Európska rada - informácie a závery z rokovaní

Európska rada dáva Európskej únii potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie a priority. Nevykonáva legislatívnu funkciu. Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, ako aj svojho predsedu a predsedu Európskej komisie. Na jej práci sa zúčastňuje vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

 

 

 

 

BREXIT

Cieľom tejto informačnej Platformy je poskytnúť v jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej Brexitom.

 

 

 

#MYSMEEU

Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.

 

 

 

Back

Nočný rokovací maratón sa skončil prijateľným kompromisom

Nočný rokovací maratón sa skončil prijateľným kompromisom

5.12.2018 | Slovensko a Európska únia

Brusel (3. – 4. decembra 2018) – Náročné pondelkové rokovanie ministrov dopravy sa skončilo až v skorých ranných hodinách, keď sa ministri po dlhej debate dohodli na podmienkach pre vodičov a cestných  dopravcov v Európe. Po viac ako dvanásťhodinovom rokovaní prijali kompromis, vďaka ktorému sa podarilo z pravidiel o vysielaní pracovníkov úplne vyňať prepravu medzi domovským štátom a inou krajinou EÚ.   

 

Išlo o jedno z najkomplikovanejších rokovaní, aké som v Bruseli absolvoval,“ povedal minister dopravy Arpád Érsek po nočnom maratóne. „Všetky štáty tvrdo obhajovali svoje záujmy. Som rád, že sa nám napokon podarilo prijať kompromisný návrh, ktorý z nášho pohľadu nie je ideálny, ale je to to najlepšie, čo sme mohli vyrokovať.“ 

 

Kľúčovým prvkom dohody je pre Slovensko explicitné vyňatie tranzitu a bilaterálnych prepravy z uplatňovania Smernice o vysielaní pracovníkov, s dodatočnými operáciami bez ďalšieho geografického obmedzenia. Tieto dodatočné operácie bude možné vykonávať po zavedení inteligentných tachografov 2. generácie.

 

Dobrou správou pre vodičov je, že pri kontrolách budú povinní predložiť iba dokumenty podľa fixného zoznamu. Členské krajiny tak nebudú môcť dopĺňať tento zoznam o ďalšie požiadavky. V návrhu zostal povinný návrat vodiča po štyroch, respektíve troch týždňoch na cestách. Vodiči budú tráviť pravidelný týždenný odpočinok mimo kabíny vozidla. Toto rozhodnutie vychádza z rozsudku Súdneho dvora EÚ.

 

Teraz je na rade Európsky parlament, ktorý bude hlasovať o Balíku mobility na svojom plenárnom zasadnutí budúci týždeň. Potom ešte budú nasledovať rokovania medzi Radou a Európskym parlamentom. Ich výsledkom bude finálne znenie dohody o Balíku mobility I.
Na druhý deň rokovania Rady pre telekomunikácie viedla slovenskú delegáciu zástupkyňa stáleho predstaviteľa EÚ, veľvyslankyňa Petra Vargová spoločne s poradcom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Milošom Kotercom.  
Európska komisia bola zastúpená podpredsedom pre jednotný digitálny trh Andrusom Ansipom  a komisárkou pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Maríyou Gabriel. 

 

Hlavným bodom programu Rady bola diskusia ministrov k dvom návrhom legislatívy – Nariadeniu pre nový program Digitálna Európa na obdobie rokov 2021-2027 a Nariadeniu o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách (ePrivacy).   

 

Rada prijala dohodu členských štátov k novému programu pre digitálnu Európu na nadchádzajúce obdobie rokov 2021-2027. Viacero členských štátov vrátane SK toto nariadenie v záujme dosiahnutia jednotného kompromisu podporilo, ale postavili sa proti obmedzeniu prístupu na trh pre európske firmy, ktoré sú manažérsky kontrolované z tretích krajín. Ide najmä o špecifické oblasti ako umelá inteligencia či superpočítače (HPC) – nad rámec pôvodne stanovenej hranice na úrovni aktivít v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Finančná stránka nariadenia, ktorá predpokladá celkový rozpočet na úrovni 9,2 miliardy EUR na projekty IKT, bude ešte predmetom iných dohôd. 

 

Miloš Koterec v tomto kontexte uviedol: „Obmedzenie trhu súčasným selektívnym a protekcionistickým prístupom môže vážne ohroziť konkurencieschopnosť EÚ a jej inovačný potenciál v nastupujúcich technologických megatrendoch.“ 

 

Debata o Nariadení k elektronickému súkromiu (ePrivacy) nepriniesla zásadnejší posun, nakoľko mnohé právne aj technické otázky zostávajú stále otvorené – napríklad rozsah právnej regulácie, súlad s ochranou osobných údajov (GDPR), nadčasovosť riešenia či dosiahnutie rovnováhy medzi dôveryhodnosťou a ochranou súkromia na jednej strane a podporou inovácií na druhej.  

V citlivej problematike spracúvania údajov sa Slovensko prihovára za flexibilné a nadčasové riešenie, keďže navrhovaný zoznam výnimiek  nie je dostatočný,“ povedala v diskusii veľvyslankyňa Petra Vargová. „Obávame sa, že môže nastať konflikt s prijatým nariadením o ochrane osobných údajov.“

 

Na záver Rady sa ministri osobitne poďakovali predchádzajúcim predsedníctvam, ktoré sa podpísali pod schválenie dôležitého telekomunikačného balíčka. Ten ešte v novembri finálne odsúhlasil Európsky parlament v Štrasburgu. Ministri vyjadrili presvedčenie, že stratégia jednotného digitálneho trhu, ktorá je takmer dokončená (zostáva formalizovať 11 z 30 legislatívnych návrhov), umožní Európe dobehnúť vyspelé globálne ekonomiky a zároveň zjednoduší život občanom a podnikateľom.

 

Minister dopravy Árpád Érsek pri slávnostnom podpise Dunajského vyhlásenia. Vedľa vedúca oddelnie dopravy na SZ Eva Zaťková. Minister dopravy Árpád Érsek pri slávnostnom podpise Dunajského vyhlásenia. Vedľa vedúca oddelnie dopravy na SZ Eva Zaťková.