Európska rada - informácie a závery z rokovaní

Európska rada dáva Európskej únii potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie a priority. Nevykonáva legislatívnu funkciu. Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, ako aj svojho predsedu a predsedu Európskej komisie. Na jej práci sa zúčastňuje vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

 

 

 

 

BREXIT

Cieľom tejto informačnej Platformy je poskytnúť v jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej Brexitom.

 

 

 

#MYSMEEU

Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.

 

 

 

Retour

F. Ružička: Implementácia Parížskej dohody je príležitosť pre rozvoj technických inovácií a tvorbu pracovných miest

F. Ružička: Implementácia Parížskej dohody je príležitosť pre rozvoj technických inovácií a tvorbu pracovných miest

27.3.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Slovensko a Európska únia

Z hľadiska plnenia záväzkov Parížskej klimatickej dohody je v súčasnosti kľúčovou aktivitou Európskej únie príprava Dlhodobej stratégie znižovania emisií skleníkových plynov do roku 2050. Paralelne SR pracuje v súčasnosti na svojej vlastnej dlhodobej stratégii s výhľadom do 2050. Problematika európskych a globálnych aktivít v oblasti boja s klimatickou zmenou bola predmetom stretnutia (27. marca) štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Františka Ružičku s generálnym riaditeľom Európskej komisie pre oblasť klímy Raffaelom Maurom Petriccione.

 

Hlavným odkazom štátneho tajomníka bolo, že „EÚ by mala naďalej zotrvať na svojej líderskej pozícii v boji s klimatickými zmenami. Implementácia Parížskej dohody je príležitosť budúcich technických inovácií a tvorby pracovných miest. Napĺňanie jej cieľov si však bude vyžadovať podporné opatrenia a rozsiahle investície do najviac postihnutých sektorov hospodárstva a regiónov.“ Pre SR je osobitne dôležité, aby sa pri snahe dosiahnuť tzv. klimatickú neutralitu zohľadňovali národné špecifiká. „Máme svoju skúsenosť s postupným odstraňovaním uhlia. Musíme si tak vymedziť dostatočný čas na to, aby sa regióny a ľudia žijúci v nich adaptovali na novú realitu,“ dodal štátny tajomník.

 

Súčasne F. Ružička upriamil pozornosť aj na prípravu dlhodobej priemyselnej stratégie presahujúcej horizont 2030. „Potrebujeme zaručiť, aby si EÚ zachovala významné postavenie na globálnej úrovni, čo sa týka priemyselnej politiky. Pre Slovensko je to kľúčové vzhľadom na náš automobilový sektor a naviazanie rôznych segmentov priemyslu. Preto dlhodobá stratégia musí byť v súlade s ostatnými stratégiami a politikami v EÚ,“ doplnil F. Ružička. Samotné prijatie a realizácia nízkouhlíkovej stratégie bude vyžadovať zapojenie všetkých sektorov spoločnosti. To sa týka štátnej správy až po miestne samosprávy, ako aj ekologicky zodpovedného správania sa jednotlivcov. Táto skutočnosť je reflektovaná už aj v Environmentálnej stratégii SR do roku 2030, ktorú pod názvom “Zelenšie Slovensko” nedávno schválila vláda SR.