Vydávanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Detailné informácie o e-službe

 • Popis:

  Služba je určená pre Slovákov v zahraničí, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi Slovenskej republiky alebo majú slovenskú národnosť a uchovávajú si slovenské národné povedomie. Prostredníctvom služby je možné vykonať podanie žiadosti o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza – zoznam zastupiteľských úradov zoznam ZÚ. Výstupom služby je odovzdanie osvedčenia Slováka žiadateľovi v zahraničí. V prípade použitia eID karty prebieha komunikácia s občanom prostredníctvom eDesk schránky, vďaka čomu sa urýchli proces podania žiadosti a výrazne sa zníži riziko, že žiadateľ pri podávaní žiadosti musí prísť na zastupiteľský úrad viackrát. Službu je však možné využiť aj bez použitia eID karty. Zaručený elektronický podpis občana sa pre spracovania elektronického formulára nevyžaduje. Služba je dostupná 24 hodín denne.

  Služba je spoplatnená na zastupiteľskom úrade. Výška poplatku je definovaná Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a je rovnaká pre všetky zastupiteľské úrady. Poplatok je na zastupiteľských úradoch v lokálnej mene podľa krajiny, kde zastupiteľský úrad sídli. Aktuálny sadzobník poplatkov nájdete tu sadzobník. Bližšie informácie o poplatkoch pre jednotlivé zastupiteľské úrady nájdete na stránkach jednotlivých zastupiteľských úradov – zoznam ZÚ.

  Pre úspešné vybavenie služby sú potrebné nasledovné doklady:
  • Úradný doklad na preukázanie slovenskej národnosti. Slovenská národnosť sa preukazuje originálom úradného dokladu, prípadne jeho úradne overenou fotokópiou, ktorý obsahuje zápis o slovenskej národnosti žiadateľa alebo jeho priamych predkov (tento údaj môže byť uvedený na úradnom doklade, ktorým je najmä - rodný list, krstný list, výpis z matriky, sobášny list, osvedčenie o štátnom občianstve alebo osvedčenie o trvalom pobyte žiadateľa, školské vysvedčenie a pod.).
  • Úradný doklad na preukázanie národného povedomia. Národným povedomím sa rozumie aktívny prejav hlásenia sa k slovenskému národu a k hodnotám, ktoré reprezentujú slovenský jazyk, slovenské kultúrne dedičstvo a tradície. Národné povedomie sa preukazuje dokladom, prípadne vyhlásením žiadateľa o preukázateľných výsledkoch jeho verejnej činnosti, alebo písomným svedectvom krajanskej organizácie pôsobiacej v mieste pobytu žiadateľa, a ak takáto organizácia alebo spolok v mieste jeho pobytu nepôsobí, písomným svedectvom aspoň dvoch Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí majú pobyt v tom istom štáte, o skutočnostiach týkajúcich sa národného povedomia žiadateľa. Národné povedomie sa preukazuje aj ovládaním slovenského jazyka, a to osobným pohovorom pri podaní žiadosti.
  • Dve farebné fotografie o rozmeroch 3,5 x 4,5 cm
  • Fotokópiu časti platného cestovného dokladu alebo platného dokladu totožnosti žiadateľa, kde sú osobné údaje, fotografia, číslo, séria dokladu a jeho platnosť, za účelom uvedenia správnych osobných údajov v osvedčení.
  • Osvedčenie možno vzdať na základe žiadosti žiadateľovi - osobe, ktorá
   1. nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za čin, ktorý je podľa zákonov Slovenskej republiky úmyselným trestným činom.
   2. nevykonáva činnosť poškodzujúcu záujmy SR.

  Kroky pre použitie elektronickej služby
  V nasledujúcich bodoch sú uvedené stručné kroky, ktoré musíte vykonať ak chcete využiť elektronickú službu pre podanie žiadosti o osvedčenie Slováka v zahraničí. Podrobný popis pre použitie elektronických služieb MZVaEZ SR nájdete v dokumente Používateľská príručka elektronických služieb, ktorý sa nachádza na stránke podanie žiadosti
  1. Vyplnenie elektronického formulára (krok je voliteľný, avšak odoslanie vyplneného elektronického formulára skráti Váš strávený čas na zastupiteľskom úrade)
  2. Rezervácia stretnutia na príslušnom zastupiteľskom úrade – po odoslaní rezervácie príde do Vašej eDesk schránky (prípadne e-mail) správa pre potvrdenie rezervácie stretnutia. Aby bola rezervácia platná, je nutné ju potvrdiť. V prípade, že Vaše doklady totožnosti sú pred ukončením platnosti, rezervujte si stretnutie na zastupiteľskom úrade čo najskôr.
  3. Odoslanie elektronického formulára a rezervácie na príslušný zastupiteľský úrad

  Kroky po využití elektronickej služby
  V prípade, že ste odoslali elektronický formulár pre podanie žiadosti o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí a rezerváciu, bude potrebné aby ste vykonali ešte nasledovné aktivity:
  1. Komunikácia s pracovníkom ZÚ – v prípade, že odoslaný elektronický formulár má nedostatky, kontaktuje Vás pracovník ZÚ pre odstránenie nezrovnalostí ešte pred Vaším príchodom na zastupiteľský úrad. Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom eDesk schránky v prípade, že žiadosť ste odosielali po prihlásení sa eID kartou alebo prostredníctvom e-mailu, ktorý ste uviedli v kontaktných údajoch v prípade, že ste neboli prihlásený. 
  2. Návšteva zastupiteľského úradu – na zastupiteľský úrad príďte v čase rezervácie, pričom musíte predložiť všetky potrebné dokumenty uvedené v popise služby. Pri návšteve podpíšete žiadosť o osvedčenie Slováka v zahraničí, predvyplnenú v prípade, že ste spolu s rezerváciou odoslali aj vyplnený elektronický formulár. Žiadateľ je povinný si na rezervované stretnutie priniesť všetky potrebné doklady uvedené v popise služby a na príslušnom formulári. Bez týchto dokladov nemusí byť žiadosť na stretnutí úspešne vybavená. 
  3. Prevzatie osvedčenia Slováka - osvedčenie si prevezmete na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky. V osobitných prípadoch na prevzatie osvedčenia inou osobou než je žiadateľ, je potrebné predložiť splnomocnenie žiadateľa na tento úkon s jeho úradne overeným podpisom (Overovanie podpisov, prekladov).

Základné informácie

 • Povinný poplatok: Áno
 • Potreba rezervácie: Áno
 • Legislatíva: Služba je poskytovaná podľa zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Autentifikácie/nástupcovia

 • Potreba prihlásenia cez eID: Nie