Francúzsko

  1. Domov
  2. Štáty
  3. Francúzsko
Vlajka Francúzska

Francúzsko

Paríž - miestny čas:

Upozornenie pred cestou

Francúzsko zrušilo väčšinu obmedzení týkajúcich sa COVID-19, ktoré platia rovnako pre Korziku, ako aj zámorské územia a regióny.


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Francúzsko zrušilo väčšinu obmedzení týkajúcich sa COVID-19, ktoré platia rovnako pre Korziku, ako aj zámorské územia a regióny.

Stupeň odporúčania: 1- Upozornenie/Varovanie
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje slovenských občanov, že od 1. novembra 2017 bol na území metropolitného Francúzska a Korziky zrušený výnimočný stav. Francúzske úrady od roku 2015 vykonávajú zvýšenú kontrolu na všetkých vstupných bodoch do krajiny – cestných, železničných, morských aj leteckých.

Podmienky vstupu
Aktualizované 10.05.2022
Publikované 10.05.2022

Na základe čl. 18 Zmluvy o založení ES a členstva Slovenskej republiky v EÚ má každý občan SR právo voľne sa pohybovať a zdržiavať v inom členskom štáte EÚ. Právo pobytu občana SR môže byť obmedzené len v prípade, ak porušuje verejný poriadok, bezpečnosť a zákony Francúzskej republiky. Každý občan SR musí mať pri ceste do Francúzska vlastný cestovný doklad SR alebo občiansky preukaz SR.

Cestovanie do francúzskych zámorských území
Občania Slovenskej republiky, ktorí cestujú do francúzskych zámorských departmentov a zámorských správnych území, sa v prípade núdze môžu obracať na pohotovostnú mobilnú linku Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Paríži. V prípade mimoriadnej alebo život ohrozujúcej situácie sa môžu obrátiť na ktorýkoľvek zastupiteľský úrad krajiny Európskej únie podľa zoznamu zverejneného na internetovej stránke embassy-finder.com. 

A.  Zámorské departmenty a zámorské regióny
Medzi tieto územia patrí: Guadeloupe, Martinik, Francúzska Guyana, Réunion a Mayotte.
Uvedené ostrovné územia sú síce súčasťami EÚ, na vstup nie je potrebné vízum, avšak napriek tomu odporúčame občanom SR cestovať s platným cestovným pasom SR, ktorým je potrebné sa preukázať v prípade, ak sa občan SR ocitne mimo územia EÚ v dôsledku problémov s dopravným spojením. Odporúčame mať cestovný pas s platnosťou minimálne 6 mesiacov po návrate. 

B.  Zámorské spoločenstvá a zámorské územia
Medzi tieto územia patria: Svätý Martin, Svätý Bartolomej, Francúzska Polynézia, Nová Kaledónia, ostrovy Wallis a Futuna a ostrovy Saint Pierre a Miquelon.

Uvedené ostrovy či súostrovia netvoria súčasť EÚ, ich status nie je jednotný. Je preto potrebné rátať s tým, že vstupné formality môžu byť odlišné, aj keď na vstup na tieto územia nie je potrebné vízum. V niektorých prípadoch hraničná polícia vyžaduje výlučne cestovný pas, vyplnenie vstupnej imigračnej karty, predloženie spiatočnej letenky alebo preukázanie dostatočných finančných prostriedkov na pobyt. Platí to najmä pre územie Novej Kaledónie. Odporúčame preto slovenským občanom overiť si pred cestou podmienky vstupu na tieto územia. 

Cestovanie so zvieratami
Pri cestovaní s domácimi spoločenskými zvieratami do Francúzska je nutný Európsky pas vydaný veterinárom. Okrem toho musí mať zviera mikročip a musí byť zaočkované proti besnote. Do krajiny je zakázané dovážať niektoré bojové plemená psov. Dovoz a vývoz hospodárskych a iných zvierat, ako aj rastlín, liekov (okrem liekov pre osobnú spotrebu), zbraní a umeleckých predmetov sa riadi špeciálnymi predpismi. Odporúčame overiť si podmienky dovozu na Veľvyslanectve Francúzska v Bratislave.

Cestovanie s deťmi
Publikované 10.05.2022

Každý občan SR, vrátane maloletých, musí mať na cestu do Francúzska platný cestovný  pas SR alebo občiansky preukaz SR.

