Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ

Slovensko bude v druhom polroku 2016 predsedať Rade EÚ, kde sú zastúpené členské štáty. Ako predsednícky štát bude Slovensko viesť rokovania o novej európskej legislatíve či aktuálnych politických otázkach. Jeho hlavnou úlohou dovnútra Rady EÚ bude hľadať kompromisy medzi členskými štátmi v európskych politikách. Navonok ich bude Slovensko zastupovať vo vzťahu k ďalším európskym inštitúciám ako Európska komisia či Európsky parlament.

Pôjde o historicky prvé slovenské predsedníctvo. Jeho príprava, ktorá sa začala v roku 2012, patrí medzi priority vlády SR. Odštartovalo ju uznesenie vlády SR číslo 392/2012, ktoré určilo základné východiská predsedníctva a aktuálne priority. Odvtedy bol schválený celý rad ďalších významných dokumentov. Ich ucelený prehľad ponúkame a aktualizujeme na tejto webovej stránke.
 

Dokumenty prijaté vládou Slovenskej republiky v súvislosti s predsedníctvom SR v Rade Európskej únie v roku 2016
2017 číslo uznesenia vlády
Správa o priebehu a výsledkoch predsedníctva SR v Rade Európskej únie 114/2017
2016  
Program predsedníctva SR v Rade EÚ 267/2016

Východiská programu predsedníctva SR v rade EÚ schválený vládou SR 24. 2. 2016 

74/2016
2015  
Návrh na organizáciu neformálnych podujatí na vysokej úrovni počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v druhom polroku 2016
673/2015
Správa o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie za rok 2015
672/2015
Východiská 18-mesačného programu Rady EÚ – príspevok Slovenskej republiky
354/2015
Štatút splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
352/2015
Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ
351/2015
Aktualizácia personálneho obsadenia Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii v Bruseli pre prípravu a výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016
220/2015
Správa o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie za rok 2014
151/2015
2014
Rozpočet výdavkov na prípravu a zabezpečenie predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016
456/2014
Správa o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016 za rok 2013
146/2014
Návrh koncepcie vizuálnej, mediálnej, kultúrnej a komunikačnej prezentácie počas predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016
135/2014
Štatút Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii
8/2014
2013
Návrh na logisticko-organizačné zabezpečenie predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016
354/2013
Návrh na riešenie priestorových kapacít Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii v Bruseli počas prípravy a výkonu predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016
278/2013
Analýza výdavkov na zabezpečenie predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016
160/2013
Správa o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016
119/2013
Národný program vzdelávania zamestnancov štátnej správy pre potreby predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016
13/2013
2012
Návrh personálneho obsadenia Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii v Bruseli pre prípravu a výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016
603/2012
Štatút Medzirezortnej koordinačnej rady pre prípravu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016
602/2012
Príprava predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 - základné východiská a aktuálne priority
392/2012


Hoci hlavným koordinátorom prípravy predsedníctva je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, podieľajú sa na nej aj ďalšie rezorty, každý za svoju oblasť (financie, vnútro, hospodárstvo, poľnohospodárstvo atď.). Tie budú v druhom polroku 2016 priamo zodpovedné za zasadnutia jednotlivých formácií Rady EÚ. Za účelom kvalitnej prípravy predsedníctva a jeho úspešnej realizácie vznikla v roku 2012 Medzirezortná koordinačná rada (MKR). Jej členmi sú štátni tajomníci ministerstiev a vedúci Úradu vlády SR. MKR je zodpovedná za koordináciu a efektívne riadenie prípravy naprieč štátnou správou. Úlohou MKR je vytvárať predpoklady pre budovanie personálnych, obsahových a logistických podmienok pre úspešné zvládnutie predsedníctva a predkladať vláde SR konkrétne návrhy a odporúčania na zabezpečenie jednotlivých úloh.
 
