Hardvérové vybavenie národného VIS-u

Národný projekt SK 2016 ISF SC1/NC1/A2

„Hardvérové vybavenie národného VIS-u“

 

Fond: Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť (Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí)
Špecifický cieľ 1: Podpora spoločnej vízovej politiky
Národný cieľ 1:   Víza – Vnútroštátna kapacita
Prijímateľ projektu:  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dĺžka realizácie projektu: 53 mesiacov
Oprávnené obdobie:  august 2016 – december 2020
Celkové výdavky projektu: 995 781,07 EUR


  
Ciele projektu

Technická obnova, doplnenie a zvýšenie kapacity zariadení zabezpečujúcich vydávanie a kontrolu víz na ústrednom pracovisku N-VIS v Bratislave a obnova technického zariadenia na 35 zastupiteľských úradov SR v zahraničí. Zariadenia, ktoré zabezpečujú funkcionalitu Národného rozhrania budú slúžiť na zabezpečenie funkčnosti systémov N-VIS a VIS-Mail pre celú SR (všetky zastupiteľské úrady a príslušné útvary MV SR). 

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie funkčnosti systémov NVIS výmenou hardvérových komponentov centrálnej časti národného vízového informačného systému a národného rozhrania VIS a výmena hardvérových komponentov na 35 zastupiteľských úradov SR v zahraničí.

 

Prínos projektu

Udržiavanie bezproblémového chodu VIS v celoeurópskom meradle zabezpečí stálu výmenu vízových údajov medzi členskými štátmi, umožní oprávneným vnútroštátnym orgánom vstupovať a aktualizovať vízové údaje a elektronicky nahliadnuť do týchto údajov, čo výraznou mierou zefektívni a uľahčí prácu ohľadom vízovej agendy jednotlivým zamestnancom MZVaEZ SR zodpovedným za vydávanie víz, ako aj zamestnancom MV SR zodpovedným za kontrolu vízových cudzincov na vonkajšej hranici a na území SR.

 

Aktivity projektu

1.1 Nákup a inštalácia zariadenia národnej časti VIS v priestoroch MZVaEZ SR
2.1 Nákup a inštalácia hardvérových komponentov národnej časti VIS na 3 zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v zahraničí
3.1 Nákup a inštalácia hardvérových komponentov národnej časti VIS na 32 zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v zahraničí

 

Zmluvná základňa

Grantová zmluva SK 2016 ISF SC1/NC1/A2, uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR (zodpovedný orgán) a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (prijímateľ grantu), je účinná od 24.8.2016. 

 

Dňa 27.04.2017 bol podpísaný Dodatok č. 1 ku Grantovej zmluve SK 2016 ISF SC1/NC1/A2,  ktorým bol upravený počet vybraných zariadení. 

 

Dňa 1.8.2017 bol podpísaný Dodatok č. 2 ku Grantovej zmluve SK 2019 ISF SC1/NC1/A2, ktorým sa posunul časový harmonogram realizácie aktivít projektu. 

 

Dňa 4.6.2018 bol podpísaný Dodatok č. 3 2 ku Grantovej zmluve SK 2019 ISF SC1/NC1/A2, ktorým sa aktualizovali formálne náležitosti grantovej zmluvy.

 

 

Zodpovedný orgán 

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava

www.minv.sk
 

 
„ Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť “    
                                               
Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 18.11.2019 Dátum vytvorenia: 26.6.2017