Pokiaľ maloletý občan SR má na Slovensku obvyklé bydlisko a necestuje do Francúzska v sprievode svojich rodičoch alebo zákonných zástupcov, zvláštny písomný súhlas rodičov z formálneho hľadiska nepotrebuje. Upozorňujeme však, že niektoré letecké spoločnosti takýto súhlas vyžadujú. Deti, ktoré žijú dlhodobo na území Francúzska a cestujú do zahraničia bez sprievodu rodiča alebo zákonného zástupcu, musia mať jeho písomný súhlas na predpísanom tlačive Autorisation de sortie de territoire - AST. Podrobné informácie sa nachádzajú na portáli francúzskej verejnej správy. Podpis rodiča nemusí byť overený, ale k súhlasu musí byť priložená kópia jeho dokladu totožnosti. Dokladom totožnosti sa rozumie občiansky preukaz, cestovný pas či francúzska pobytová karta. Pokiaľ má dieťa iné priezvisko ako rodič, ktorý súhlas podpísal, je potrebné, aby malo pri sebe aj doklad preukazujúci ich príbuzenský vzťah. Týmto dokladom môže byť napr. rodný list, či rodinná knižka (livret de famille). To platí aj pre prípad, že dieťa s týmto rodičom cestuje. Ďalej upozorňujeme občanov SR, ktorí majú deti s francúzskym občianstvom, že tieto deti sa musia pri prekračovaní francúzskych hraníc preukazovať francúzskym cestovným dokladom. Súhlas na vycestovanie však môže podpísať aj ten rodič, ktorý má občianstvo SR.

Viac informácií k pravidlám cestovania s deťmi, ako aj k neoprávnenému premiestneniu alebo zadržiavaniu dieťaťa, zabraňovaniu jeho styku s rodičom, vymáhaniu výživného z cudziny, ako aj informácie k medzinárodnému osvojeniu detí možno nájsť na internetovej stránke Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. 

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 14.6kB , 13.6.2022, 290 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 14.3kB , 13.6.2022, 301 stiahnutí
Stiahnuť
COVID-19
Aktualizované 02.08.2022
Publikované 15.06.2022

Aktualizované: 02/08/2022

Podmienky vstupu do krajiny

Francúzsko zrušilo väčšinu obmedzení týkajúcich sa COVID-19, ktoré platia rovnako pre Korziku, ako aj zámorské územia a regióny

Podľa informácií uverejnených na webovej stránke Ministerstva vnútra Francúzska bol zrušený systém zdravotnej kontroly na hraniciach v súlade so zákonom, ktorý ukončil výnimočný stav v krajine vyhlásený v súvislosti s bojom proti epidémii COVID-19.

 

Od 1. augusta 2022 cestujúci do Francúzska, na Korziku a do zámorských území a regiónov Francúzska nemusia predkladať:

  • vstupné formuláre ani očkovací preukaz ;
  • závažné odôvodnenie svojej cesty ;
  • čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a záväzok podrobiť sa antigénnemu testu alebo biologickému vyšetreniu.

 

V platnosti naďalej zostáva povinnosť nosiť rúško v nemocniciach, zdravotníckych zariadeniach, domovoch dôchodcov a zariadení pre osoby so zdravotným postihnutím. Odporúča sa nosiť rúško vo verejnej doprave.

Všetky podmienky sú akrualizované na stránke francúzskeho úradu vlády.

Cestujúcim naďalej odporúčame, aby si pred cestou do Francúzska preverili podmienky cestovania s prepravnou spoločnosťou (letecký, železničný, cestný prepravca), ktorý napriek zmierneným podmienkam vstupu do krajiny môže vyžadovať napr. očkovací preukaz.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit cez krajinu je možný bez obmedzení.

Tranzitujúcim cestujúcim odporúčame, aby si pri ceste do Francúzska vopred zistili podmienky vstupu z krajín mimo EÚ a schengenského priestoru.

Nevyžaduje sa žiadne potvrdenie o opustení Francúzska pri ceste do inej krajiny. Informácie o zdravotných pravidlách pri vstupe do inej krajiny nájdete v časti "Rady pre cestujúcich" na webovej stránke Ministerstva Európy a zahraničných vecí Francúzska.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Publikované 10.05.2022

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby: Ceny sú v porovnaní so Slovenskou republikou približne o 10-15 %. 

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Publikované 10.05.2022

Odporúčame občanom SR, aby sa pred cestou do Francúzska informovali o colných a devízových podmienkach na Veľvyslanectve Francúzska v Bratislave. Neobchodný dovoz je od colných poplatkov oslobodený. 

Vo všeobecnosti platia nasledovné podmienky k dovozu výrobkov pre osobnú potrebu z krajín EÚ do Francúzska: 800 ks cigariet, 200 ks cigár, 1 kg tabaku, 10 l destilátov, 20 l alkoholizovaného vína, 90 l vína (vrátane max. 60 l šumivého vína), 110 l piva. Benzín je možné prevážať len v nádrži auta + 10 l v kanistri. Do Francúzska je zakázané dovážať materiály s pedofilnou tematikou, produkty obsahujúce nebezpečné látky, narkotiká a psychotropné látky, dojčenské fľašky obsahujúce zlúčeninu bisfenol A, výrobky obsahujúce azbest.
 
