Víza pre cudzincov na vstup do Slovenskej republiky

 

Čo je Schengenský priestor?

Schengenský priestor je časť územia Európskej únie, v ktorom funguje voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu. Vo vnútri tohto priestoru môžu osoby voľne prekračovať hranice na ktoromkoľvek mieste členských štátov bez toho, aby boli podrobené hraničnej a colnej kontrole. Vnútorné hranice sú zrušené, ale pre ochranu bezpečnosti členských štátov je posilnená kontrola na vonkajších hraniciach. Cieľom spoločných pravidiel kontrol a účinného dohľadu na vonkajších hraniciach je zamedzenie nelegálneho prisťahovalectva, pašovania drog a iných protizákonných aktivít. Členské štáty Schengenu majú tiež spoločný postup pri uplatňovaní vízovej politiky.

Členské štáty Schengenu: Belgicko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarska konfederácia, Švédsko, Taliansko.
 
Potrebujete vízum na vstup do Schengenu? Kde si môžete podať žiadosť o vízum?


Cudzinci, na ktorých sa vzťahuje vízová povinnosť a ktorí chcú vstúpiť na územie Schengenu s hlavným cieľom pobytu v Slovenskej republike, sú povinní predložiť žiadosť o vízum na miestne príslušnom veľvyslanectve alebo generálnom konzuláte. Miestne príslušné veľvyslanectvo/generálny konzulát je uvedené v tabuľke nižšie. V prípade, ak má cudzinec povolený pobyt v tretej krajine (inej ako je krajina jeho štátnej príslušnosti), môže si podať žiadosť o vízum na veľvyslanectve/generálnom konzuláte príslušnom pre krajinu jeho súčasného bydliska.

pdf Tretie štáty, ktorých občania nepodliehajú vízovej povinnosti pri vstupe na územie SR  (pdf; 109.08 KB)

 

Zoznam vízových centier v zahraničí 

 

Kam môžu občania SR cestovať bez víz
 

Čo je vízum?

Vízum sa udeľuje vo forme vízovej nálepky. Víza vydávajú veľvyslanectvá a generálne konzuláty v zahraničí alebo vo výnimočných prípadoch (napr. humanitárne dôvody) polícia v SR na hraničnom priechode. Vízum oprávňuje cudzinca prechádzať alebo sa zdržiavať v schengenskom priestore počas doby platnosti víza. Doba pobytu a platnosti víza je vyznačená vo vízovej nálepke. V rámci schengenskej spolupráce udeľujú, krajiny, ktoré sú súčasťou schengenského priestoru, vo všeobecnosti jednotné vízum platné pre všetky štáty Schengenu.
 
Zoznam hraničných priechodov:
Pozemné hranice Slovensko – Ukrajina:

1. Čierna nad Tisou – Čop (železnica)
2. Ubľa – Malyj Bereznyj
3. Veľké Slemence – Mali Selmenici
4. Vyšné Nemecké – Užhorod
5. Maťovské Vojkovce – Pavlovo (železnica; iba nákladná preprava)

Vzdušné hranice

1. Letisko Bratislava
2. Letisko Košice
3. Letisko Poprad
 
Aký typ víza potrebujem?

Typ víza, ktorý potrebujete, závisí od dĺžky a účelu vašej cesty. O konkrétnom type víza rozhodne veľvyslanectvo alebo generálny konzulát.

Typy existujúcich víz sú nasledovné:

Schengenské víza typu A: Letiskové tranzitné víza

Za normálnych okolností môžete počas zastávky alebo transferu medzi dvoma etapami medzinárodného letu zotrvať v medzinárodnej tranzitnej zóne na letisku bez víz. V závislosti od štátnej príslušnosti podliehajú niektoré kategórie cudzincov vízovej povinnosti, aj keď neopúšťajú medzinárodnú tranzitnú zónu. Letiskové tranzitné víza oprávňujú iba na prechod cez medzinárodnú tranzitnú plochu letísk.

Schengenské víza typu C: Vstupné víza

Ide o vízum, s ktorým môžete vstúpiť na územie schengenských krajín na pobyt alebo niekoľko pobytov, ktorých trvanie nepresiahne 90 dní v rámci obdobia 6 mesiacov od dátumu prvého vstupu. Vízum môže byť udelené na jeden alebo viacero vstupov.

