Cestovanie maloletého dieťaťa do zahraničia

Každý občan vrátane maloletého dieťaťa môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom. Odporúčame overiť na zastupiteľskom úrade štátu návštevy, či okrem cestovného dokladu nebude vyžadovaný tiež písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu), v akej forme a jazyku, a či podpis musí byť overený notárom, alebo je postačujúci len jednoduchý súhlas rodiča (zákonného zástupcu)

 docx Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia  (docx; 12.95 KB)

 docx Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku  (docx; 12.84 KB) 

 

Štát Podmienky

Albánsko

Pri cestovaní maloletých detí do Albánskej republiky je nevyhnutný platný cestovný pas dieťaťa s platnosťou po predpokladanom ukončení pobytu v krajine minimálne 3 mesiace a pred ukončením platnosti dokladu.

Pokiaľ maloleté dieťa cestuje s jedným z rodičov, je potrebný súhlas druhého rodiča a pokiaľ cestuje v sprievode poverenej osoby, je potrebný súhlas oboch rodičov. Podpisy rodičov musia byť notársky overené a súhlas rodičov musí byť v albánskom, poprípade v anglickom jazyku.

Aktualizované: 14/07/2017

Alžírsko

Orgány Alžírska nevyžadujú pri vstupe predloženie súhlasu zákonného zástupcu neplnoletej osoby, v prípade ak cestuje v sprievode inej osoby. Maloletý musí výlučne disponovať platným cestovným pasom a  musí mať udelené i víza. 
Aktualizované: 20/07/2017
Andorra Pri cestovaní neplnoletých osôb samotných alebo v sprievode osôb, ktoré nie sú rodičia, sa vyžaduje platný cestovný pas alebo občiansky preukaz spolu so splnomocnením podpísaným rodičmi (bez ďalšej špecifikácie – notárske overenie a pod.). Pri splnomocnení odporúčame formulár súhlasu v anglickom jazyku.
Rovnako Ministerstvo zahraničných vecí Andorry odporúča rodičom neplnoletých osôb cestujúcich bez ich sprievodu informovať sa v krajine pôvodu, či miestne orgány na vycestovanie do zahraničia nevyžadujú splnomocnenie rodičov na vycestovanie do zahraničia a opustenie krajiny pôvodu, overené napr. miestnou políciou.
   

Antigua a Barbuda

Každý cestujúci (aj maloletá osoba) na Antigua a Barbuda musí splniť podmienky vstupu do krajiny (byť držiteľom cestovného pasu, ktorého platnosť musí byť minimálne o 6 mesiacov dlhšia ako je zamýšľaný odchod z krajiny). 
V prípade cestovania maloletých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom odporúčame disponovať notársky overeným súhlasom rodiča/rodičov na vycestovanie s prekladom do anglického jazyka, prípadne podloženým rodným listom, úmrtným listom, rozsudkom o adopcii alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletej osobe. Zároveň odporúčame v prípade potreby konzultácie konkrétneho prípadu vycestovania maloletej osoby kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Havane.
Aktualizované: 27/07/2017

Argentína

V prípade, že neplnoletý občan SR cestuje do krajiny bez rodičov (v sprievode inej osoby), argentínska migračná polícia vyžaduje na vstup aj súhlas oboch rodičov, resp. zákonného zástupcu. Súhlas zákonného zástupcu sa dokladá notárskou zápisnicou, prípadne čestným prehlásením rodiča/rodičov (podpisy overené notárom). Takýto súhlas zákonného zástupcu je potrebné doložiť v španielskom, alebo anglickom jazyku, alebo vyhotoviť preklad do jedného z týchto jazykov (ideálne do úradného jazyka – španielčina).
Veľvyslanectvo SR v Buenos Aires odporúča, aby v prípade, že do Argentíny cestujú rodičia s neplnoletou osobou, mali pripravený tiež rodný list dieťaťa (s prekladom do španielskeho alebo anglického jazyka), ktorý dosvedčuje rodičovský vzťah k neplnoletej osobe. Migračná polícia Argentíny sprísnila v ostatnom období kontroly, najmä pri výstupe z krajiny a dôkladnejšie preveruje vzťah neplnoletej osoby k sprevádzajúcej osobe.

  Aktualizované: 01/08/2019

Arménsko

Súhlas rodičov sa nevyžaduje, pokiaľ je s dokladmi dieťaťa všetko v poriadku. Veľvyslenctvo SR v Moskve však odporúča, z rovnakých dôvodov ako v prípade Ruska, aby tretie osoby, ktoré cestujú s maloletým dieťaťom, mali so sebou notársky overený súhlas rodičov na vycestovanie s prekladom do anglického jazyka.
Aktualizované: 17/07/2017
Austrália Krajiny akreditácie Veľvyslanectva SR v Canberre (Austrália, Nový Zéland) priamo nepožadujú aby neplnoleté osoby pri prechode hraničného priechodu a počas pobytu v krajine, resp. aby osoby ich sprevádzajúce, preukázali potvrdenie zákonného zástupcu neplnoletého, že súhlasí s cestou dieťaťa do zahraničia. Napriek tomu sa odporúča, aby sprevádzajúce osoby maloletého takéto potvrdenie pri ceste do krajín našej akreditácie mali. Nie je presne určená forma akú by malo toto potvrdenie mať, ale vzhľadom na pomery v krajine sa odporúča, aby bolo potvrdenie podpísané pred notárom a preložené do anglického jazyka certifikovaným prekladateľom. 