Devízové predpisy 
Všetky osoby, teda aj občania EÚ, prekračujúce francúzske vnútorné, ako aj vonkajšie hranice majú povinnosť ohlásiť colným orgánom  dovoz i vývoz finančných prostriedkov presahujúcich 10 000 euro. Uvedený limit je stanovený na osobu; v prípade skupiny ľudí v príbuzenskom vzťahu alebo so spoločným obchodným záujmom platí uvedený limit pre celú skupinu. Prevážanie finančných prostriedkov presahujúcich 10.000 euro je potrebné ohlásiť na francúzskej colnici pri vstupe i opustení krajiny alebo písomne, najneskôr do 15 dní pred plánovanou cestou na adrese:

Service des titres du commerce extérieur
14 rue Yves Toudic,
75010 Paris,
dg-setice@douane.finances.gouv.fr

alebo na

Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Roissy,
Aéroport Charles de Gaulle, Rue du Signe,
95701 Roissy.

Info pre motoristov
Aktualizované 26.05.2022
Publikované 10.05.2022

Európsky vodičský preukaz je vo Francúzsku uznávaný po celú dobu jeho platnosti.

 

Povinná výbava vozidla

1. Homologovaná reflexná vesta s označením CE. Vesta má byť vnútri vozidla na mieste, ktoré je pri vystupovaní z vozidla ľahko prístupné.
2. Výstražný trojuholník s označením E 27 R. Trojuholník musí byť vnútri vozidla. 
3. Alkohol tester (fr. Éthylotest). Tester môže byť digitálny alebo chemický, ale musí byť označený normou NF, a to NF X 20 702 pre chemické testery či NF X 20 704 pre testery elektronické. Je možné ho bežne zakúpiť na čerpacích staniciach či v lekárňach.

 

Zákazy

1. Používanie antiradarov je zakázané článkom R413-15 zákona o cestnej premávke (Code de la route). 
 
2. Používanie navigačného zariadenia upozorňujúceho na výskyt radarov. Cestný zákon však nezakazuje používať navigačné zariadenie upozorňujúce na tzv. nebezpečné zóny, čo sú miesta, kde radary bývajú často umiestnené. Vodičom, ktorí používajú navigačné zariadenia vo Francúzsku, sa odporúča kontaktovať výrobcu, ktorý by mal určiť, aké mapy a aké nastavenie je potrebné v navigačnom zariadení zvoliť. Pri prípadnej kontrole je potrebné preukázať, že vodič odporúčania výrobcu rešpektoval. Za používanie detektora radarov hrozí pokuta a zabavenie navigačného zariadenia. 
 
3. používanie mobilných telefónov a iných prístrojov vydávajúcich zvuk. Vodič žiadneho vozidla nesmie vo Francúzsku používať také zdroje zvuku, ktoré je nutné držať v ruke alebo ktoré sa nosia na uchu (teda sú na uchu zavesené alebo sú do neho zasunuté - slúchadlá, headsety ap.). Zákaz neplatí pre audio systémy v automobiloch a systémy integrované do homologovanej prilby.
 
4. Používanie tmavých skiel na celom vozidle. Čelné sklo a predné bočné sklá musia byť dostatočne priehľadné, a to zvnútra aj zvonku vozidla. Sklá musia umožniť prienik minimálne 70% svetla. Sklá nesmú nijako skresľovať farby ani tvary predmetov.
 
5. Pri vedení vozidla je zakázané mať obuté „žabky“ alebo inú voľnú obuv, hrozí pokuta 75 eur.

 

Povolená rýchlosť

1. Od 1. júla 2018 je maximálna rýchlosť na cestách mimo obce znížená z 90 na 80 km/h. Výnimka platí len na tých cestných úsekoch, kde v danom smere existujú dva prúdy. Na týchto úsekoch môže byť maximálna rýchlosť zvýšená na 90 km/h. Podmienkou však je, že takýto úsek bude označený príslušnou dopravnou značkou, ktorá túto rýchlosť stanovuje. Aj na týchto úsekoch je však za dažďa rýchlosť obmedzená na 80 km/h.
 
2. Na diaľniciach (fr. autoroute) je maximálna povolená rýchlosť mimo obce 130 km/h (110 km / h za dažďa). 
 
3. Na cestách pre motorové vozidlá je maximálna rýchlosť 110 km/h (za dažďa 100 km/h). Opatrenie bolo prijaté na základe prieskumu Národnej rady pre bezpečnosť cestnej premávky, ktorý ukázal, že zníženie predpísanej rýchlosti na vybraných okresných cestách viedlo aj k výraznému zníženiu počtu smrteľných nehôd.
 