Dlhodobé víza D

Dlhodobé vízum môže byť udelené, ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike alebo na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv alebo ak je to v záujme Slovenskej republiky. Dlhodobé vízum umožňuje držiteľom cestovať do ďalších schengenských štátov (teda aj mimo štát, ktorý vízum vydal), avšak počet dní strávených v týchto štátoch nesmie spolu presiahnuť 90 dní počas ktoréhokoľvek 6-mesačného obdobia.
 
Kedy mám požiadať o vízum?

Rozhodnutie o žiadosti o udelenie víza môže byť v určitých prípadoch zdĺhavé. Mali by ste podať žiadosť o vízum čo najskôr, nie však skôr ako 3 mesiace pred plánovanou cestou. Zákonná lehota na udelenie víz je do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti. Výnimku predstavujú štátni príslušníci krajín, s ktorými sú podpísané dohody na úrovni Európskeho spoločenstva o zjednodušení postupu pri vydávaní víz. Ide o nasledovné krajiny: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Macedónskko, Moldavsko, Ruská federácia, Srbsko, Ukrajina. V týchto prípadoch je lehota na rozhodnutie stanovená na 10 kalendárnych dní od prijatia kompletnej žiadosti o vízum. (Občania Albánska, Čiernej Hory, Macedónska a Srbska nepotrebujú vízum, ak sú držiteľmi biometrických pasov).
 

Podmienky pre udelenie víza:

Všeobecné podmienky

Na získanie aktuálnych a podrobných informácií o podmienkach pred podanie žiadosti o vízum by mal cudzinec mal kontaktovať príslušné veľvyslanectvo/konzulát, nakoľko nižšie uvedené všeobecné informácie nemusia pokrývať všetky požiadavky platné pre dané teritórium.

Vo všeobecnosti cudzinec musí k žiadosti o udelenie schengenského víza prikladá:

1. vyplnené tlačivo
pdf Žiadosť o udelenie schengenského víza  (pdf; 528.22 KB)
rtf Žiadosť o udelenie schengenského víza  (rtf; 363.48 KB)


Žiadosť musí byť podpísaná žiadateľom, v prípade zastupovania maloletej alebo právne nespôsobilej osoby musí byť žiadosť podpísaná zákonným zástupcom, ktorý priloží kópiu dokladu osvedčujúceho, že sa jedná o zákonného zástupcu žiadateľa.

2. farebnú fotografiu tváre o rozmeroch 3 x 3,5 cm.

3. platný cestovný doklad, ktorého platnosť musí byť minimálne o tri mesiace dlhšia ako predpokladaná platnosť požadovaného víza a ktorý bol vydaný v počas predchádzajúcich desiatich rokov. Cestovný doklad musí obsahovať aspoň dve prázdne strany.

4. dokumenty preukazujúce účel a podmienky plánovaného pobytu (pozývací list, voucher pri organizovanom zájazde atď.).

5. dokumenty týkajúce sa zabezpečenia ubytovania - voucher potvrdzujúci hotelové ubytovanie a služby,- súkromné pozvanie, v ktorom pozývajúci potvrdí poskytnutie ubytovania žiadateľovi,- iné doklady.

6. dokumenty týkajúce sa finančného zabezpečenia, napr:
 • hotovosť v zameniteľnej mene,
 • cestovné šeky,
 • výpis z banky potvrdzujúci pravidelný príjem (plat, dôchodok) za obdobie posledných 6-12 mesiacov,
 • iné doklady, ktoré zaručujú finančné prostriedky v konvertibilnej mene. Výška prostriedkov na živobytie nie je paušálne stanovená, avšak musí byť pomerná dĺžke a účelu pobytu a nákladom na živobytie v cieľovom štáte alebo štátoch schengenského priestoru. Na hraniciach Slovenskej republikz môže byť cudzinec vyzvaný preukázať dostatok finančných prostriedkov na živobytie počas doby pobytu uvedenej vo víze, a to vo výške 56 EUR na osobu a deň pobytu.

7. dokumenty umožňujúce posúdiť úmysel žiadateľa opustiť schengenský priestor po skončení platnosti víza napr. dopravný prostriedok, napr.
 • predloženie spiatočného cestovného lístka (letenka, lístok na autobus/vlak,).V prípade cesty osobným motorovým vozidlom predloženie vodičského a technického preukazu, poistenia motorového vozidla za škodu spôsobenú inému účastníkovi cestnej premávky, tzv. zelená karta, peňažné prostriedky na benzín.