Azerbajdžan

Vyžaduje sa notársky overený súhlas rodičov s vycestovaním dieťaťa s prekladom do anglického jazyka.
Aktualizované: 17/07/2017

Bahamy

Každý cestujúci (aj maloletá osoba) na Bahamské spoločenstvo musí splniť podmienky vstupu do krajiny (byť držiteľom cestovného pasu, ktorého platnosť musí byť minimálne o 6 mesiacov dlhšia ako je zamýšľaný odchod z krajiny). 
V prípade cestovania maloletých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom odporúčame disponovať notársky overeným súhlasom rodiča/rodičov na vycestovanie s prekladom do anglického jazyka, prípadne podloženým rodným listom, úmrtným listom, rozsudkom o adopcii alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletej osobe. Zároveň odporúčame v prípade potreby konzultácie konkrétneho prípadu vycestovania maloletej osoby kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Havane.
Aktualizované: 27/07/2017

Bahrajn

V prípade cestovania maloletých alebo mladistvých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom sa priamo nepožaduje, ale odporúča sa mať splnomocnenie rodiča/rodičov tzv. „Parents travel approval", eventuálne podložené rozsudkom o adopcii, rodným listom, úmrtným listom alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletému alebo mladistvému.

Splnomocnenie by malo byť preložené do anglického jazyka, prípadne podľa možnosti aj do arabského jazyka a opatrený apostilou. Odporúča sa mať pri sebe taktiež aj overenú kópiu rodného listu maloletej alebo mladistvej osoby preloženú do anglického alebo aj do arabského jazyka ako prípadne aj kópie dokladov totožnosti rodičov.

V splnomocnení sú potrebné uviesť osobné údaje o sprevádzajúcej a sprevádzanej osobe, alebo o osobe, ktorá má prevziať maloletú alebo mladistvú osobu na letisku a bude za ňu zodpovedná počas doby pobytu v krajine. (Meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo cestovného pasu, doba a účel pobytu ako aj údaje o rodičoch a ich kontakty).

Aktualizované: 07/08/2019

Barbados

Každý cestujúci (aj maloletá osoba) na Barbados musí splniť Podmienky vstupu do krajiny. T.j. byť držiteľom cestovného pasu, ktorého platnosť musí byť minimálne o 6 mesiacov dlhšia ako je zamýšľaný odchod z krajiny. 
V prípade cestovania maloletých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom odporúčame disponovať notársky overeným súhlasom rodiča/rodičov na vycestovanie s prekladom do anglického jazyka, prípadne podloženým rodným listom, úmrtným listom, rozsudkom o adopcii alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletej osobe. Zároveň odporúčame v prípade potreby konzultácie konkrétneho prípadu vycestovania maloletej osoby kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Havane.
Aktualizované: 27/07/2017

Belgicko

Maloletý mladší ako 15 rokov musí mať platný cestovný pas SR. V prípade, že maloletý cestuje do Belgicka v sprievode inej osoby, ako je zákonný zástupca, súhlas zákonného zástupcu sa oficiálne nevyžaduje. Odporúča sa však, aby sprevádzajúce osoby (napr. starí rodičia) disponovali pre prípad akýchkoľvek nepredvídaných udalostí písomným súhlasom zákonného zástupcu s notársky overeným podpisom. 
Aktualizované: 14/12/2017

Bielorusko

Vstup neplnoletých detí do Bieloruska, ktoré sú cudzími štátnymi príslušníkmi, ako aj opustenie jeho územia, je možné na základe platného cestovného pasu, resp. rovnocenného dokladu a udeleného platného víza, ak príslušnými dohodami Bieloruskej republiky s cudzími štátmi nie je stanovený iný postup. Cestovný pas by mal byť platný ešte po dobu najmenej troch mesiacov po skončení platnosti požadovaného víza a predpokladanom dátume odchodu z územia Bieloruskej republiky.

Predloženie súhlasu zákonného zástupcu neplnoletého pri vstupe do Bieloruska sa nevyžaduje.

V súlade s platnými predpismi je v Bielorusku stanovená povinnosť rodičov (resp. poručníkov, opatrovníkov) robiť sprievod deťom do 16 rokov v čase od 23.00 do 06.00 hod., ak sa nachádzajú mimo bydliska, alebo zabezpečiť ich sprievod dospelými osobami. Ak sa v uvedenom čase zistí, že dieťa do 16 rokov sa nachádza na verejných miestach bez sprievodu rodiča alebo osoby ho zastupujúcej, budú tieto osoby administratívne postihované.