4. V hlavnom meste Paríž je od 1. septembra 2021 prikázaná rýchlosť 30km/h. V niektorých úsekoch, ktoré sú označené, je možné ísť rýchlosťou 50 km/h. 


Platenie diaľnic

Francúzske diaľnice sú platené. Poplatky sa platia jednorazovo v mýtnych bránach pred vjazdom na daný diaľničný úsek, alebo pri výjazde. Poplatok sa hradí platobnou kartou alebo v hotovosti. Diaľničný poplatok sa francúzsky nazýva péage. O jednotlivé diaľničné úseky sa starajú súkromné spoločnosti. Rad užitočných informácií nájdete na webovom portáli združenia prevádzkovateľov diaľnic ASFA . Tu si možno napríklad vopred spočítať výšku diaľničných poplatkov medzi väčšími mestami. Informácie o aktuálnej dopravnej situácii a jej predpovede možno nájsť na oficiálnom francúzskom webovom portáli pre vodiča. Neodporúčame prespávať na diaľničných odpočívadlách ani na parkoviskách pri čerpacích staniciach.

 

Parkovanie

Parkovanie vo francúzskych mestách je upravené predpismi a spravidla býva platené. Miesta vyhradené na parkovanie sú vyznačené na ceste bielou prerušovanou čiarou. K úhrade parkovného si treba zakúpiť v parkovacom automate (umiestnenom na chodníku) parkovací lístok a ten potom viditeľne umiestniť za čelným sklom. V súčasnej dobe sú všetky väčšie mestá vybavené podzemnými parkoviskami, ktoré, či už sú priamo v centre alebo na okraji, sú dostupné aj mestskou hromadnou dopravou.
 

Nízkoemisné zóny a emisné známky vo Francúzsku

Celoštátne platná známka Crit' Air je rozdelená do šiestich farebných kategórií a je prideľovaná v závislosti od typu auta, jeho veku a splnenia emisnej normy. Emisné známky sú určené pre všetky druhy motorových vozidiel. Podmienky pre vydanie známky určitej kategórie sa líšia podľa druhu vozidla, dátumu jeho uvedenia do prevádzky, druhu paliva a emisnej normy EURO. Od 1. júna 2021 už nesmú v centrálnej mestskej časti Paríža vrátane diaľnice A86 (Boulevard périphérique) jazdiť vozidlá označené emisnou známkou Crit'Air 4 a vyššie ako aj neoznačené vozidlá. Rovnako je potrebné označiť vozidlá aj v ďalších francúzskych mestách: Štrasburg, Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse plánuje sa ďalšie rozširovanie. V niektorých mestách je povinnosť mať nálepku závislá od nadmerných hodnôt znečistenia ovzdušia a teda nemusí byť povinná celoročne. Emisná známka Crit’Air je povinná pre všetky vozidlá registrované vo Francúzsku ale aj pre zahraničné vozidlá jazdiace vo Francúzsku.

 

Za používanie vozidla bez povinnej známky v zóne s obmedzenou dopravnou prevádzkou v zakazanej dobe hrozí pokuta. V prípade chýbajúcej známky je vo Francúzsku udeľovaná pokuta vo výške od 35 do 375 eur. 

 

Informácie k známke Crit 'Air ako aj registrácia je možná na stránke www.certificat-air.gouv.fr.

 

Známku je možné objednať na oficiálnej webovej stránke, kde je okrem iného potrebné uviesť evidenčné číslo vozidla. Cena známky je 3,11 euro; 3,62 eura s doručením poštou. Je možné si ju vyzdvihnúť aj na prefektúre alebo na radnici. Známka platí po celú dobu životnosti vozidla (nie je potrebné žiadať o novú).

 

Ktoré číslo známky Crit 'Air platí pre vaše auto?

Číslo 0: elektrické vozidlá a nevyžarujúci vodík.

Číslo 1: purpurová známka je vyhradená pre benzínové alebo hybridné vozidlá, uvádzané na trh od 1. januára 2011 a spĺňajúce normy Euro 5 a Euro 6.

Číslo 2: žltá známka je určená pre benzínové alebo hybridné vozidlá Euro 5, uvádzané na trh v rokoch 2006 až 2010, ako aj pre dieselové vozidlá Euro 5 a Euro 6, uvádzané na trh od roku 2011.

Číslo 3: oranžová známka je vyhradená pre benzínové alebo „iné“ vozidlá spĺňajúce normy Euro 2 a 3, uvádzané na trh v rokoch 1997 až 2005, ako aj pre naftové vozidlá spĺňajúce normy Euro 4 (predávané v rokoch 2006 až 2010).

