Výzva na udeľovanie záštity slovenského predsedníctva v Rade EÚ

Zapojte sa do slovenského predsedníctva v Rade EÚ a zviditeľnite svoj projekt

Buďte aj Vy priamym aktérom slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES) a získajte oficiálnu záštitu predsedníctva nad svojim podujatím. Predsedníctvo je aj o Vás a o Vašich projektoch.

 

Čo je záštita slovenského predsedníctva v Rade EÚ?

Ide o nefinančný mechanizmus podpory podujatí mimovládnych organizácií, obcí, miest a regiónov, škôl, ale aj fyzických osôb a ďalších externých aktérov.

Cieľom je aktívne zapojiť občanov do predsedníctva, ako aj vyzdvihnúť výnimočné projekty v rámci predsedníctva.

 

Aké podujatia MZVaEZ SR podporí?

MZVaEZ SR chce zapojiť do slovenského predsedníctva čo najrozmanitejšie spektrum ľudí. Podporíme podujatia, ktoré:

 

 • aktívne zapájajú verejnosť do SK PRES;
 • komunikujú posolstvá a obsahové priority SK PRES doma aj v zahraničí;
 • zvyšujú povedomie o EÚ a slovenskom príspevku do jej politík;
 • prezentujú spoločné európske hodnoty.

 

Záštitu môžu získať etablované aj nové podujatia.

 

Kedy sa môžem uchádzať o záštitu?

O záštitu môžu subjekty žiadať od 15. januára do konca roka 2016.

 

Záštitu SK PRES udelí MZVaEZ SR podujatiam, ktoré sa konajú v období od 1. marca do 31. decembra 2016.

 

Čo získam udelením záštity SK PRES?

Záštita zahŕňa:

 

 • použitie loga SK PRES na propagačných materiáloch podujatia vrátane plagátov, bannerov a internetovej prezentácie;
 • oficiálne zastrešenie podujatia a jeho propagáciu na webových stránkach a sociálnych sieťach MZVaEZ SR a SK PRES (predpokladaná návštevnosť webovej stránky SK PRES je 2,5 milióna zobrazení);
 • možnosť priamej účasti zástupcu MZVaEZ SR na podujatí (napr. otvorenie konferencie, účasť na diskusii, prednáška);
 • možnosť nepriamej účasti MZVaEZ SR na podujatí poskytnutím prezentačných materiálov SK PRES;
 • v prípade kultúrnych podujatí je možné požiadať o ich zaradenie do oficiálnej predsedníckej brožúry Cultural Programme SK PRES 2016 zverejnenej na webovej stránke predsedníctva, a to v termíne do 15. marca 2016.

 

Kto môže žiadať o záštitu SK PRES?

Oprávnení žiadatelia o záštitu sú fyzické a právnické osoby s trvalým bydliskom alebo sídlom v SR alebo v zahraničí:

 • miestne orgány štátnej správy a samosprávy,
 • mimovládne organizácie,
 • základné, stredné a vysoké školy, výskumné inštitúcie,
 • slovenské krajanské združenia v zahraničí,
 • neformálne skupiny (zoskupenie aspoň 4 ľudí pod vedením 1 zodpovednej osoby spôsobilej na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá bude v predmetnej veci skupinu zastupovať),
 • podnikateľské subjekty.

 

Záštitu SK PRES nezískajú politické strany, politické hnutia a fyzické, právnické osoby alebo neformálne skupiny s tendenciami k extrémizmu, k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd alebo podnecujúce k nenávisti.

 

Účel záštity je nekomerčný.

 

Ako požiadam o záštitu SK PRES?

Záujemcovia môžu o záštitu žiadať prostredníctvom prihlášky dostupnej nižšie. Skladá sa zo žiadosti o udelenie záštity a dotazníka, v ktorom záujemca priblíži charakter a cieľ podujatia, jeho cieľovú skupinu, aktivity, z ktorých pozostáva, a i.

Všetky dokumenty sú dostupné v slovenskom a anglickom jazyku, keďže do výzvy sa môžu zapojiť domáci aj zahraniční aktéri.

 

Kto rozhoduje o udelení záštity a ako sa o rozhodnutí dozviem?

O poskytnutí záštity rozhoduje Sekretariát predsedníctva SR v Rade EÚ, konkrétne Odbor pre komunikáciu a prezentáciu MZVaEZ SR. Rozhodnutie oficiálne zastrešuje splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ Ivan Korčok.

 

MZVaEZ SR odpovie všetkým uchádzačom o záštitu do 15 pracovných dní od doručenia žiadosti na emailovú adresu uvedenú v prihláške. S úspešným kandidátom MZVaEZ SR uzavrie Zmluvu o záštite a spolupráci (vzor viď nižšie).