Aktualizované: 01/08/2019

Bolívia

V prípade, že neplnoletý občan SR cestuje do krajiny bez rodičov (v sprievode inej osoby), bolívijská migračná polícia vyžaduje na vstup aj súhlas oboch rodičov, resp. zákonného zástupcu. Súhlas zákonného zástupcu sa dokladá notárskou zápisnicou, prípadne čestným prehlásením rodiča/rodičov (podpisy overené notárom). Takýto súhlas zákonného zástupcu je potrebné doložiť v španielskom, alebo anglickom jazyku, alebo vyhotoviť preklad do jedného z týchto jazykov (ideálne do úradného jazyka – španielčina).
Veľvyslanectvo SR v Buenos Aires odporúča, aby v prípade, že do Bolívie cestujú rodičia s neplnoletou osobou, mali pripravený tiež rodný list dieťaťa (s prekladom do španielskeho alebo anglického jazyka), ktorý dosvedčuje rodičovský vzťah k neplnoletej osobe.
  Aktualizované: 04/05/2018

Bosna a Hercegovina

Maloleté deti do 14 rokov, občania SR, môžu cestovať do Bosny a Hercegoviny (BaH) s platným cestovným pasom SR, a to v sprievode jedného alebo oboch rodičov, alebo zákonného zástupcu, alebo opatrovníka, alebo v sprievode inej dospelej osoby, ktorej rodičia, zákonný zástupca, alebo opatrovník dali písomné a notárom overené splnomocnenie na sprevádzanie maloletej osoby.
Ak maloleté dieťa sprevádza pri ceste do Bosny a Hercegoviny len jeden z rodičov, je potrebný súhlas druhého rodiča. Hraničná polícia Bosny a Hercegoviny v prípade, že rodič má rovnaké priezvisko ako dieťa, však zvyčajne nevyžaduje súhlas druhého rodiča. V prípade, že rodič nemá rovnaké priezvisko ako maloleté dieťa ktoré sprevádza pri ceste do Bosny a Hercegoviny, je potrebné, aby rodič mal pri prechode hranice doklad (rodný list dieťaťa), na základe ktorého jednoznačne dokáže, že dieťa cestuje s rodičmi.
Vyššieuvedené splnomocnenie musí obsahovať údaje o dieťati, údaje o rodičoch (alebo zákonnom zástupcovi, alebo opatrovníkovi), údaje o sprevádzajúcej osobe, údaje o účele cesty a čase jej trvania.
Hraničná polícia na svojej internetovej stránke uvádza, že splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa má byť v jednom z úradných jazykov (bosanský, srbský, chorvátsky), alebo v angličtine a úradné preložené do jedného z úradných jazykov Bosny a Hercegoviny. 
Maloletá osoba môže vstúpiť na územie Bosny a Hercegoviny aj samostatne, ak má cestovný doklad a overené splnomocnenie rodičov, alebo zákonného zástupcu, alebo opatrovníka.
Maloletá osoba, ktorá sa zúčastňuje na sa školskej exkurzii, alebo športovom, alebo kultúrnom podujatí nemusí mať vyššieuvedené overené splnomocnenie, ak sa nachádza na úradne overenom zozname účastníkov takejto exkurzie, alebo podujatia.
Aktualizované: 19/07/2017
Botswana Všetky maloleté deti, cestujúce do/cez Botswanu ktorýmkoľvek hraničným priechodom, musia mať pri sebe, okrem platného cestovného pasu, tzv. úplný rodný list (unabridged birth certificate) a notársky overený súhlas jedného z rodičov (v prípade, že necestujú s oboma rodičmi). V prípade, že otec nie je zapísaný v rodnom liste dieťaťa, takýto súhlas nie je potrebný.
   

Brazília

Pokiaľ maloletá osoba, ktorá cestuje do Brazílie samostatne alebo v sprievode osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom, musí mať notárom overené splnomocnenie oboch rodičov (matky aj otca), v ktorom budú uvedené osobné údaje maloletej osoby, vrátane čísla jej cestovného pasu, z akého dôvodu cestuje do Brazílie a na koľko dní, osobné údaje oboch rodičov a osobné údaje splnomocnenej osoby (vrátane čísla jej cestovného pasu), ktorá maloletú osobu sprevádza. Splnomocnenie musí byť úradne preložené do anglického jazyka. Pokiaľ maloletá osoba pochádza zo slovensko-brazílskej rodiny, je dôležité, aby cestovala prioritne na brazílsky cestovný pas a mala vyššie uvedené splnomocnenie, resp. musí ho mať dospelá osoba, ktorá sprevádza maloletú osobu. Pokiaľ maloletá osoba nepochádza zo slovensko-brazílskej rodiny a cestuje s jedným rodičom, brazílska strana nevyžaduje splnomocnenie druhého rodiča, nakoľko vydanie cestovného pasu maloletej osobe a jej cestovanie do zahraničia vníma ako "tichý" súhlas druhého rodiča. Ponechávame na osobnom rozhodnutí rodičov, či si pre každý prípad dajú vystaviť splnomocnenie druhého rodiča na cestu.
Aktualizované: 19/07/2017

Brunej

V prípade, že dieťa cestuje v sprievode aspoň jedného z rodičov, nie je potrebné preukazovať žiadne doklady okrem cestovného pasu.

V prípade, že osoba mladšia ako 18 rokov cestuje samostatne, resp. ju nesprevádza žiaden z rodičov, musí pri vstupe do Bruneja predložiť:

 • Potvrdenie rodiča (zákonného zástupcu), že súhlasí s cestou dieťaťa do zahraničia s overeným podpisom.
 • Potvrdenie (súhlasné) zodpovednej osoby, ktorá zabezpečuje pobyt v Bruneji.

Dokumenty sa predkladajú v anglickom, resp. malajzijskom jazyku.