Číslo 4: hnedá známka je určená pre naftové vozidlá Euro 3 uvádzané na trh v rokoch 2001 až 2005.

Číslo 5: sivá známka je určená pre naftové vozidlá Euro 2 uvádzané na trh v rokoch 1997 až 2000.

V Paríži od 1. júla 2019 už benzínové vozidlá z obdobia pred rokom 1997 a naftové vozidlá z obdobia pred rokom 2006 (kategória 4) nesmú jazdiť cez deň a cez týždeň (pondelok až piatok od 8.00 do 20.00). To isté platí pre dvojkolky registrované pred 1. júnom 2000. Od 1. júna 2021 sú vozidlá Crit'Air teraz zakázané. Týka sa to všetkých naftových vozidiel registrovaných pred rokom 2006, ako aj dvojkolesových vozidiel uvedených na trh pred polovicou roku 2004. Toto opatrenie sa týka aj nákladných automobilov, autobusov a autokarov spred roku 2010. O niekoľko mesiacov budú v tomto obvode v júli 2022 zakázané vozidlá Crit'Air 3, t. J. Benzín registrovaný v rokoch 1997 až 2006, ako aj nafta v rokoch 2006 až 2011. V januári 2024 to bude Crit'Air 2, ktorý byť zakázané, tj. všetky naftové vozidlá a benzín do roku 2021. Konečným cieľom je do roku 2030 zakázať obeh všetkých termálnych vozidiel v Paríži a na jeho vnútorných predmestiach. Výška pokuty je 68 eur (135 eur za ťažké nákladné vozidlo) za súkromné ​​auto a dvojkolku, 135 eur za kamión alebo autokar. Pokuty za nálepky Crit'Air 4 začnú plynúť koncom roku 2021.

Pohonné hmoty - aktuálne ceny

Bezpečnostná situácia
Publikované 10.05.2022

Francúzsko je turisticky atraktívnou krajinou, ktorú v roku 2017 navštívilo vyše 90 miliónov zahraničných turistov a niekoľko desiatok tisíc turistov zo Slovenska. V súvislosti so zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v Európe je bezpečnostná situácia vo Francúzsku, ktoré od januára 2015 zasiahla vlna viacerých teroristických útokov, spojená s aktuálnym plánom Vigipirate na úrovni „posilnená bezpečnosť - nebezpečenstvo atentátu“. Výnimočný stav bol zrušený k 1. novembru 2017. 
Na miestach s väčšou koncentráciou osôb - napr. turisticky atraktívne pamiatky, nákupné centrá, kultúrne i športové podujatia, verejné zhromaždenia - sa vyskytujú hliadky príslušníkov ozbrojených síl i polície, ktoré dozerajú na bezpečnosť. Pokyny týchto jednotiek treba jednoznačne dodržiavať. Prísnejšie bezpečnostné kontroly sa vyskytujú i na letiskách a ku kontrolám môže dochádzať aj na hraničných priechodoch. 

Najmä v čase turistickej sezóny je vhodné venovať zvýšenú pozornosť ochrane cestovných dokladov, finančných prostriedkov, kreditných kariet a cenných predmetov, ako aj v centrách miest, dopravných prostriedkoch a v rekreačných oblastiach. Odporúča sa nenosiť tieto spolu, mať poznačené telefónne číslo banky za účelom nahlásenia prípadnej straty (odcudzenia) bankových kariet, nenechávať v aute doklady a cennosti.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Publikované 10.05.2022

Letecké spojenie: Do Paríža nie je možné letieť priamo z Bratislavy, preto odporúčame letecké spojenie z Viedne alebo Budapešti. Vo Francúzsku sa nachádzajú celkom 3 letiská a to: Paríž Beauvais; Paríž Orly; Charles de Gaulle.

Pozemné spojenie: Cesta autom z Bratislavy do Paríža je približne 1400 km dlhá.

Doprava v hlavnom meste: V Paríži funguje pomerne kvalitná mestská hromadná doprava  v podobe metra alebo autobusov. Lístok je možné zakúpiť si na jednotlivých staniciach metra. V krajine treba počítať s častými štrajkami zamestnancov niektorých dopravných spoločností, ktoré ovplyvňujú fungovanie parížskych prímestských vlakov RER, železničnej dopravy SNCF, ale aj leteckej spoločnosti Air France. Odporúča sa preto sledovať webové stránky príslušného dopravcu a v dňoch, keď bude štrajk prebiehať, voliť iný spôsob dopravy. Spoločnosť Air France odporúča vykonať kontrolu vašich kontaktných údajov, aby vás mohla o zmene letu včas riadne informovať formou SMS či e-mailu.

Taxislužba môže byť užitočná najmä pri ceste z letiska do centra, v Paríži pôsobí niekoľko taxislužieb, k dispozícii je napríklad aj aplikácia Bolt alebo Uber. 

