Strata dokladov

Updated 04.07.2022
Published 01.07.2022

Občan má povinnosť bezodkladne hlásiť stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu policajnému orgánu, ktorý ho vystavil, resp. v zahraničí zastupiteľskému úradu a po návrate do Slovenskej republiky tiež orgánu, ktorý ho vydal. 
 

Pri hlásení tejto udalosti sa vyžaduje aj potvrdenie o strate alebo odcudzení od orgánu, ktorému bola táto udalosť hlásená. V prípade, že je potvrdenie v inom ako slovenskom, resp. českom jazyku, musí byť zabezpečený osvedčený preklad do štátneho jazyka. 

Náhradný cestovný doklad 

 
Náhradný cestovný doklad je doklad na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty. Vydáva sa na nevyhnutný čas potrebný na splnenie účelu, najviac však na dobu 6 mesiacov. 
Veľvyslanectvo vydá náhradný cestovný doklad občanovi SR, ktorý nemá iný cestovný doklad: 
 
a) na návrat do Slovenskej republiky alebo 
b) v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú. 
 
Veľvyslanectvo môže vo výnimočných prípadoch na návrat do Slovenskej republiky vydať náhradný cestovný doklad aj pre občana mladšieho ako 15 rokov narodeného v zahraničí. K žiadosti o jeho vydanie je potrebné predložiť francúzsky rodný list dieťaťa. 

Konanie o žiadosti o náhradný cestovný doklad 

 
Žiadosť o náhradný cestovný doklad sa podáva osobne na veľvyslanectve. 
Pri spracovaní žiadosti v informačnom systéme sa žiadateľ podrobí nasnímaniu tváre a podpisu, ktorým potvrdí správnosť údajov. 
 

K žiadosti je potrebné predložiť potvrdenie z francúzskej polície o odcudzení alebo strate dokladu, v prípade potreby dve farebné fotografie pasového formátu, doklad, ktorým preukáže svoju totožnosť, pravdivosť a úplnosť údajov v žiadosti (napr. vodičský preukaz, rodný list) a vyplnené tlačivo

pdf
Oznámenie o strate (odcudzení) cestovného pasu, vodičského preukazu alebo občianskeho preukazu
(pdf, 185 kB)
Stiahnuť

 

Pri podaní žiadosti na konzulárnom oddelení sa elektronicky vyplní tlačivo:

pdf
Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu
(pdf, 196 kB)
Stiahnuť

 

Správny poplatok za žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu je 10 eur a žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov je 20 eur.  
Na podanie žiadosti odporúčame vopred si dohodnúť termín.