8. medzinárodné cestovné poistenie
 • musí pokryť všetky výdaje, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s repatriáciou, návratom do vlasti zo zdravotných dôvodov, urgentného lekárskeho ošetrenia alebo úmrtia. Poistenie musí platiť na celom území členských štátov Schengenu a po celú dobu žiadateľovho pobytu. Minimálne krytie musí byť vo výške 30 000 EUR. Rodinní príslušníci štátnych príslušníkov EÚ alebo EHP sú oslobodení od požiadavky predložiť cestovné zdravotné poistenie, to neplatí, ak ide o rodinných príslušníkov občanov Slovenskej republiky.

9. iné doklady – zastupiteľský úrad alebo generálny konzulát môže pre potreby rozhodnutia o udelení víza vyžiadať od cudzinca akékoľvek ďalšie doklady s cieľom preveriť deklarovaný účel cesty a úmysel žiadateľa vrátiť sa späť do domovskej krajiny alebo krajiny pobytu.
 
Doklady podľa účelu pobytu:

Za doklad preukazujúci účel pobytu sa považuje napríklad:

Organizovaná/individuálna turistika:
 
 • voucher vydaný cestovnou kanceláriou s potvrdením o poskytnutých službách,
 • v prípade súkromnej návštevy (návšteva rodiny, známych) - pozvanie vydané pozývajúcou osobou s úradne overeným podpisom pozývateľa, alebo pozvanie overené príslušným oddelením cudzineckej polície Policajného zboru. Pozvanie overené oddelením cudzineckej polície Policajného zboru je možné žiadať od vízových žiadateľov akejkoľvek štátnej príslušnosti.

Obchodné/podnikateľské cesty:
 
 • pozvanie vydané obchodným partnerom alebo inštitúciou,
 • pozvanie vystavené príslušným oddelením cudzineckej polície Policajného zboru. Pozvanie overené oddelením cudzineckej polície Policajného zboru je možné žiadať od vízových žiadateľov akejkoľvek štátnej príslušnosti.
  Veľvyslanectvo alebo generálny konzulát rozhodne, aký doklad bude požadovať k osvedčeniu účelu pobytu. Pri opakovaných obchodných cestách sa vyžaduje predloženie zmluvy o spolupráci so slovenskou firmou/obchodnou spoločnosťou a iné doklady.

Medzinárodné konferencie, semináre, sympózia, kultúrne a športové podujatia:
 
 • pozvanie vydané organizátorom podujatia,
 • oficiálny list vysielajúcej organizácie žiadajúcej o udelenie víz pre jej zamestnanca,
 • pozvanie overené príslušným oddelením cudzineckej polície Policajného zboru.

Iné účely: iné doklady potvrdzujúce účel cesty a pobytu v Slovenskej republike (napr. liečebné pobyty, študijné pobyty nepresahujúce 90 dní)

Poplatok za podanie a spracovanie žiadosti podľa typu víza:
 
TYP VÍZA Účtované poplatky
Žiadosť o udelenie schengenského víza 60,- EUR
Žiadosť o udelenie schengenského víza dieťaťa vo veku od 6 rokov do 12 rokov 35,- EUR
Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky, alebo ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike 33,- EUR
Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike 9,50 EUR
Poplatok za spracovanie žiadosti o vízum pre štátnych príslušníkov tretích krajín, s ktorými sú uzatvorené Dohody medzi Európskym spoločenstvom o zjednodušení postupu pri vydávaní víz:
Albánsko Bosna a Hercegovina, Čierna Hora (nebiometrický pas), Macedónsko (nebiometrický pas), Moldavsko (nebiometrický pas), Ruská federácia, Srbsko (nebiometrický pas), Ukrajina, Gruzínsko
35,- EUR

Poplatky sa uhrádzajú vo voľne zameniteľnej mene alebo v národnej mene tretej krajiny, v ktorej bola žiadosť podaná na základe oficiálneho platného výmenného kurzu. Žiadne poplatky sa neúčtujú za administratívne náklady za podanie žiadosti o víza predložené štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občana EÚ alebo EHP, a ktorí si uplatňujú svoje právo na voľný pohyb.