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 10.05.2022

Po vstupe SR do Európskej únie je občanom SR vo Francúzsku poskytovaná nevyhnutná a neodkladná zdravotná starostlivosť po predložení Európskeho preukazu zdravotného poistenia. Platná legislatíva vo Francúzsku vyžaduje spoluúčasť pacienta, t.j. pacient si musí (v prípade, že nie je pripoistený) časť nákladov hradiť sám. Francúzske úrady vyžadujú doklad o platnom zdravotnom poistení pre akýkoľvek krátky pobyt občanov SR vo Francúzsku. 

Praktický postup: Lekár na základe predloženého preukazu zo zdravotnej poisťovne na Slovensku, vystaví formulár na ošetrenie "feuille de soins (assurance maladie)", do ktorého zapíše osobné údaje pacienta a poskytnuté výkony. Pacient musí všetky lekárske ošetrenia najprv zaplatiť a potom príslušná pobočka poisťovne (podľa miesta pobytu) Caisse Primaire d´Assurance Maladie (CPAM) preplatí výdavky podľa francúzskeho práva. Lieky musí pacient najprv zaplatiť sám. Má však nárok na preplatenie výdavkov cez CPAM. Náhrada výdavkov za lieky sa vykoná len vtedy, ak sú uvedené v úradnom nariadení. V tomto prípade je potrebné nálepku z takéhoto lieku nalepiť na formulár o ošetrení. Ak je ochorenie tak závažné, že potrebuje pacient nemocničné ošetrenie, dostane od lekára potvrdenie na prevoz do nemocnice. Pri akútnych prípadoch francúzske nemocnice ošetria pacienta bez nároku na akúkoľvek finančnú účasť, po predložení preukazu. Pri cestovaní po Francúzsku nie sú stanovené žiadne požiadavky na očkovanie.

Klimatické podmienky

Publikované 10.05.2022

Klimatické podmienky vo FR sú porovnateľné s podnebím na Slovensku. Južné regióny FR sa vyznačujú teplým a suchým podnebím, kde teploty ani v zime neklesajú pod 0°C. Letná turistická sezóna tu trvá od začiatku júna do konca septembra. Na druhej strane alpské vysokohorské zimné strediská umožňujú návštevníkom venovať sa zimným športom od decembra do polovice mája.

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Francúzsko je
25. december
Prvý sviatok vianočný
DÁTUM DEŇ SVIATOK
1. január sobota Nový rok
17. apríl nedeľa Veľkonočná nedeľa
18. apríl pondelok Veľkonočný pondelok
1. máj nedeľa Deň práce
8. máj nedeľa Deň víťazstva nad fašizmom
26. máj štvrtok Nanebovstúpenie Krista
5. jún nedeľa Svätodušná nedeľa
6. jún pondelok Svätodušný pondelok
14. júl štvrtok Štátny sviatok
15. august pondelok Nanebovzatie Panny Márie
1. november utorok Sviatok všetkých svätých
11. november piatok Deň prímeria
25. december nedeľa Prvý sviatok vianočný
Dôležité telefónne čísla
Publikované 10.05.2022

15: Lekárska pomoc/SAMU
17: Polícia/Police Nationale (Gendarmerie)
18: Hasiči a nehody/Sapeurs Pompiers
 


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

„Po pandémii COVID-19 teraz aj vojna na Ukrajine ešte viac ukázala náš problém s hoaxmi a propagandou, ktoré bránia občanom prijímať informované rozhodnutia a podkopávajú našu zahraničnopolitickú orientáciu, ako aj samotné hodnotové ukotvenie našej spoločnosti.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková sa 7. apríla 2022 zúčastnila na Okrúhlom stole organizovanom predsedníctvom Francúzska v Rade EÚ v spolupráci s Francúzsko-slovenskou obchodnou komorou na Slovensku.

„Slovenská republika dlhodobo podporuje perspektívu budúceho členstva Ukrajiny v Európskej únii a je za urýchlené udelenie štatútu kandidátskeho štátu Ukrajine v čo najkratšom možnom čase. Vieme si zároveň podobný postup predstaviť aj v prípade Moldavska a Gruzínska. Symboly sú v zahraničnej politike veľmi dôležité, a preto musíme práve teraz pred celým svetom Ukrajine jasne dokázať, že za ňou v týchto ťažkých časoch pevne stojíme. Otvorenie dverí do EÚ pre Ukrajinu a ďalšie krajiny východného partnerstva, by mali sprevádzať aj konkrétne kroky, ako napríklad udelenie prístupu k programu Erasmus+, zníženie poplatkov za roaming či aspoň čiastočné umožnenie prístupu na jednotný trh EÚ.“


