Uzavretie manželstva

UZAVRETIE MANŽELSTVA NA ZASTUPITEĽSKOM ÚRADE


V súlade s ustanovením § 10 a písm. h) zákona č. 325/2014 Z .z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony plní zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí činnosti určeného orgánu Slovenskej republiky, pred ktorým môžu štátni občania Slovenskej republiky uzavrieť manželstvo v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky (§3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a vnútroštátnymi právnymi predpismi prijímajúceho štátu.

Manželstvo možno uzavrieť na zastupiteľskom úrade len v prípade, ak obaja snúbenci sú občanmi Slovenskej republiky a ak vnútroštátne právne predpisy prijímajúceho štátu takúto činnosť zastupiteľského úradu pripúšťajú. Konkrétne a podrobné informácie o podmienkach uzavretia manželstva na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí poskytnú zamestnanci zastupiteľského úradu v krajine, na ktorom má byť manželstvo uzavreté. Okrem základných informácií o dokladoch, ktoré sa predkladajú k žiadosti o uzavretie manželstva je nevyhnutná aj konzultácia k možnostiam realizácie žiadosti v podmienkach príslušného zastupiteľského úradu (napr. plánovaný termín uzavretia manželstva, priestorové podmienky, obmedzený počet účastníkov obradu a pod.). Odporúča sa kontaktovať príslušný zastupiteľský úrad v horizonte 3 mesiacov pre plánovaným termínom uzavretia manželstva a predloženie žiadosti (v prípade predbežnej dohody so zastupiteľským úradom) najmenej 30 dní pred týmto termínom.

POUČENIE PRE SNÚBENCOV


1. Oznámenie o uzavretí manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, čitateľne, písacím strojom alebo paličkovým písmom. Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred matrikárom, alebo príslušným zamestnancom zastupiteľského úradu.

2. Oznámenie sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, alebo na zastupiteľskom úrade SR, na ktorom sa má sobášny akt uskutočniť. Manželstvá sa v SR uzatvárajú na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov; pri určení miestnej príslušnosti zastupiteľského úradu sa prihliada na to, či má občan SR v danom štáte povolený trvalý alebo dočasný pobyt.

K oznámeniu o uzavretí manželstva sa pripájajú nasledujúce doklady:

SLOBODNÍ


a) rodné listy snúbencov,
b) platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte), ak bol občiansky preukaz vydaný do 1. 9. 1993 a nie je v ňom vyznačené štátne občianstvo je potrebné predložiť osvedčenie o štátnom občianstve.

OVDOVELÍ


a) všetky doklady uvedené pod bodom 1. a okrem toho ešte:
b) úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.

ROZVEDENÍ


a) všetky doklady uvedené pod bodom 1. a okrem toho ešte:
b) právoplatné súdne rozhodnutie. ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené (pred rokom 1950 rozlúčené).

MLADISTVÉ OSOBY (od 16 do 18 rokov)


predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Štáty, ktorých rozhodnutia o rozvode manželstva nie je treba uznávať Najvyšším súdom Slovenskej republiky
pre platnosť v Slovenskej republike.

a) Na základe dvojstranných medzinárodných zmlúv:

ŠtátČíslo vyhlášky
Albánsko97/1960 Zb.
Bulharsko3/1978 Zb.
Francúzsko83/1985 Zb.
Maďarsko63/1985 Zb.
Mongolsko106/1978 Zb
Poľsko 42/1989 Zb.
Rumunsko31/1959 Zb.
SNŠ95/1983 Zb.

b) Na základe Haagskeho dohovoru o uznávaní rozvodov a zrušení manželského súžitia:

Zmluvné štátyDátum
Austrália14.04.1986
Dánsko01.07.1976
Egypt 20.06.1980.
Fínsko 15.08.1977
Taliansko20.04.1986
Cyprus06.08.1983
Luxembursko06.01.1981
Luxembursko22.08.1981
Nórsko 14.10.1978
Portugalsko09.07.1985
Švédsko11.07.1976
Švajčiarsko11.07.1976
Veľká Británia 11.07.1976


Dátum poslednej aktualizácie: 30.12.2014

Dátum poslednej aktualizácie: 24.11.2015 Dátum vytvorenia: 20.3.2014