Rezervácia termínu návštevy pre podanie žiadosti o duplikát matričného dokladu (rodný list, sobášny list, úmrtný list)

Detailné informácie o e-službe

 • Popis:

  Služba je určená pre žiadateľov v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné rezervovať termín návštevy príslušného zastupiteľského úradu Slovenskej republiky pre podanie žiadosti o duplikát matričného dokladu (rodný list, sobášny list, úmrtný list) vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza – zoznam zastupiteľských úradov zoznam ZÚ. Výstupom služby je odovzdanie duplikátu matričného dokladu žiadateľovi v zahraničí. Služba je spoplatnená na zastupiteľskom úrade. Výška poplatku je definovaná príslušným zastupiteľským úradom v lokálnej mene podľa krajiny, v ktorej zastupiteľský úrad sídli. Aktuálny sadzobník poplatkov nájdete tu sadzobník. Bližšie informácie o poplatkoch pre jednotlivé zastupiteľské úrady nájdete na stránkach jednotlivých zastupiteľských úradov – zoznam ZÚ.

  Žiadosť o duplikát matričného dokladu podáva osoba, ktorej sa zápis týka alebo člen jej rodiny (manžel/ka, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba), osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti, osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti, poručník, ak sa o dieťa osobne stará, súdom ustanovený opatrovník.

  Pre úspešné vybavenie služby sú potrebné nasledovné doklady:
  • platný doklad totožnosti
  • doklady, preukazujúce vzťah k osobe, ktorej sa zápis týka, ak o doklad žiada iná osoba.
  Kroky pre použitie elektronickej služby

  Ak chcete využiť elektronickú službu pre rezerváciu termínu návštevy ZÚ SR pre podanie žiadosti o duplikát matričného dokladu v zahraničí, vyplňte údaje potrebné pre rezerváciu termínu návštevy. Po odoslaní rezervácie príde do Vašej e-mailovej schránky správa s potvrdením rezervácie termínu.

Základné informácie

 • Povinný poplatok: Áno
 • Potreba rezervácie: Áno
 • Legislatíva: Služba je poskytovaná podľa zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

Autentifikácie/nástupcovia

 • Potreba prihlásenia cez eID: Nie