Európska rada - informácie a závery z rokovaní

Európska rada dáva Európskej únii potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie a priority. Nevykonáva legislatívnu funkciu. Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, ako aj svojho predsedu a predsedu Európskej komisie. Jej práce sa zúčastňuje vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

 

 

 

 

BREXIT

Cieľom tejto informačnej Platformy je poskytnúť v jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej Brexitom.

 

 

 

#MYSMEEU

Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.

 

 

 

Back

Seminár k 15. výročiu vstupu 10 nových členských štátov do Európskej únie

Seminár k 15. výročiu vstupu 10 nových členských štátov do Európskej únie

11.4.2019 | Aktivity veľvyslancov | Slovensko a Európska únia | Španielsko

V rámci pripomenutia si 15. výročia rozšírenia EÚ o 10 nových členských krajín (medzi nimi aj SR), sa 11. apríla 2019 v sídle Delegácie EÚ v Madride uskutočnil seminár pod názvom „Rozšírenie Európskej únie v roku 2004: fakty, skúsenosti, perspektívy“. Podujatie bolo rozdelené do dvoch tematických panelov, venovaných EÚ ako priestoru pre budovanie mieru, bezpečnosti, stability a demokracie, založeného na podpore európskej jednoty rešpektujúcej národné špecifiká  a rozmanitosť názorov.

 

Počas príhovorov a následnej diskusie s veľvyslancami všetkých 10 krajín, ktoré pred 15 rokmi vstúpili do EÚ (SR reprezentoval veľvyslanec Jaroslav Blaško), bolo zhodne konštatované, že proces rozširovania EÚ je napĺňaním myšlienky vytvárania silnej, zjednotenej, stabilnej, bezpečnej a ekonomicky prosperujúcej Európy založenej na zdieľaných hodnotách a princípoch.

 

Zdôraznená bola vyváženosť prínosu rozširovania EÚ pre obe strany: nové ČK EÚ nie sú len konzumentmi výhod, ale aj zdrojom ďalšieho ekonomického, kultúrneho, vedeckého a iného obohacovania EÚ. Zúčastnení podčiarkli, že napriek existujúcim problémom a ťažkostiam je členstvo v EÚ pre európske krajiny jedinou možnou a perspektívnou alternatívou v súčasnom globalizovanom svete.