Rezervácia termínu návštevy pre oznámenie straty dokladov a ich blokácia

Detailné informácie o e-službe

 • Popis:

  Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné rezervovať termín návštevy príslušného zastupiteľského úradu Slovenskej republiky pre oznámenie straty dokladov vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza – zoznam zastupiteľských úradov zoznam ZÚ. Výstupom služby je odovzdanie potvrdenia o oznámení straty dokladov občanovi Slovenskej republiky v zahraničí.

  Oznámenie straty dokladov podáva občan Slovenskej republiky. V prípade, že občan dovŕšil vek 15 rokov, ale je mladší ako 18 rokov, je potrebné pripojiť k hláseniu súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárneho orgánu zariadenia na výkon – rozhodnutia súdu, poručníka alebo opatrovníka s ich osvedčeným podpisom. Za občana Slovenskej republiky mladšieho ako 15 rokov podáva oznámenie zákonný zástupca.

  Pre úspešné vybavenie služby sú potrebné nasledovné doklady:

  • potvrdenie vydané miestne príslušným policajným útvarom o ohlásení straty dokladov, ak sa takýto doklad v krajine pôsobnosti vydáva;
  • iný doklad totožnosti, ak je jeho držiteľom.
  Kroky pre použitie elektronickej služby

  Ak chcete využiť elektronickú službu pre rezerváciu termínu návštevy ZÚ SR pre oznámenie straty dokladov, vyplňte údaje potrebné pre rezerváciu termínu návštevy. Po odoslaní rezervácie príde do Vašej e-mailovej schránky správa s potvrdením rezervácie termínu.

Základné informácie

 • Povinný poplatok: Áno
 • Potreba rezervácie: Áno
 • Legislatíva: Služba je poskytovaná podľa zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Autentifikácie/nástupcovia

 • Potreba prihlásenia cez eID: Nie