1. Accueil
  2. Cestovanie
  3. Dlhodobý pobyt vo Francúzsku

Dlhodobý pobyt vo Francúzsku

Francúzsko

Published 04.07.2022

Francúzsko

Doklady o pobyte vo Francúzsku pre občanov SR

V prípade dlhodobého pobytu vo Francúzsku občania Slovenskej republiky nemajú povinnosť žiadať o udelenie pobytu, ani nemusia mať francúzsku pobytovú kartu. Majú však právo na jej vystavenie a môžu o ňu požiadať na príslušnej policajnej prefektúre alebo podprefektúre podľa miesta bydliska. 

Viac info

Pri pobyte vo Francúzsku, ktorý potrvá dlhšie ako 6 mesiacov, odporúčame informovať príslušnú zdravotnú poisťovňu v SR a prerokovať s ňou ďalší postup.

Užitočné rady a informácie možno nájsť na portáli Vaša Európa 

Vo Francúzsku neexistuje centrálna evidencia obyvateľov a všetky zmeny osobného stavu (uzavretie manželstva, rozvod, zmena mena) sa zapisujú do matriky. Francúzske orgány preto bežne vyžadujú predloženie duplikátu rodného listu, ktorý nie je starší ako 6 mesiacov, a to aj v prípade, že sa daná osoba narodila v zahraničí. Pred príchodom do Francúzska je preto vhodné obstarať si aktuálny duplikát slovenského rodného listu. Informácie o formalitách spojených s presťahovaním do Francúzska nájdete na portáli francúzskej verejnej správy Service-Public v kapitole Européens en France 

Informácie o francúzskom systéme sociálneho zabezpečenia nájdete na portáli Sécurité sociale. Návod ako získať číslo sociálneho poistenia nájdete napríklad na portáli zdravotnej poisťovne l'Assurance Maladie. Pre potreby registrácie u francúzskych orgánov zdravotnej a sociálnej starostlivosti budete potrebovať rodný a prípadne sobášny list. Slovenské matričné doklady musia byť preložené do francúzskeho jazyka.

Európsky vodičský preukaz je vo Francúzsku uznávaný po celú dobu jeho platnosti. Podmienky jeho používania sú uvedené na portáli francúzskej verejnej správy. Výmena preukazu je povinná napríklad v dôsledku spáchania dopravného priestupku. Postup pri výmene slovenského vodičského preukazu za francúzsky je na portáli francúzskej verejnej správy popísaný v časti „Echange d'un permis de conduire obtenu en Europe“. Informáciu o podaní žiadosti o výpis z evidenčnej karty vodiča nájdete na webovej stránke Ministerstva dopravy Francúzskej republiky. Výpis z evidenčnej karty vodiča možno vydať aj inej osobe, a to na základe overenej plnej moci. 

Pri dlhodobom pobyte v zahraničí nie je registrácia na zastupiteľskom úrade SR povinná. Je možné  nadviazať kontakt s niektorým z krajanských spolkov vo Francúzsku, ktorých zoznam sa nachádza na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Upozorňujeme, že pre život a získanie zamestnania vo Francúzsku je v každom prípade žiaduca aspoň základná znalosť francúzskeho jazyka. 

Mauritánia

Published 04.07.2022

Vstupné víza sa vydávajú priamo na medzinárodnom letisku v Nouakchott. Cudzinec nemá v krajine prihlasovaciu povinnosť, na polícii sa musí hlásiť v prípade, že má v úmysle predĺžiť si pobyt stanovený vízami.