Aktualizované: 19/07/2017

Bulharsko

Bulharské orgány nevyžadujú od občanov EÚ notársky osvedčený písomný súhlas rodičov. Podmienkou na vstup do krajiny je, aby dieťa bolo držiteľom vlastného platného cestovného dokladu.

V zmysle vnútroštátnych právnych predpisov Bulharskej republiky sú bulharské orgány hraničnej kontroly oprávnené vyžadovať osvedčený písomný súhlas rodičov od osoby sprevádzajúcej cudzie dieťa len vo vzťahu k občanom Bulharskej republiky.

Aktualizované: 14/07/2017

Cyprus

Pri cestovaní  neplnoletej osoby na Cyprus v sprievode len jedného z rodičov, môže imigračný úradník požadovať splnomocnenie druhého rodiča, prípadne obidvoch zákonných zástupcov, ak ide o prípad sprievodu prostredníctvom tretej osoby. V praxi sa takéto splnomocnenia vyžadujú pomerne často. Na splnomocnení musí byť notársky overený podpis splnomocniteľa a musí byť napísaný aj v anglickom alebo gréckom jazyku. Pre prípady „pochybností" odporúčame mať pri sebe kópiu rodného listu dieťaťa, prípadne i sobášneho listu rodičov. 
Aktualizované: 14/07/2017

Čierna Hora

Pre vstup neplnoletých osôb do Čiernej Hory je potrebné notársky overené splnomocnenie v anglickom jazyku, v ktorom musí byť podpis oboch rodičov (vrátane ich identifikačných údajov), ak dieťa cestuje v sprievode tretej osoby. Ak cestuje s jedným z rodičov, je potrebné splnomocnenie druhého rodiča.
Aktualizované: 05/09/2019

Česká republika

V prípade, že maloletý cestuje do ČR v sprievode inej osoby, ako je zákonný zástupca, súhlas zákonného zástupcu sa oficiálne nevyžaduje. Odporúča sa však, aby sprevádzajúce osoby (napr. starí rodičia) disponovali  pre prípad akýchkoľvek nepredvídaných udalostí písomným súhlasom zákonného zástupcu, pričom podpis zákonného zástupcu nemusí byť úradne overený. Každé dieťa musí mať pri ceste do Českej republiky vlastný platný cestovný pas
Aktualizované: 20/07/2017
   

Čile

V prípade, že neplnoletý občan SR cestuje do krajiny bez rodičov (v sprievode inej osoby), čílska migračná polícia vyžaduje na vstup aj súhlas oboch rodičov, resp. zákonného zástupcu. Súhlas zákonného zástupcu sa dokladá notárskou zápisnicou, prípadne čestným prehlásením rodiča/rodičov (podpisy overené notárom). Takýto súhlas zákonného zástupcu je potrebné doložiť v španielskom, alebo anglickom jazyku, alebo vyhotoviť preklad do jedného z týchto jazykov (ideálne do úradného jazyka – španielčina).
Veľvyslanectvo SR v Buenos Aires odporúča, aby v prípade, že do Čile cestujú rodičia s neplnoletou osobou, mali pripravený tiež rodný list dieťaťa (s prekladom do španielskeho alebo anglického jazyka), ktorý dosvedčuje rodičovský vzťah k neplnoletej osobe. Kontroly vzťahu maloletej osoby k sprevádzajúcej osobe, sú na hraniciach Čile časté a dôsledné.
Aktualizované: 01/08/2019

Čína

Pre vycestovanie osoby mladšej ako 18 rokov je potrebné k žiadosti o víza predložiť originál a fotokópiu rodného listu maloletého a poskytnúť súhlas oboch rodičov s cestou dieťaťa do Čínskej ľudovej republiky (nezávisle na fakte, či cestuje s rodičmi alebo bez nich). 
Ak maloletá osoba cestuje bez oboch rodičov (a teda v sprievode inej dospelej osoby) pri predkladaní žiadosti o víza sa vyžaduje osobná prítomnosť oboch rodičov za účelom spísania súhlasného vyhlásenia. Pokiaľ je žiadosť podaná v zastúpení či iba jedným z rodičov, je potrebný písomný súhlas neprítomných/-ého rodičov/-a s notársky osvedčeným podpisom, obsahujúci tiež vyhlásenie o finančnom zabezpečení maloletého po dobu cesty.
Aktualizované: 19/07/2017
  Slovenskí občania nepotrebujú na vycestovanie do Hongkongu víza (do 90 dní), čo sa vzťahuje aj na maloleté osoby. Uvedená osobitná administratívna oblasť nijako neobmedzuje cestovanie maloletých osôb na svoje územie, t.j. nie sú stanovené presné kritéria, či potrebné dokumenty. Pred vycestovaním je však potrebné konzultovať podmienky cesty maloletých s konkrétnym leteckým prepravcom, keďže práve zo strany jednotlivých spoločností môžu vzniknúť požiadavky na predloženie potrebných dokumentov (najčastejšie súhlas rodičov s vycestovaním a meno osoby, ktorá je za maloletého počas cesty zodpovedná).
Aktualizované: 19/07/2017
  Občania SR nepotrebujú na vycestovanie do  Macaa víza (do 90 dní), čo sa vzťahuje aj na maloleté osoby. Uvedená osobitná administratívna oblasť nijako neobmedzuje cestovanie maloletých osôb na svoje územie, t.j. nie sú stanovené presné kritéria, či potrebné dokumenty. Pred vycestovaním je však potrebné konzultovať podmienky cesty maloletých s konkrétnym leteckým prepravcom, keďže práve zo strany jednotlivých spoločností môžu vzniknúť požiadavky na predloženie potrebných dokumentov (najčastejšie súhlas rodičov s vycestovaním a meno osoby, ktorá je za maloletého počas cesty zodpovedná).
Aktualizované: 19/07/2017
  Krajiny EÚ majú bezvízový styk s Taiwanom a v súčasnosti sa od maloletých pri vstupe na Taiwan vyžaduje platný cestovný doklad s minimálne polročnou platnosťou. Imigračný úradník si môže dodatočne vyžiadať doklad o zdravotnom poistení na dobu pobytu a doklad o spiatočnej letenke. Nevyžaduje sa súhlas zákonného zástupcu neplnoletého pri vstupe do krajiny. 
Aktualizované: 19/07/2017