Rokovania Medzirezortnej koordinačnej rady pre prípravu predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016
pdf Záznam z 1. rokovania Medzirezortnej koordinačnej rady pre prípravu SK PRES 2016  (pdf; 172.31 KB)
pdf Záznam z 2. rokovania medzirezortnej koordinačnej rady pre prípravu SK PRES 2016  (pdf; 238.78 KB)
pdf Záznam z 3. rokovania Medzirezortnej koordinačnej rady pre prípravu SK PRES 2016  (pdf; 237.32 KB)
pdf Záznam zo 4. rokovania Medzirezortnej koordinačnej rady pre prípravu SK PRES 2016  (pdf; 52.56 KB)
pdf Záznam z 5. rokovania Medzirezortnej koordinačnej rady pre prípravu SK PRES  (pdf; 213.98 KB)
pdf Záznam zo 6. rokovania Medzirezortnej koordinačnej rady pre prípravu SK PRES  (pdf; 224.42 KB)
pdf Záznam zo 7. rokovania Medzirezortnej koordinačnej rady pre prípravu SK PRES   (pdf; 233.72 KB)
pdf Záznam z 8. rokovania Medzirezortnej koordinačnej rady pre prípravu SK PRES  (pdf; 232.87 KB)
pdf  Záznam z 9. rokovania Medzirezortnej koordinačnej rady pre prípravu SK PRES  (pdf; 151.23 KB)
pdf Záznam z 10. rokovania Medzirezortnej koordinačnej rady pre prípravu SK PRES   (pdf; 167.49 KB)
pdf Záznam z 11. rokovania Medzirezortnej koordinačnej rady pre prípravu SK PRES  (pdf; 127.00 KB)
pdf Záznam z 12. rokovania Medzirezortnej koordinačnej rady pre prípravu SK PRES  (pdf; 144.07 KB)
pdf Záznam z 13. rokovania Medzirezortnej koordinačnej rady pre prípravu SK PRES  (pdf; 599.95 KB)

Príprava ako aj výkon slovenského predsedníctva v Rade EÚ presahuje jedno volebné obdobie Národnej rady SR. V roku 2013 podpísali predstavitelia politických strán zastúpených v parlamente spoločnú deklaráciu. V nej uznávajú, že úspešný výkon predsedníctva si vyžaduje širokú spoločenskú a politickú zhodu a jeho príprava by nemala byť predmetom politického boja.
 
Deklarácia k príprave a výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v druhej polovici roka 2016
 pdf Deklarácia k príprave a výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v druhej polovici roka 2016  (pdf; 112.31 KB)

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012-2016 považuje prípravu slovenského predsedníctva v Rade EÚ za osobitnú úlohu tohto volebného obdobia. Vláda ho vníma v kontexte posilnenia postavenia Slovenska v únii, podpory prezentácie a širšieho zapojenia sa do formovania kľúčových politík EÚ. V súlade s programovým vyhlásením sa vláda zameria na zabezpečenie obsahovej, rozpočtovej, personálnej, logistickej a organizačnej prípravy predsedníctva.
Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ je príležitosťou
  • prispieť k budovaniu konsenzu medzi 28 členskými štátmi EÚ, zastupovať ich navonok zoči-voči ďalším európskym inštitúciám a posunúť ďalej diskusiu k spoločným európskym výzvam;
  • prehĺbiť pochopenie o fungovaní a formovaní politík EÚ zo strany štátnej správy a prispieť tak k lepšiemu uchopeniu úloh a príležitostí, ktoré Slovensku z členstva v EÚ vyplývajú;
  • predstaviť slovenskú kultúru, históriu a prírodné krásy v zahraničí a
  • oživiť domácu spoločenskú diskusiu o európskych otázkach, ktoré sa týkajú každodenného života občanov aj dlhodobej perspektívy našej krajiny.

Do prípravy predsedníctva je zapojená aj verejnosť, ktorá vystupuje zároveň v úlohe spolutvorcu i jednej z cieľových skupín predsedníctva. Zvláštnu úlohu v komunikácii o prioritách predsedníctva smerom k verejnosti, pri sprostredkovaní spätnej väzby a pri celkovom zvyšovaní povedomia o EÚ a o aktuálnych európskych otázkach môžu zohrať mimovládne neziskové organizácie a akademické inštitúcie. Dôležitým prostriedkom komunikácie s ich predstaviteľmi je Národný konvent o EÚ. V rámci konventu sa pravidelne schádza pracovná skupina k slovenskému predsedníctvu.


Národný konvent o EÚ

Národný konvent o EÚ - Pracovná skupina III: Slovenské predsedníctvo

Často kladené otázky k príprave predsedníctva SR v Rade EÚ

 
Dátum poslednej aktualizácie: 2017-04-12 16:54:00.11 Dátum vytvorenia: Mon Jun 24 00:00:00 CEST 2013