Európska rada - informácie a závery z rokovaní

Európska rada dáva Európskej únii potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie a priority. Nevykonáva legislatívnu funkciu. Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, ako aj svojho predsedu a predsedu Európskej komisie. Na jej práci sa zúčastňuje vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

 

 

 

 

BREXIT

Cieľom tejto informačnej Platformy je poskytnúť v jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej Brexitom.

 

 

 

#MYSMEEU

Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.

 

 

 

Back

State Secretary Ružička in Luxembourg on Cohesion Policy, Common Agricultural Policy and Brexit

Štátny tajomník F. Ružička v Luxemburgu o politike súdržnosti, spoločnej poľnohospodárskej politike a brexite

9.4.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Slovensko a Európska únia

Ministri pre európske záležitosti členských štátov EÚ sa v utorok, 9. apríla 2019, stretli v Luxemburgu na rokovaní Rady pre všeobecné záležitosti. Slovenskú republiku zastupoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička.
 

Hlavnou témou rokovania bol viacročný finančný rámec na roky 2021-2027. Tentoraz sa diskutovalo o politike súdržnosti a spoločnej poľnohospodárskej politike v kontexte budúceho rozpočtu EÚ. Štátny tajomník F. Ružička zdôraznil potrebu dostatočnej flexibility v implementácii politiky súdržnosti. „Nemôžme použiť jeden meter na všetkých. Napríklad v sociálnej oblasti je potrebné umožniť aj financovanie infraštruktúrnych projektov na podporu bývania alebo budovania komunitných centier,“ uviedol F. Ružička. Pri téme spoločnej poľnohospodárskej politiky sa Slovenská republika zasadzuje za zohľadňovanie miery vidieckeho charakteru členského štátu pri rozhodovaní o akýchkoľvek škrtoch prostriedkov na rozvoj vidieka. „Nie je spravodlivé, keď sa s prevažne vidieckymi štátmi zaobchádza rovnako ako so štátmi prevažne mestského charakteru,“ argumentoval F. Ružička.
 

Na programe zasadnutia Rady boli aj konania voči Maďarsku a Poľsku kvôli porušeniam zásad právneho štátu. Európska komisia informovala ministrov o aktuálnom vývoji v tejto otázke. Rada tiež schválila závery k udržateľnej EÚ do roku 2030, ktoré majú za cieľ premietnuť Agendu udržateľného rozvoja 2030 do politík EÚ. Počas pracovného obeda k príprave volieb do Európskeho parlamentu sa ministri navzájom informovali o dianí vo svojich krajinách v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu a diskutovali o možnostiach na podporu pro-európskych nálad v spoločnosti, ako i krokoch na podporu účasti vo voľbách.
 

Príprave mimoriadneho zasadnutia Európskej rady (čl. 50), ktoré sa uskutoční v Bruseli v stredu (10. apríla 2019), sa venovali ministri na Rade pre všeobecné záležitosti podľa článku 50. „Našou preferenciou je, aby sme so Spojeným kráľovstvom mali Dohodu o vystúpení a zároveň sa zachovala jednota 27 členských štátov EÚ. Spojené kráľovstvo bude i po vystúpení dôležitým partnerom pre zachovanie strategických vzťahov s EÚ. Slovenská republika zastáva flexibilný postoj v otázke predĺženia obdobia vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, a to za predpokladu, že sa stanovia jasné pravidlá. Prístup Slovenskej republiky zohľadňuje potreby občanov, aby sa ich negatívne dopady brexitu dotkli čo možno najmenej,“ zhodnotil F. Ružička. Slovenská republika je pripravená aj na možnosť vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody, keďže Národná rada SR už schválila potrebnú legislatívu, tzv. lex brexit.

Copyright: European Union Copyright: European Union