Dánsko

Pre vstup dieťaťa do Dánska je potrebný platný cestovný pas, v prípade dieťaťa staršieho ako 15 rokov platný občiansky preukaz. Žiaden iný sprievodný dokument sa nevyžaduje ani v prípade, že dieťa sprevádza iná osoba ako rodič/zákonný zástupca.

V praxi je však zaužívané, že rodič/zákonný zástupca udelí písomný súhlas so sprevádzaním dieťaťa inou osobou v anglickom jazyku s uvedením účelu cesty a kontaktných údajov.

Aktualizované: 04/05/2018

Dominika

Každý cestujúci (aj maloletá osoba) na Dominiku musí splniť podmienky vstupu do krajiny (byť držiteľom cestovného pasu, ktorého platnosť musí byť minimálne o 6 mesiacov dlhšia ako je zamýšľaný odchod z krajiny). 
V prípade cestovania maloletých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom odporúčame disponovať notársky overeným súhlasom rodiča/rodičov na vycestovanie s prekladom do anglického jazyka, prípadne podloženým rodným listom, úmrtným listom, rozsudkom o adopcii alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletej osobe. Zároveň odporúčame v prípade potreby konzultácie konkrétneho prípadu vycestovania maloletej osoby kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Havane.
Aktualizované: 27/07/2017

Dominikánska republika

Každý cestujúci (aj maloletá osoba) do Dominikánskej republiky musí splniť podmienky vstupu do krajiny. T.j. byť držiteľom cestovného pasu, ktorého platnosť musí byť minimálne o 6 mesiacov dlhšia ako je zamýšľaný odchod z krajiny a platné vízum. V prípade cestovania maloletých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom odporúčame disponovať notársky overeným súhlasom rodiča/rodičov na vycestovanie s prekladom do španielskeho jazyka, prípadne podloženým rodným listom, úmrtným listom, rozsudkom o adopcii alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletej osobe. Zároveň odporúčame v prípade potreby konzultácie konkrétneho prípadu vycestovania maloletej osoby kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Havane.
Aktualizované: 27/07/2017

Egypt

Veľvyslanectvo SR v Káhire nemá vedomosť o legislatívnom akte, na základe ktorého by egyptské úrady pri vstupe/výstupe do/z územia Egypta vyžadovali od maloletých detí, občanov SR, v sprievode jedného z rodičov alebo tretej osoby, ktorá nie je rodičom maloletého dieťaťa, súhlas druhého rodiča alebo oboch rodičov. Odporúčame v predmetnej veci kontaktovať egptské veľvyslanectvo v Bratislave.
Aktualizované: 19/07/2017

Ekvádor

Pokiaľ maloletá osoba cestuje samostatne alebo v sprievode osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom musí mať notárom overené splnomocnenie oboch rodičov (matky aj otca), v ktorom budú uvedené osobné údaje maloletej osoby, vrátane čísla jej cestovného pasu, z akého dôvodu cestuje do príslušnej krajiny, na aké miesto a na koľko dní, osobné údaje oboch rodičov a osobné údaje splnomocnenej osoby (vrátane čísla jej cestovného pasu), ktorá maloletú osobu sprevádza. Splnomocnenie musí byť úradne preložené do anglického alebo do španielskeho jazyka. Ak maloletá osoba cestuje v sprievode jedného rodiča, je potrebné mať rovnaké splnomocnenie od druhého rodiča. V prípade, že dieťa nemá rovnaké priezvisko s rodičom, ktorý ho sprevádza, je potrebné mať so sebou originál rodného listu dieťaťa alebo jeho notárom overenú kópiu.
Aktualizované: 19/07/2017

Estónsko

Maloletá osoba musí mať vlastný platný cestovný doklad, ďalšie požiadavky súčasná legislatíva nestanovuje. Estónska polícia a hraničná stráž odporúča, aby maloletá osoba, ktorá cestuje bez sprievodu, alebo v sprievode inej osoby, akou je rodič/zákonný zástupca, disponovala písomným súhlasom na cestu s uvedením kontaktných údajov rodičov/zákonných zástupcov, údajov o sprevádzajúcej osobe, koordinátov a detailov cesty.
Pozn.: V prípade leteckej prepravy odporúčame preveriť presné podmienky cestovania maloletých s príslušnou leteckou spoločnosťou.
Aktualizované: 19/07/2017