Francúzsko

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov France
Oficiálny názov Francúzska republika
Oficiálny anglický názov French Republic
Zaužívaný názov Francúzsko
Miestny názov krajiny République française
Svetadiel Európa
Hlavné mesto Paríž
Anglický názov hlavného mesta Paris
Miestny názov hlavného mesta Paris
Názov meny Euro
Medzinárodná skratka meny EUR
Telefónna predvoľba +33
Úradné jazyky Francúzsky jazyk
Časové pásmo +0100
Internetová doména .fr
Medzinárodná poznávacia značka F
Zem. dĺžka hl. mesta 2.32004
Zem. šírka hl. mesta 48.85889
Vznik štátu 01.08.1843
Štátne zriadenie Republika prezidentského typu

Hlava štátu Emmanuel Macron
Predseda vlády Jean Castex
Minister zahraničných vecí Jean Yves Le-Drian
Webová stránka ministerstva

http://www.diplomatie.gouv.fr/

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži

125 rue du Ranelagh, 75016 Paríž
Telefón
+33 171937333
Fax
+33 142887653
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+33672076832

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži

Stála delegácia SR pri UNESCO Paríž

1, rue Miollis, 757 32 Paríž
Telefón
+33 145683537
Fax
+33 144490103
Núdzová linka
+33611964235

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Stála delegácia SR pri UNESCO Paríž

Stála misia Slovenskej republiky pri Rade Európy v Štrasburgu

1, rue Ehrmann,, 67000 Štrasburg
Telefón
+33 390002403
Núdzová linka
+33609166909

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Stála misia Slovenskej republiky pri Rade Európy v Štrasburgu

Stála misia SR pri OECD Paríž

28, avenue d´Eylau, 750 16 Paríž
Telefón
+33 156265090
Stála misia SR pri OECD Paríž

Slovenský inštitút v Paríži

125 rue du Ranelagh, 75016 Paríž
Telefón
+33 171937333
Fax
+33 142887653
Slovenský inštitút v Paríži

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Publikované 12.05.2022
Dátum Popis
27.10.2021 Pracovná cesta ministerky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej vo Francúzsku Ministerka Kolíková sa stretla aj s francúzskym ministrom spravodlivosti Ericom Dupon - Morretim.
7. – 9.10.2021 Pracovná cesta ministra obrany SR Jaroslava Naďa vo Francúzsku Minister obrany SR Jaroslav Naď rokoval s predsedom výboru pre zahraničné veci, obranu a ozbrojené sily Senátu Christianom Cambonom a tiež s ministerkou obrany FR Florence Parly.
30.6-1.7.2021 Pracovná cesta ministerky kultúry SR Natálie Milanovej vo Francúzsku Ministerka kultúry SR Natáliou Milanovou rokovala s francúzskou ministerkou kultúry Roselyn Bachelotovou.
9.-10.6.2021 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitosti SR Ivana Korčoka v Paríži Rokoval s ministrom pre európske záležitostí Clémenteom Beauneom o Francúzskom predsedníctve v Rade EÚ.
3.2.2021 Oficiálna návšteva premiéra SR Igora Matoviča vo Francúzsku Predseda vlády SR Igor Matovič sa stretol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.
24.7.2019 Oficiálna návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej vo Francúzsku Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa stretla s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.
2018-2022 Akčný plán slovensko-francúzskeho strategického partnerstva, prijatý pre roky
23/08/2017 Samit v Salzburgu Francúzsky Prezident Emmanuel Macron sprevádzaný ministerkou pre Európske záležitosti, p. Nathalie LOISEAU, sa dňa 23. augusta po boku predsedov vlád Rakúska, Českej a Slovenskej republiky, zúčastnil na samite v rakúskom Salzburgu.
21-22/11/2016 Oficiálna návšteva prezidenta Andreja Kisku vo Francúzsku Prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska, v dňoch 21. a 22. novembra uskutočnil prvú oficiálnu návštevu Francúzska v histórii samostatnej Slovenskej republiky.
23/06/2016 Pracovná návšteva slovenského premiéra p. Roberta Fica vo Francúzsku Premiér Slovenskej republiky, p. Robert Fico, sa dňa 22. júna stretol v Elyzejskom paláci s francúzskym Prezidentom, p. François Hollande.

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

V Paríži sa v dňoch 15.- 19. októbra konal Svetový veľtrh potravinárstva (Salon international de l'alimentation, SIAL).

Na Medzinárodnom astronautickom kongrese (IAC 2022), ktorý sa konal 19. - 23. septembra v Paríži, sa Slovensko po prvý raz predstavilo národným stánkom – a ten sa stal prirodzeným „hubom“ stretávania sa slovenskej vesmírnej komunity tvorenej nielen vývojármi z domu, ale aj našincami v službe medzinárodných odborných organizácií.