Zastupovanie pri udeľovaní schengenských víz

Tretie krajiny, v prípade ktorých sa na ich štátnych príslušníkov alebo na určité kategórie týchto štátnych príslušníkov vzťahuje povinnosť predchádzajúcej konzultácie

Vstup občanov členských štátov EÚ/EHP a Švajčiarskej konfederácie a ich rodinných príslušníkov

pdf Úplné znenie ustanovení vízového kódexu Spoločenstva  (pdf; 1.39 MB)

Nové pravidlá pre výpočet krátkodobého pobytu občanov tretích krajín v Schengenskom priestore
 

Najčastejšie kladené otázky:

 
Musím žiadosť o vízum podať osobne ?

Žiadosť o vízum musíte podať osobne na veľvyslanectve alebo konzuláte a zároveň musíte ústne zdôvodniť účel a okolnosti vašej cesty. Za maloleté osoby podáva žiadosť o vízum zákonný zástupca.V určitých a výnimočných prípadoch môžete byť oslobodený od osobnej prítomnosti pri podávaní žiadosti o vízum. V takomto prípade je potrebné kontaktovať príslušné veľvyslanectvo alebo generálny konzulát.
 
Môžem požiadať o víza na slovenskom veľvyslanectve/konzuláte, ak chcem navštíviť iné schengenské štáty?

Pre prijatie Vašej žiadosti o vízum je vždy príslušný konzulát toho členského štátu, ktorý je hlavným cieľom Vášho pobytu.
Ak plánujete navštíviť viaceré schengenské štáty, veľvyslanectvo/generálny konzulát Slovenskej republiky bude príslušný spracovať Vašu žiadosť o vízum iba v prípade, ak je Slovensko hlavným cieľom Vášho pobytu a strávite na jeho území najdlhší čas.
 
Požiadal som o vízum. Čo znamená pečiatka v mojom pase?

Po prijatí žiadosti o vízum označí veľvyslanectvo/generálny konzulát voľnú stranu Vášho cestovného dokladu pečiatkou, ktorá indikuje, že Vaša žiadosť o vízum je prípustná a bude spracovaná. Táto pečiatka nemá právne účinky a po udelení víza bude prekrytá vízovou nálepkou.
 
Mám v pase platné schengenské vízum. Môže mi byť odopretý vstup na Slovensko?

Vaše schengenské vízum Vám umožňuje cestovať na Slovensko a zvyčajne aj do ostatných schengenských štátov. Ale nárok na vstup do schengenského priestoru vám nevzniká automaticky. Je možné, že budete musieť poskytnúť určité informácie počas kontrol na hranici alebo iných kontrol. Napríklad budete musieť poskytnúť informácie týkajúce sa finančných prostriedkov, dĺžky plánovaného pobytu na Slovensku a dôvodov návštevy na Slovensku. V niektorých prípadoch môže byť výsledkom týchto kontrol, že držiteľovi víza je zamietnutý vstup na Slovensko alebo schengenského priestoru.
Odporúča sa, aby ste mali so sebou kópie dokumentov, ktoré ste predložili so žiadosťou o víza (napr. pozývacie listy, cestovné potvrdenia, iné doklady uvádzajúce dôvod vášho pobytu). Uľahčí to proces hraničnej kontroly a predíde zdržaniam na hranici.
Upozornenie: Musíte dodržať dĺžku pobytu povolenú vízom. Zneužitie alebo dlhší pobyt môžu viesť k vášmu vykázaniu alebo zákazu udeliť nové vízum počas určitého obdobia.
 
Čo sa stane, ak je moja žiadosť o vízum zamietnutá?

V prípade zamietnutia žiadosti o vízum žiadateľ dostane štandardný formulár pre oznámenie a odôvodnenie zamietnutia víza.
 
Môžem sa odvolať proti zamietnutiu víza?

Ak bola Vaša žiadosť o vízum zamietnutá, máte právo podať voči rozhodnutiu o zamietnutí víza odvolanie. Informácie o možnostiach odvolania sa voči rozhodnutiu o neudelení víza sú súčasťou štandardného formulára pre oznámenie a odôvodnenie zamietnutia víza.

Odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí víza možno podať podľa vnútroštátneho práva Slovenskej republiky (zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov) na veľvyslanectve/ generálnom konzuláte Slovenskej republiky, ktorý rozhodnutie vydal, a to v lehote 15 dní odo dňa prevzatia tohto rozhodnutia. Odvolanie musí obsahovať údaje o tom, kto ho podáva, v čom vidí nesprávnosť rozhodnutia a jeho rozpor s právnymi predpismi. Odvolanie sa podáva v slovenskom jazyku, v opačnom prípade musí byť priložený úradný preklad do slovenského jazyka.

Dotknutá osoba je povinná zaplatiť pri podaní odvolania na veľvyslanectve/generálnom konzuláte Slovenskej republiky správny poplatok podľa položky 240 písm. e) sadzobníka zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 30 EUR (v prepočte na príslušnú menu). V prípade, že správny poplatok nebude uhradený, veľvyslanectvo/generálny konzulát Slovenskej republiky konanie zastaví podľa §9 citovaného zákona. Veľvyslanectvo/generálny konzulát Slovenskej republiky uhradený poplatok vráti, ak sa odvolaniu vyhovie.
 
Je moje vízum platné výhradne pre Slovenskú republiku?

Územná platnosť víza je uvedená vo vízovej nálepke v riadku „Platné pre/Valid for“. Vízum môže byť udelené s platnosťou pre všetky členské štáty Schengenu. V takomto prípade je na vízovej nálepke uvedené „Platí pre: Schengenské štáty“ a držiteľ takéhoto víza sa môže voľne pohybovať po celom priestore Schengenu v rámci časovej platnosti víza a stanovenej doby pobytu. Ak je územná platnosť obmedzená, vo vízovej nálepke bude vyznačené: „Platí pre: Slovenská republika“ (znamená, že vízum je platné len pre územie Slovenskej republiky) alebo napríklad „Schengenské štáty – GR“ (znamená, že vízum je platné pre všetky schengenské štáty okrem Grécka).
 
Môžem s mojimi vízami cestovať aj mimo schengenského priestoru a následne doň vstúpiť?

Krátkodobé schengenské vízum môže byť udelené na jeden vstup alebo viac vstupov.Ak ste držiteľom víza na jeden vstup a z územia Schengenu ste vystúpili, vaše vízum už nie je platné pre opätovný vstup do Schengenu. Vízum na viac vstupov vás oprávňuje na viacnásobný vstup a výstup zo Schengenského priestoru v rámci platnosti víza a doby povoleného pobytu..
 
Môžem so schengenským vízom udeleným slovenským veľvyslanectvom vstúpiť do SR cez letisko, ktoré sa nachádza mimo územia Slovenskej republiky?

Áno. S platným schengenským vízom môžete vstúpiť cez ktorýkoľvek hraničný priechod, resp. letisko v rámci schengenského priestoru.
 
Čo musím urobiť po svojom príchode na Slovensko?

Cudzinec, ktorému bolo udelené krátkodobé vízum, dlhodobé vízum alebo pri vstupe nepodlieha vízovej povinnosti, je povinný do troch pracovných dní od vstupu hlásiť policajnému útvaru začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu. Občan EHP alebo zvýhodnený cudzinec musí túto povinnosť splniť do desiatich pracovných dní od vstupu. Ak je cudzinec ubytovaný v hoteli alebo v inom ubytovacom zariadení, túto povinnosť preberá ubytovateľ.
 
Môžem si predĺžiť víza v Slovenskej republike?

Od 1. decembra 2008 je možné výnimočne predĺžiť krátkodobé vízum do 90 dní v jednom polroku. Vízum predlžuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak cudzinec nemôže vycestovať z územia Slovenskej republiky z dôvodu živelnej pohromy, humanitárneho dôvodu alebo z vážneho osobného dôvodu. Ostatné prípady (turistika, návšteva rodiny a pod.) nie sú dôvodom na predĺženie víza.
 
Aké krajiny sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)?

Zmluvnými stranami Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho priestoru sú:

Európske spoločenstvo (Európska únia)
členské štáty Európskeho spoločenstva:

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Taliansko

a členské štáty Európskej zóny voľného obchodu (EZVO), participujúce na Zmluve o založení Európskeho hospodárskeho priestoru: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 2.4.2019 Dátum vytvorenia: 8.3.2013