Charakteristika činnosti

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (SR) je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy SR k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám *(1).

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí zabezpečuje *(2):

 • ochranu práv a záujmov SR a jej občanov v zahraničí;
 • riadenie zastupiteľských úradov SR;
 • styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v SR a v zahraničí;
 • hospodárenie a nakladanie s majetkom SR v zahraničí;
 • koordináciu prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania a vykonávania medzinárodných zmlúv;
 • kultúrnu prezentáciu SR v zahraničí.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa podieľa na tvorbe jednotnej štátnej zahraničnej politiky, uskutočňuje túto politiku, vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie úlohy ustanovené v ústavných zákonoch, zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch *(3).

V súlade so svojími zákonnými kompetenciami plní Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR najmä tieto úlohy *(4):
 • riadi a usmerňuje realizáciu zahraničnej politiky a koordinuje jednotné uplatňovanie záujmov SR vo vzťahu k zahraničiu;
 • každoročne vypracúva koncepciu a zameranie zahraničnej politiky SR a analýzu dosiahnutých výsledkov;
 • zabezpečuje ochranu práv a záujmov SR a jej občanov v zahraničí, v súčinnosti s ostatnými ministerstvami a ďalšími orgánmi štátnej správy;
 • poskytuje prezidentovi, Národnej rade, vláde SR a v rámci koordinácie zahraničnej politiky aj ostatným ústredným orgánom informácie a analýzy z oblasti zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov;
 • koordinuje a vyhodnocuje aktivity a informácie ostatných rezortov spojených s presadzovaním zahraničnopolitických záujmov SR;
 • zabezpečuje styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov, sprostredkúva a pomáha udržiavať styky iných orgánov a inštitúcií SR s orgánmi a úradmi cudzích štátov;
 • riadi, koooordinuje a usmerňuje aktivity slovenských štátnych inštitúcií v rámci medzinárodných organizácií;
 • poskytuje pomoc pri príprave a realizácii zahraničnopolitických aktivít členov vlády, štátnych tajomníkov a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy;
 • spolupracuje s ústrednými orgánmi, domácimi a zahraničnými hromadnými oznamovacími prostriedkami pri informovaní o zásadných otázkach zahraničnej politiky a zahraničných vzťahov SR;
 • riadi zastupiteľské úrady SR (veľvyslanectvá, generálne konzuláty, stále misie pri medzinárodných organizáciách, slovenské inštitúty);
 • zabezpečuje agendu týkajúcu sa európskych a euroatlantických štruktúr, predovšetkým v súvislosti s Európskou úniou a Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO);
 • riadi uskutočňovanie zahraničnej politiky vo vzťahu k Organizácii spojených národov (OSN) a špecializovaným medzinárodným organizáciám systému OSN, koordinuje a zabezpečuje aktivity SR vo vzťahu k ostatným medzinárodným organizáciám, inštitúciám a integračným zoskupeniam, koordinuje a v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi zabezpečuje zastupovanie SR na medzinárodných konferenciách;
 • v medzinárodnoprávnej oblasti zabezpečuje koordináciu prípravy, vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania, vykonávania a vypovedúvania medzinárodných zmlúv, ich evidenciu, vyhlasovanie a archiváciu; zabezpečuje v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi úlohy v oblasti medzinárodného práva verejného a súkromného;
 • v zahranično-ekonomickej oblasti sa podieľa na usmerňovaní vonkajších ekonomických vzťahov, vrátane poskytovania a prijímania zahraničnej pomoci a podpory proexportnej politiky;
 • koordinuje prípravu a uzatváranie dohôd o cezhraničnej spolupráci, usmerňuje odbornú pomoc krajským a okresným úradom pri nadväzovaní medzinárodnej spolupráce;
 • vykonáva konzulárnu agendu, vízovú a pasovú agendu v zahraničí a vydáva diplomatické a služobné pasy;
 • riadi tvorbu zahraničnej politiky SR v oblasti národnostných menšín a zabezpečuje informovanie medzinárodného spoločenstva o stave rešpektovania práv osôb patriacich k národnostným menšinám v SR;
 • v spolupráci s inými ústrednými orgánmi štátnej správy vypracúva dlhodobú koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k zahraničným Slovákom, rozhoduje o priznaní postavenia zahraničného Slováka;
 • zabezpečuje, riadi, organizuje a koordinuje nezávislé telekomunikačné spojenie, šifrovú ochranu informácií a kuriérnu službu;
 • zabezpečuje hospodárenie a nakladanie s majetkom SR v zahraničí;
 • spolupracuje s cudzími zastupiteľskými úradmi v SR a napomáha rozvíjaniu ich stykov s ústrednými orgánmi a inštitúciami SR;
 • v spolupráci s inými orgánmi a inštitúciami SR zabezpečuje umiestnenie a vecné potreby zastupiteľských úradov cudzích štátov a ich personálu na území SR;
 • akredituje personál cudzích zastupiteľských úradov, zamestnancov zahraničných tlačových agentúr a zahraničných novinárov v SR;
 • sprostredkúva podnety zastupiteľských úradov a slovenských inštitútov v zahraničí na prezentovanie kultúry a umenia iných krajín v SR;
 • poskytuje odbornú pomoc krajanským spolkom a zoskupeniam prostredníctvom zastupiteľských úradov, generálnych konzulátov a slovenských inštitútov v zahraničí;
 • sprostredkúva a gestoruje prípravu a prevzatie kultúrnych grantov zo zahraničia;
 • zabezpečuje prevod informácií z rezortov a inštitúcií na zastupiteľské úrady SR v zahraničí v procese prideľovania štipendií vlády SR pre zahraničných študentov (rozvojové krajiny a krajania);
 • sprostredkúva vládne štipendijné ponuky cudzích štátov pre študentov SR a spolupodieľa sa na vysielaní štipendistov na študijné pobyty v zahraničí;
 • pripravuje ponuku prezentácie slovenskej kultúry a umenia v zahraničí prostredníctvom zastupiteľských úradov, generálnych konzulátov a slovenských inštitútov v zahraničí;
 • zabezpečuje agendu školských, kultúrnych a zdravotníckych stykov prostredníctvom zastupiteľských úradov, generálnych konzulátov a slovenských inštitútov v zahraničí;
 • podieľa sa na príprave, schvaľovaní a vykonávaní kultúrnych dohôd a programov spolupráce z hľadiska zahranično-politických záujmov a priorít SR.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí ďalej plní úlohy *(5) vo vzťahu k štátnemu rozpočtu, pri správe majetku štátu, na úseku kontrolnej činnosti, na úseku obrany, na úseku ochrany utajovaných skutočností a ďalšie úlohy ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády SR.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SRje rozpočtová organizácia a právnická osoba *(6). Sídlom ministerstva je Bratislava. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí riadi, a za jeho činosť zodpovedá, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí *(7). Ministra zastupuje určený štátny tajomník *(8). Úlohy spojené s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov a s organizačným zabezpečením činnosti ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí plní vedúci úradu ministerstva *(9).

*(1) §14 ods.1 zákona č.575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
*(2) §14 ods.2 zákona č.575/2001 Z. z.
*(3) §35 ods.2 zákona č.575/2001 Z. z.
*(4) Článok 4 Štatútu Ministerstva zahraničných vecí SR, schváleného uznesením vlády SR č. 147 zo dňa 3. marca 1998
*(5) Článok 5 ods.1 Štatútu Ministerstva zahraničných vecí SR, schváleného uznesením vlády SR č. 147 zo dňa 3. marca 1998
*(6) §35 ods.1 zákona č.575/2001 Z. z.
*(7) §4 ods.1 zákona č. 575/2001 Z. z.
*(8) §4 ods.2 zákona č.575/2001 Z. z.
*(9) §10 ods.1 zákona č.312/2001 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov

Dátum poslednej aktualizácie: 24.11.2015 Dátum vytvorenia: 2.10.2012