Filipíny

V prípade, že dieťa cestuje v sprievode aspoň jedného z rodičov, nie je potrebné preukazovať žiadne doklady okrem cestovného pasu. Vo všeobecnosti platí, že dieťa mladšie ako 15 rokov cestujúce samostatne, resp. ho nesprevádza žiaden z rodičov alebo necestuje na Filipíny za jedným z rodičov, nemá povolený vstup do Filipínskej republiky.
Aby bol dieťaťu mladšiemu ako 15 rokov cestujúcemu samostatne umožnený vstup do Filipínskej republiky, je potrebné, aby rodič (zákonný zástupca) minimálne 72 hodín pred plánovaným vstupom informoval riaditeľa Imigračného úradu Filipín o zámere takej cesty v písomnej forme. Spolu s daným „listom o zámere" sa zároveň žiada o tzv. „Waiver of Exclusion Ground (WEG)" a prikladá sa spiatočný cestovný lístok a pozvanie. K žiadosti o „WEG" sa predkladá:

Potvrdenie rodiča (zákonného zástupcu), že súhlasí s cestou dieťaťa do zahraničia s overeným podpisom rodiča. Potvrdenie je potrebné overiť na Veľvyslanectve Filipínskej republiky. Kópia pasu (s identifikačnými údajmi) dieťaťa a rodičov dieťaťa. Kópia potvrdenia o zaplatení poplatku (3.120,- PHP) – poplatok môže byť aj odpustený.

V prípade, že rodič nebude v predstihu informovať Imigračný úrad Filipín, je možné, aby sprevádzajúci opatrovník dieťaťa, resp. zákonný zástupca požiadal o vstup dieťaťa priamo na hraničnom priechode vedúceho imigračného úradníka. Postup je identický, ale poplatok 3.120,-PHP v tomto prípade nemôže byť odpustený. Dokumenty sa predkladajú v anglickom jazyku.

Informácie sú dostupné na nasledovnej oficiálnej web stránke Imigračného úradu Filipín.

Aktualizované: 19/07/2017

Fínsko

Maloletá osoba musí mať vlastný platný cestovný doklad, ďalšie požiadavky súčasná legislatíva nestanovuje. Miestne úrady však odporúčajú, aby maloletá osoba, ktorá cestuje bez sprievodu, alebo v sprievode inej osoby, akou je rodič/zákonný zástupca, disponovala písomným súhlasom na cestu s uvedením kontaktných údajov rodičov/zákonných zástupcov, údajov o sprevádzajúcej osobe, koordinátov a detailov cesty. V prípade leteckej prepravy odporúčame preveriť presné podmienky cestovania maloletých s príslušnou leteckou spoločnosťou.
Aktualizované: 19/07/2017

Francúzsko

Orgány Francúzska nevyžadujú pri vstupe predloženie súhlasu zákonného zástupcu neplnoletej osoby, v prípade ak cestuje v sprievode inej osoby. Maloletý musí výlučne disponovať platným cestovným pasom. 
Aktualizované: 19/07/2017
Grécko Pasová kontrola občanov EÚ v rámci Schengenu sa nevykonáva. V prípade, že cestuje maloleté dieťa v sprievode cudzej osoby, je na rozhodnutí leteckej spoločnosti, aký doklad si od cestujúcich v takomto prípade vyžiada. Pri náhodnej kontrole by mohla byť sprevádzajúca osoba gréckymi úradmi požiadaná, aby preukázala vzťah k maloletému/neplnoletému dieťaťu, prípadne predložila písomný súhlas rodičov/zákonných zástupcov k jeho ceste do Grécka, overený notárom. Akceptovaný je v anglickom jazyku. Z tohto dôvodu Veľvyslanectvo SR v Aténach odporúča zabezpečiť si notárom overené splnomocnenie v prípade, ak občan SR cestuje s dieťaťom alebo neplnoletým občanom, ktorého nie je sám rodič alebo zákonný zástupca. ​
   

Grenada

Každý cestujúci (aj maloletá osoba) na Grenadu musí splniť podmienky vstupu do krajiny. T.j. byť držiteľom cestovného pasu, ktorého platnosť musí byť minimálne o 6 mesiacov dlhšia ako je zamýšľaný odchod z krajiny. 
V prípade cestovania maloletých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom odporúčame disponovať notársky overeným súhlasom rodiča/rodičov na vycestovanie s prekladom do anglického jazyka, prípadne podloženým rodným listom, úmrtným listom, rozsudkom o adopcii alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletej osobe. Zároveň odporúčame v prípade potreby konzultácie konkrétneho prípadu vycestovania maloletej osoby kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Havane.
Aktualizované: 27/07/2017
Gruzínsko Pri vstupe do Gruzínska sa vyžaduje predloženie súhlasu zákonných zástupcov neplnoletého vo forme notárskej zápisnice, vyššie overenie a preklad dokumentu do anglického alebo ruského jazyka.
   

