MEDIUM – určený prednostne pre koordinátorov a národných expertov prípravných orgánov Rady EÚ. Modul bude realizovaný lektormi priamo z Generálneho sekretariátu Rady EÚ.
  • PRES MINIMUM – určený prednostne pre širokú skupinu zamestnancov vybraných orgánov štátnej správy a inštitúcií, ktoré budú zapojené do prípravy a výkonu predsedníctva SR v Rade EÚ. Modul bude realizovaný domácimi expertmi.

2. Tréning komunikačných, prezentačných a negociačných zručností a schopností viesť rokovania používaných v prostredí EÚ

– cieľom je zdokonalenie uvedených zručností a schopností viesť rokovania v anglickom a francúzskom jazyku prednostne pre cieľovú skupinu, ktorou budú budúci predsedovia prípravných orgánov Rady EÚ a ich náhradníci.

3. Jazykové vzdelávanie – anglický a francúzsky jazyk vrátane odbornej terminológie týkajúcej sa problematiky EÚ

– cieľom je zvýšiť jazykovú úroveň v jednom alebo obidvoch vybraných jazykoch EÚ u účastníka vzdelávania v súlade s Jednotným európskym referenčným rámcom pre jazyky vo všetkých štyroch zručnostiach (počúvanie, hovorenie, písanie, čítanie) so zameraním na špecifickú terminológiu používanú v prostredí EÚ. Jedná sa o výučbu anglického a francúzskeho jazyka v individuálnej a skupinovej forme.

Aktivity realizované v rámci projektu pomôžu prehĺbiť vedomosti zamestnancov orgánov štátnej správy a inštitúcií o EÚ, ako aj zvýšiť záujem o prácu v inštitúciách EÚ a úspešnosť kandidátov vo výberovom procese na jednotlivé posty v EÚ. Výstupom hlavnej aktivity budú profesionáli pripravení na kvalitné, kvalifikované a dôstojné zastupovanie SR ako predsedajúceho štátu v Rade EÚ, keďže bude počas šiestich mesiacov zodpovedný na vedenie rokovaní, napredovanie agendy a plnenie pracovného programu v zloženiach Rady a jej prípravných orgánoch, ktorým predsedá rotujúce predsedníctvo.

Dátum poslednej aktualizácie: 05.05.2014

Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-24 16:32:25.213 Dátum vytvorenia: Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2014