Vybavovanie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov

Detailné informácie o e-službe

 • Popis:

  Služba je určená pre pozostalých občana Slovenskej republiky, ktorý zomrel v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť pre vybavovanie sprievodného list na prepravu telesných pozostatkov príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza – zoznam zastupiteľských úradov zoznam ZÚ. Výstupom služby je odovzdanie sprievodného listu občanovi Slovenskej republiky v zahraničí. V prípade použitia eID karty prebieha komunikácia s občanom prostredníctvom eDesk schránky, vďaka čomu sa urýchli proces podania žiadosti a výrazne sa zníži riziko, že žiadateľ pri podávaní žiadosti musí prísť na zastupiteľský úrad viackrát. Službu je však možné využiť aj bez použitia eID karty. Zaručený elektronický podpis občana sa pre spracovania elektronického formulára nevyžaduje. Služba je dostupná 24 hodín denne.

  Služba je spoplatnená na zastupiteľskom úrade. Výška poplatku je definovaná príslušným zastupiteľským úradom v lokálnej mene podľa krajiny, kde zastupiteľský úrad sídli. Aktuálny sadzobník poplatkov nájdete tu sadzobník. Bližšie informácie o poplatkoch pre jednotlivé zastupiteľské úrady nájdete na stránkach jednotlivých zastupiteľských úradov – zoznam ZÚ.

  Pre úspešné vybavenie služby sú potrebné nasledovné doklady:
  • úmrtný list vystavený v štáte úmrtia, resp. dočasný úmrtný list
  • potvrdenie, že pozostatky môžu opustiť krajinu
  • potvrdenie o zabalzamovaní alebo dezinfekcii pozostatkov
  • platný doklad totožnosti zomrelého (slovenský cestovný pas alebo občiansky preukaz)
  • v prípade, že prevoz vybavuje súkromná osoba, doklad o príbuzenskom vzťahu s pozostalým či splnomocnenie na zabezpečenie prepravy a potvrdenie z cintorína, kde bude pozostalý pochovaný (takáto žiadosť je potrebná aj ak pozostalý nie je občanom SR)

  Kroky pre použitie elektronickej služby
  V nasledujúcich bodoch sú uvedené stručné kroky, ktoré musíte vykonať ak chcete využiť elektronickú službu pre vybavovanie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov. Podrobný popis pre použitie elektronických služieb MZVaEZ SR nájdete v dokumente Používateľská príručka elektronických služieb, ktorý sa nachádza na stránke podanie žiadosti
  1. Vyplnenie elektronického formulára (krok je voliteľný, avšak odoslanie vyplneného elektronického formulára skráti Váš strávený čas na zastupiteľskom úrade)
  2. Rezervácia stretnutia na príslušnom zastupiteľskom úrade – po odoslaní rezervácie príde do Vašej eDesk schránky (prípadne e-mail) správa pre potvrdenie rezervácie stretnutia. Aby bola rezervácia platná, je nutné ju potvrdiť. V prípade, že Vaše doklady totožnosti sú pred ukončením platnosti, rezervujte si stretnutie na zastupiteľskom úrade čo najskôr.
  3. Odoslanie elektronického formulára a rezervácie na príslušný zastupiteľský úrad

  Kroky po využití elektronickej služby
  V prípade, že ste odoslali elektronický formulár pre vybavovanie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov a rezerváciu, bude potrebné aby ste vykonali ešte nasledovné aktivity:
  1. Komunikácia s pracovníkom ZÚ – v prípade, že odoslaný elektronický formulár má nedostatky, kontaktuje Vás pracovník ZÚ pre odstránenie nezrovnalostí ešte pred Vaším príchodom na zastupiteľský úrad. Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom eDesk schránky v prípade, že žiadosť ste odosielali po prihlásení sa eID kartou alebo prostredníctvom e-mailu, ktorý ste uviedli v kontaktných údajoch v prípade, že ste neboli prihlásený. 
  2. Návšteva zastupiteľského úradu – na zastupiteľský úrad príďte v čase rezervácie, pričom musíte predložiť všetky potrebné dokumenty uvedené v popise služby, bez predloženia originálov dokumentov nemôže zastupiteľský úrad vydať sprievodný list. Sprievodný list vám následne bude vydaný pracovníkom zastupiteľského úradu. Žiadateľ je povinný si na rezervované stretnutie priniesť všetky potrebné doklady uvedené v popise služby a na príslušnom formulári. Bez týchto dokladov nemusí byť žiadosť na stretnutí úspešne vybavená.

Základné informácie

 • Povinný poplatok: Nie
 • Potreba rezervácie: Áno
 • Legislatíva: Služba upravuje Dohovor o prevoze mŕtvych tiel (oznámenie MZV SR č. 11/2003 Z.z.), Medzinárodná dohoda o preprave mŕtvol z 10. 2. 1937 (č. 44/1938 Sb.) a zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

Autentifikácie/nástupcovia

 • Potreba prihlásenia cez eID: Nie