Veľtrh Eurosatory 2022, ktorý je považovaný za najväčší medzinárodný veľtrh a výstavu pozemnej a vzdušnej obrannej a bezpečnostnej techniky na svete, sa konal 13. - 17. júna 2022 na parížskom výstavisku Nord Villepinte.

Jeden z najväčších európskych strojárskych veľtrhov GLOBAL INDUSTRIE sa konal v termíne 17. - 20. mája 2022 na výstavisku Villepinte, Paris Nord.

JEC WORLD je jedným z najvýznamnejších svetových veľtrhov kompozitných materiálov. Zahŕňa celý hodnotový reťazec od surovín cez spracovateľov až po hotový výrobok v oblasti kompozitných materiálov.

Ekonomické informácie o teritóriu
Francúzsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 781.2kB , 21.6.2022, 59 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Veľtrhy a výstavy

V Paríži sa v dňoch 15.- 19. októbra konal Svetový veľtrh potravinárstva (Salon international de l'alimentation, SIAL).

Na Medzinárodnom astronautickom kongrese (IAC 2022), ktorý sa konal 19. - 23. septembra v Paríži, sa Slovensko po prvý raz predstavilo národným stánkom – a ten sa stal prirodzeným „hubom“ stretávania sa slovenskej vesmírnej komunity tvorenej nielen vývojármi z domu, ale aj našincami v službe medzinárodných odborných organizácií.

Veľtrh Eurosatory 2022, ktorý je považovaný za najväčší medzinárodný veľtrh a výstavu pozemnej a vzdušnej obrannej a bezpečnostnej techniky na svete, sa konal 13. - 17. júna 2022 na parížskom výstavisku Nord Villepinte.

Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Tomáš Šefranko
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži
Email tomas.sefranko@mzv.sk

Kultúra a krajania

V stredu 16. novembra 2022 Slovenský inštitút v Paríži zorganizoval v priestoroch Slovenského veľvyslanectva v Paríži literárno-hudobný večer O láske a slobode v podaní Jany Bittnerovej a Andrey Bučko.

Na tohtoročnom Salon d'Automne v Paríži sa vďaka Slovenskému inštitútu v Paríži pod kurátorskou koncepciou Niny Vrbanovej predstavili aj traja slovenskí umelci.

Na parížsky festival súčasného umenia Nuit Blanche sa tento rok Slovenskému inštitútu v Paríži opäť podarilo dostať dielo slovenského umelca. Svetelná inštalácia ,,Under Pressure‘‘ Pavla Trubena zaujala francúzsku porotu jej odkazom, ktorým je kontrast medzi spoločnosťou, ktorá nastúpila na cestu zdravého životného štýlu a spoločnosťou, ktorá bojuje s duševnými a psychickými problémami.

Slovenský inštitút v Paríži 23. septembra 2022 usporiadal slovensko-francúzsky koncert speváčky Jany Gavačovej a gitaristu Sebastiena Lansona v Paris Prague jazz club v Paríži. Na koncerte medzinárodného hudobného dua zazneli skladby z hudobných projektov Jany Gavačovej Džez v príbehoch a Biele noci.

V kine Les 3 Luxembourg v Paríži sa 14. septembra 2022 konala francúzska premiéra filmu Cenzorka slovenského režiséra Petra Kerekesa.

Lucia Tallová, etablovaná autorka mladej generácie slovenskej výtvarnej scény, je prvou slovenskou výtvarníčkou a druhým slovenským umelcom v poradí, ktorého diela sú vystavené na prestížnom Bienále súčasného umenia v Lyone.

Slovenský inštitút v Paríži 6. septembra 2022 otvoril kultúrnu sezónu po augustovom dovolenkovom období šansónovým recitálom slovenskej speváčky a herečky Jany Gavačovej, ktorá v súčasnosti spolupracuje s poprednými osobnosťami domácej a zahraničnej džezovej scény.

Slovenská autorka Eva Schwebel-Zipserová na podujatí La Nuit de la Littérature

Slovenský inštitút v Paríži spolu so Zastupiteľským úradom SR vo Francúzsku usporiadali 9. decembra 2021 na pôde slovenského veľvyslanectva premietanie filmov Dotýkání a Ďalšia od mladého slovenského režiséra Dominika Györgyho.

Na remeselnom veľtrhu Salon de l'Artisanat et des Métiers d'art, ktorý usporiadalo francúzske mesto Nogent-sur-Marne a medzinárodná organizácia Forum Francophone des Affaires, sa medzi 120 remeslami z celého sveta prezentovali aj slovenské výrobky.


Back To Top