Vydávanie občianskeho preukazu v zahraničí

Detailné informácie o e-službe

Popis

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o občiansky preukaz príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza – zoznam zastupiteľských úradov zoznam ZÚ. Výstupom služby je odovzdanie občianskeho preukazu občanovi Slovenskej republiky v zahraničí. V prípade použitia eID karty prebieha komunikácia s občanom prostredníctvom eDesk schránky, vďaka čomu sa urýchli proces podania žiadosti a výrazne sa zníži riziko, že žiadateľ pri podávaní žiadosti musí prísť na zastupiteľský úrad viackrát. Službu je však možné využiť aj bez použitia eID karty. Zaručený elektronický podpis občana sa pre spracovania elektronického formulára nevyžaduje. Služba je dostupná 24 hodín denne.

Služba je spoplatnená na zastupiteľskom úrade. Výška poplatku je definovaná príslušným zastupiteľským úradom v lokálnej mene podľa krajiny, kde zastupiteľský úrad sídli. Aktuálny sadzobník poplatkov nájdete tu sadzobník. Bližšie informácie o poplatkoch pre jednotlivé zastupiteľské úrady nájdete na stránkach jednotlivých zastupiteľských úradov – zoznam ZÚ.

Za občana, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, podáva žiadosť jeho opatrovník.

Pre úspešné vybavenie služby sú potrebné nasledovné doklady:
 • skôr vydaný občiansky preukaz (ak bol žiadateľovi vydaný)
 • rodný list, doklad o rodnom čísle, ak na rodnom liste nie je uvedené rodné číslo
 • doklad potvrdzujúci štátne občianstvo
 • matričný doklad o zmene mena/priezviska vydaný v Slovenskej republike
 • potvrdenie o pobyte; občan s pobytom v zahraničí predkladá potvrdenie o pobyte vydané úradom v zahraničí
 • ďalšie doklady, ktorými sa potvrdzujú informácie v občianskom preukaze, ak nie sú uvedené už v predchádzajúcom občianskom preukaze
 • doklad o príbuzenskom vzťahu, ak žiadosť predkladá rodič, ktorý nie je slovenským občanom
 • zastupiteľský úrad môže vyžiadať aj ďalšie doklady v zmysle zákona, ak je to potrebné na korektné vybavenie žiadosti
Žiadosť sa podáva osobne žiadateľom, za dieťa podáva žiadosť zákonný zástupca (dieťa musí byť pri podaní žiadosti prítomné).

Občan, ktorému má byť občiansky preukaz vydaný, je povinný podrobiť sa nasnímaniu tváre a podpisu.

Doklady sa predkladajú v prvopise, osvedčenom odpise alebo osvedčenej kópii.

Lehota na vystavenie občianskeho preukazu je 30 dní. Do tejto lehoty nie je započítané doručenie na zastupiteľský úrad.

Kroky pre použitie elektronickej služby
V nasledujúcich bodoch sú uvedené stručné kroky, ktoré musíte vykonať ak chcete využiť elektronickú službu pre žiadosť o občiansky preukaz v zahraničí. Podrobný popis pre použitie elektronických služieb MZVaEZ SR nájdete v dokumente Používateľská príručka elektronických služieb, ktorý sa nachádza na stránke podanie žiadosti
 1. Vyplnenie elektronického formulára (krok je voliteľný, avšak odoslanie vyplneného elektronického formulára skráti Váš strávený čas na zastupiteľskom úrade)
 2. Rezervácia stretnutia na príslušnom zastupiteľskom úrade – po odoslaní rezervácie príde do Vašej eDesk schránky (prípadne e-mail) správa pre potvrdenie rezervácie stretnutia. Aby bola rezervácia platná, je nutné ju potvrdiť. V prípade, že Vaše doklady totožnosti sú pred ukončením platnosti, rezervujte si stretnutie na zastupiteľskom úrade čo najskôr.
 3. Odoslanie elektronického formulára a rezervácie na príslušný zastupiteľský úrad

Kroky po využití elektronickej služby
V prípade, že ste odoslali elektronický formulár pre žiadosť o občiansky preukaz a rezerváciu, bude potrebné aby ste vykonali ešte nasledovné aktivity:
 1. Komunikácia s pracovníkom ZÚ – v prípade, že odoslaný elektronický formulár má nedostatky, kontaktuje Vás pracovník ZÚ pre odstránenie nezrovnalostí ešte pred Vaším príchodom na zastupiteľský úrad. Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom eDesk schránky v prípade, že žiadosť ste odosielali po prihlásení sa eID kartou alebo prostredníctvom e-mailu, ktorý ste uviedli v kontaktných údajoch v prípade, že ste neboli prihlásený. 
 2. Návšteva zastupiteľského úradu – na zastupiteľský úrad príďte v čase rezervácie, pričom musíte predložiť všetky potrebné dokumenty uvedené v popise služby. Pri návšteve budú zosnímane Vaše biometrické údaje a podpíšete žiadosť o občiansky preukaz, predvyplnenú v prípade, že ste spolu s rezerváciou odoslali aj vyplnený elektronický formulár. Žiadateľ je povinný si na rezervované stretnutie priniesť všetky potrebné doklady uvedené v popise služby a na príslušnom formulári. Bez týchto dokladov nemusí byť žiadosť na stretnutí úspešne vybavená.
 3. Prevzatie občianskeho preukazu – občiansky preukaz vyhotovený na základe žiadosti podanej na zastupiteľskom úrade sa doručí na zastupiteľský úrad, na ktorom si ho prevezmete. Občiansky preukaz môže prevziať aj iný občan po predložení svojho občianskeho preukazu a plnomocenstva na zastupovanie s osvedčeným podpisom, ktoré odovzdá zastupiteľskému úradu. Za občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony preberá občiansky preukaz jeho opatrovník a prevzatie potvrdí svojím podpisom. V prípade, že opatrovník nie je občanom Slovenskej republiky, predkladá identifikačný doklad vydaný príslušnou krajinou a doklad, ktorým preukazuje opatrovníctvo k osobe pozbavenej spôsobilosti na právne úkony.

Základné informácie

Povinný poplatok
Áno
Potreba rezervácie
Áno
Legislatíva
Služba je poskytovaná podľa zákona č. 395/2019 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Autentifikácie / nástupcovia

Potreba prihlásenia cez eID
Nie

Vyplnenie elektronického formulára