Prehľad sankcií EÚ

Európska únia aplikuje tri typy sankčných režimov: 
 
- sankcie vyplývajúce z rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN
- zmiešané sankčné režimy pozostávajúce zo sankcií OSN rozšírenými o sankcie EÚ
- autonómne sankčné režimy EÚ
 
Rozhodnutia a nariadenia Rady, ktorými sa ukladajú, upravujú alebo rušia reštriktívne opatrenia nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ
 
Užitočným nástrojom na vyhľadávanie právnych aktov a na overenie informácie o zaradení jednotlivých osôb a entít na sankčné zoznamy je tzv. sankčná mapa EÚ – EU Sanctions Map, ktorú spravuje Európska komisia. Obsahuje konsolidované znenia právnych aktov k jednotlivým sankčným režimom aj v slovenskom jazyku. 
 
 
 
Konsolidovaný zoznam osôb, skupín a subjektov podliehajúcich finančným sankciám je možné stiahnuť z databázy finančných sankcií (Financial Sanctions Database), ktorá ponúka aj možnosť zaregistrovania sa pre automatické zasielanie aktualizovaného zoznamu v prípade zmien. Pre prístup do databázy je potrebné vytvorenie konta EU Login. Inštrukcie pre jeho vytvorenie sú dostupné po kliknutí na stránku databázy (https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf).