Cestovný pas

Updated 24.05.2022
Published 24.05.2022

Druhy cestovných dokladov Slovenskej republiky, podmienky ich vydávania, odnímania a odoberania, práva a povinnosti štátnych občanov Slovenskej republiky a iných osôb, podmienky prekračovania štátnej hranice Slovenskej republiky občanmi Slovenskej republiky a sankcie za porušenie ustanovuje zákon č. 647/2007 Z.z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

Cestovný pas

Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan starší ako 15 rokov, ktorému má byť vydaný cestovný pas; tento musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomný.
Pri podaní žiadosti o cestovný pas Slovenskej republiky sa občan podrobí snímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu. Od nasnímania odtlačkov prstov sú oslobodené osoby mladšie ako 12 rokov a osoby, u ktorých to fyzicky nie je možné. Podpis sa nevyžaduje, ak občan nie je spôsobilý na podpis v zmysle §5 ods. 4 zákona.
Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca alebo iná osoba; osobná prítomnosť pri podaní žiadosti oboch je nevyhnutná. Zákonný zástupca sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (pas alebo občiansky preukaz).
K žiadosti žiadateľ predloží tieto doklady:

1. platný doklad totožnosti, z ktorého jasne vyplýva, že ide o štátneho občana Slovenskej republiky (platný cestovný pas alebo platný občiansky preukaz),

2. rodný list vydaný v Slovenskej republike,

3. v prípade, že občan nedisponuje platným dokladom totožnosti podľa bodu 1., požaduje sa originál osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie starší ako 6 mesiacov odo dňa vystavenia,

4. v prípade zmeny priezviska na základe sobáša sa vyžaduje sobášny list žiadateľa vydaný v Slovenskej republike, ak je toto priezvisko odlišné od priezviska uvedeného v predkladanom doklade totožnosti; v prípade akejkoľvek inej zmeny mena/priezviska sa vyžaduje doklad o povolení zmeny mena/priezviska žiadateľa,

5. doklad o udelení akademického titulu, pokiaľ žiadateľ požaduje jeho zápis do cestovného pasu; tento doklad sa nevyžaduje, ak je titul už zapísaný v platnom občianskom preukaze alebo v odovzdávanom cestovnom doklade,

6. skôr vydaný cestovný pas; od jeho predloženia je možné upustiť, ak by to bolo spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou; v takomto prípade žiadateľ alebo jeho zákonný zástupca predkladá k žiadosti odôvodnenie vo forme čestného prehlásenia s notársky overeným podpisom.
 

Konanie o žiadosti o vydanie cestovného pasu

Cestovný pas sa vydáva občanovi,

  • ktorý dovŕšil vek 16 rokov, s platnosťou na 10 rokov
  • mladšiemu ako 16 rokov s platnosťou na 5 rokov
  • mladšiemu ako 6 rokov s platnosťou na 2 roky
  • ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, sa vydá pas s platnosťou na 1 rok

Pokiaľ je občan držiteľom cestovného pasu s platnosťou na 10 rokov, druhý pas sa mu vydá s platnosťou na 5 rokov.

Ak je žiadateľ držiteľom 2 platných cestovných pasov s platnosťou na 10 rokov, jeho nová žiadosť o pas bude prijatá s tým, že už vydané pasy si môže ponechať až do vydania nového cestovného pasu. Nový cestovný pas bude žiadateľovi odovzdaný až po vrátení aspoň jedného zo skôr vydaných pasov.

Ak je žiadateľ držiteľom 2 platných cestovných pasov, z toho jeden s platnosťou na 10 a druhý s platnosťou na 5 rokov, jeden z týchto pasov musí byť priamo pri podaní žiadosti o nový pas odovzdaný. Podľa toho, ktorý pas žiadateľ odovzdal, bude prijatá jeho žiadosť o nový pas s platnosťou na 5, resp. 10 rokov.

Žiadateľ je pri podaní žiadosti povinný informovať úradníka prijímajúceho jeho žiadosť, koľko cestovných pasov si plánuje po vydaní nového dokladu ponechať. Podľa toho bude prijatá jeho žiadosť o nový cestovný pas s platnosťou na 10, resp. 5 rokov.


Správny poplatok za žiadosť o cestovný pas je:

Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov 40 eur
Vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov 15 eur
Vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov 10 eur

Na podanie žiadosti je potrebné vopred si dohodnúť termín.
 

Prevzatie vyhotoveného dokladu

Vyhotovený cestovný pas si žiadateľ starší ako 15 rokov prevezme v mieste podania žiadosti osobne sám, resp. osobne jemu blízka osoba (rodič, súrodenec, manžel, manželka, plnoleté dieťa). Osoba, ktorá doklad preberá, sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (pas alebo občiansky preukaz) a dokladom potvrdzujúcim vyššie uvedený blízky, resp. príbuzenský vzťah (rodný list, sobášny list).

Iný občan môže cestovný pas prevziať iba na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Občan poverený zastupovaním sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (pas alebo občiansky preukaz).

Osvedčená plná moc sa nevyžaduje, ak občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu splnomocní iného občana a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred zamestnancom. Osoba poverená prevzatím cestovného pasu sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (pas alebo občiansky preukaz).

Za občana mladšieho ako 15 rokov, resp. za občana zbaveného právnej spôsobilosti prevezme vyhotovený cestovný doklad osobne poverený zákonný zástupca, resp. osoba, ktorá podala žiadosť. Táto osoba sa nemôže dať zastupovať. Osoba preberajúca cestovný pas sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (pas alebo občiansky preukaz).
Neplatný cestovný pas môže byť na požiadanie držiteľovi ponechaný, ak má v ňom udelené platné vízum iného štátu alebo iný obdobný doklad potrebný na pobyt na jeho území; po uplynutí platnosti víza je občan povinný takýto cestovný pas odovzdať.
 

Strata/odcudzenie cestovného dokladu

Občan má povinnosť bezodkladne hlásiť stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu policajnému orgánu, ktorý ho vystavil, resp. v zahraničí zastupiteľskému úradu a po návrate do Slovenskej republiky tiež orgánu, ktorý ho vydal.
Pri hlásení tejto udalosti sa vyžaduje aj potvrdenie o strate alebo odcudzení od orgánu, ktorému bola táto udalosť hlásená. V prípade, že je potvrdenie v inom ako slovenskom, resp. českom jazyku, musí byť zabezpečený osvedčený preklad do štátneho jazyka.
 

Náhradný cestovný doklad

Náhradný cestovný doklad je doklad na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty. Vydáva sa na nevyhnutný čas potrebný na splnenie účelu, najviac však na dobu 6 mesiacov.
Veľvyslanectvo vydá náhradný cestovný doklad občanovi SR, ktorý nemá iný cestovný doklad:

a) na návrat do Slovenskej republiky alebo
b) v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú.

Veľvyslanectvo môže vo výnimočných prípadoch na návrat do Slovenskej republiky vydať náhradný cestovný doklad aj pre občana mladšieho ako 15 rokov narodeného v zahraničí. K žiadosti o jeho vydanie je potrebné predložiť francúzsky rodný list dieťaťa.
 

Konanie o žiadosti o náhradný cestovný doklad

Žiadosť o náhradný cestovný doklad sa podáva osobne na veľvyslanectve.
Pri spracovaní žiadosti v informačnom systéme sa žiadateľ podrobí nasnímaniu tváre a podpisu, ktorým potvrdí správnosť údajov.
K žiadosti je potrebné predložiť potvrdenie z francúzskej polície o odcudzení alebo strate dokladu, v prípade potreby dve farebné fotografie pasového formátu, doklad, ktorým preukáže svoju totožnosť, pravdivosť a úplnosť údajov v žiadosti (napr. vodičský preukaz, rodný list) a vyplnené tlačivo

rtf
Oznámenie o strate (odcudzení) cestovného pasu, vodičského preukazu alebo občianskeho preukazu
(docx; 26 kB)
Stiahnuť

Pri podaní žiadosti na konzulárnom oddelení sa elektronicky vyplní tlačivo

rtf
Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu
(docx; 89 kB)
Stiahnuť

Správny poplatok za žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu je 10 eur a žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov je 20 eur.
Na podanie žiadosti odporúčame vopred si dohodnúť termín.