Haiti

Každý cestujúci (aj maloletá osoba) na Haiti musí splniť podmienky vstupu do krajiny (byť držiteľom cestovného pasu, ktorého platnosť musí byť minimálne o 6 mesiacov dlhšia ako je zamýšľaný odchod z krajiny). 
V prípade cestovania maloletých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom odporúčame disponovať notársky overeným súhlasom rodiča/rodičov na vycestovanie s prekladom do francúzskeho jazyka, prípadne podloženým rodným listom, úmrtným listom, rozsudkom o adopcii alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletej osobe. Zároveň odporúčame v prípade potreby konzultácie konkrétneho prípadu vycestovania maloletej osoby kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Havane.
Aktualizované: 27/07/2017

Holandsko

Predloženie súhlasu zákonného zástupcu neplnoletého pri vstupe do krajiny sa (v prípade, že dieťa cestuje s inou osobou atď.) nevyžaduje, pre každý prípad sa však odporúča mať podpísaný a notársky overený súhlas.
pdf Vzorové tlačivo  (pdf; 683.81 KB)
Aktualizované: 14/07/2017
Chorvátsko Chorvátske orgány pri ceste neplnoletých detí so slovenským občianstvom v sprievode iných osôb ako rodičov alebo zákonného zástupcu nevyžadujú overené potvrdenie o súhlase alebo splnomocnenie rodičov.
   

Indonézia

V prípade, že dieťa cestuje v sprievode aspoň jedného z rodičov, nie je potrebné preukazovať žiadne doklady okrem cestovného pasu. V prípade, že osoba mladšia ako 18 rokov cestuje samostatne, resp. ju nesprevádza žiaden z rodičov, musí pri vstupe do Indonézie predložiť overenú kópiu rodného listu a potvrdenie rodiča (zákonného zástupcu), že súhlasí s cestou dieťaťa do zahraničia s overeným podpisom. Dokumenty sa predkladajú v anglickom jazyku.

Aktualizované: 19/07/2017
Izrael Izraelské orgány striktne neurčujú podmienky pri vstupe maloletých do krajiny v sprievode osoby, ktorá nie je zákonným zástupcom maloletého. 
Opačným prípadom je cestovanie maloletých z Izraela, kedy v prípade vycestovania iba jedným z rodičov (prípadne s inou osobou) požadujú súhlas na vycestovanie od druhého rodiča, resp. oboch rodičov, aby sa zabránilo prípadným únosom detí. V prípade, že dieťa cestuje do Izraela iba s jedným zo zákonných zástupcov (rodičov) maloletého, resp. s inou osobou (napr. starý rodič), Veľvyslanectvo SR v Tel Avive na základe viacerých prípadov z praxe odporúča mať v týchto prípadoch v slovenćine aj anglićtine vystavený "letter of consent" podpísaný zákonným zástupcom/zástupcami, ktorí dieťa nesprevádzajú, s notársky overeným podpisom. Obdobne odporúčame postupovať aj v iných špecifických prípadoch, napr. v prípade rozvodu rodičov.
   
Írsko

Orgány írskej naturalizačnej a imigračnej služby Írska (INIS)​ môžu pri vstupe na územie Írska vyžadovať nasledujúce doklady, najmä v prípadoch, ak maloletú oosbu nesprevádza rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa, ako aj v prípadoch ak maloletá osoba je sprevádzaná rodičom, resp. zákonným zastupcom ale nemá s ním zhodné priiezvisko:

 • platný cestovný pas dieťaťa;
 • platný cestovný pas sprevádzajúcej osoby (rodiča, resp. zákonného zsátucpu);
 • notárom, matrikou, resp. zastupiteľským úradom overené splnomocnenie oboch rodičov (resp. oboch zákonných zástupcov) na sprevádzanie dieťaťa, najmä v prípadoch, ak dieťa nesprevádza rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa; a/alebo dieťa nemá zhodné priezvisko zhodné so sprevádzajúcou osobou a/alebo so svojim rodičom, resp. zákonným zástupcom. Vzor splnocnenia postupujeme vzor v prílohe. Odporúčame overiť obe jazykové mutácie;
 • originál rodného listu dieťaťa s apostilou, preložený do anglického jazyka;
 • fotokópiu cestovného pasu oboch rodičov, resp. záskonných zástupcov uvedených na splnomocnení;
 • originál sobášneho listu/rozsudku o rozvode s apostilou preložený do anglického jazyka;
 • rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do jednej z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti (v prípade zákonného zastúpenia) opatrené apostilou a preložené do slovenského jazyka;
 • úmrtný list v prípade smrti rodiča, resp. zákonného zástupcu, opatrený apostilou a preložený do slovenského jazyka.

INIS si vyhradzuje právo pred vstupom na územie Írska realizovať všetky potrebné úkony súvisiace s preukázaným vzťahu medzi sprevádzajúcou osobou a maloletou osobou.

Sprevádzajúca osoba by sa nemala v žiadnom prípade a za žiadnych okolností vzdialiť od maloletej osoby pri vstupe na územie Írska (najmä na letisku). INIS v prípade, že dieťaťa nemá oprávnený sprievod, obratom kontaktuje orgány írskej sociálnej starostlivosti.

   

Island

Na cestovanie maloletého dieťa na Island je potrebné mať platný cestovný doklad dieťaťa (t.j. cestovný pas). V prípade, že maloleté dieťa sprevádza pri cestovaní iná osoba ako rodič, odporúčame mať overený súhlas rodičov predložený do angličtiny. V prípade cestovania nesprevádzaného dieťa (letecky), odporúčame preskúmať webové stránky príslušného leteckého prepravcu, s ktorým budete dieťa vysielať, kde sú stanovené špecifické individuálne podmienky.
Aktualizované: 19/07/2017

Jamajka

Každý cestujúci (aj maloletá osoba) na Jamajku musí splniť podmienky vstupu (byť držiteľom cestovného pasu, ktorého platnosť musí byť minimálne o 6 mesiacov dlhšia ako je zamýšľaný odchod z krajiny). 
V prípade cestovania maloletých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom odporúčame disponovať notársky overeným súhlasom rodiča/rodičov na vycestovanie s prekladom do anglického jazyka, prípadne podloženým rodným listom, úmrtným listom, rozsudkom o adopcii alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletej osobe. Zároveň odporúčame v prípade potreby konzultácie konkrétneho prípadu vycestovania maloletej osoby kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Havane.
   
Japonsko Japonsko pri vstupe maloletého do Japonska (v prípade, že dieťa cestuje s inou osobou, atď.) nevyžaduje predloženie súhlasu zákonného zástupcu neplnoletého. Japonsko nevyžaduje predloženie špeciálnych dokumentov pri vstupe do krajiny (napr. notárska zápisnica, overenie podpisu na dokumente, preklad súdnym prekladateľom, rozvodový rozsudok, vyššie overenie dokumentu, atď.). Počas pasovej kontroly pri vstupe maloletých na územie Japonska sa vyžaduje predloženie platného cestovného pasu maloletého.
   

Juhoafrická republika

Od 9. novembra 2019 vstúpili do platnosti zmeny pri cestovaní neplnoletých osôb prichádzajúcich a odchádzajúcich z územia Juhoafrickej republiky. Podľa nariadenia Ministerstva vnútorných záležitostí JAR, neplnoleté osoby pri vstupe alebo výstupe z krajiny nemusia mať pri sebe žiadny doklad potvrdzujúci vzťah k rodičom a bude im postačovať iba platný cestovný doklad. V prípade, že neplnoletá osoba cestuje sama, bez akéhokoľvek sprievodu, musí sa naďalej preukázať nasledovnými dokumentami: kópiou rodného listu, úradne overeným a do anglického jazyka úradne preloženým súhlasom rodičov (čestné vyhlásenie - parental consent affidavit), kópiou pasu rodičov, kontaktnými údajmi rodičov, pozývacím listom osoby, u ktorej sa bude v JAR zdržiavať, kópiou cestovného dokladu tejto osoby a jej kontaktnými údajmi (adresa, telefón a iné).


Pre bližšie informácie ohľadne cestovania neplnoletých prosím kontaktujte Veľvyslanectvá Juhoafrickej republiky alebo Ministerstvo vnútra JAR.

  Aktualizované: 12/11/2019

Kanada

Napriek tomu, že Kanada nemá legislatívne zakotvené pravidlá vstupu maloletých do krajiny, úrady dôrazne odporúčajú dodržiavať nasledovné požiadavky:   


Ak dieťa cestuje samo: dieťa musí okrem pasu predložiť kópiu svojho rodného listu a písomný súhlas oboch rodičov s cestou v anglickom alebo francúzskom jazyku, obsahujúci adresu a tel. číslo rodičov, ako aj meno, adresu a tel. číslo osoby, ktorá bude za dieťa zodpovedná v Kanade.

Ak dieťa cestuje iba s jedným rodičom: rodič musí okrem pasu dieťaťa predložiť kópiu rodného listu dieťaťa a písomný súhlas druhého rodiča s cestou v anglickom alebo francúzskom jazyku, obsahujúci adresu a tel. číslo druhého rodiča. Vyžaduje sa aj kópia pasu (alebo iného identifikačného dokladu) druhého rodiča. V prípade rozvedených rodičov, ktorí majú dieťa v striedavej starostlivosti, sa vyžadujú kópie dokumentov podľa, ktorých je dieťa v opatere cestujúceho rodiča, ako aj vyššie uvedený písomný súhlas druhého rodiča. V prípade, že bolo dieťa zverené do výlučnej starostlivosti jedného z rodičov, postačujú kópie dokumentov potvrdzujúcich túto skutočnosť. V prípade, ak jeden z rodičov zomrel, vyžaduje sa kópia úmrtného listu.  

Ak dieťa cestuje s adoptívnymi rodičmi/pestúnmi: adopt. rodič/pestún musí okrem pasu dieťaťa predložiť kópie dokladov preukazujúcich svoj právny vzťah k dieťaťu. 

Ak dieťa cestuje s osobou inou ako v bodoch vyššie: sprevádzajúca osoba musí predložiť písomný súhlas oboch rodičov/adopt. rodičov/pestúnov spolu s kópiami ich cestovných pasov/dokladov totožnosti. Súhlas musí obsahovať aj adresu a tel. číslo, na ktorom sú rodičia/adopt. rodičia/pestúni zastihnuteľní.

Podľa kanadských úradov nemusia byť podpisy na vyššie uvedených písomných súhlasoch s cestou notársky overené. Napriek tomu, že to kanadské úrady výslovne nevyžadujú, doklady v inom ako slovenskom jazyku je vhodné mať preložené do anglického alebo francúzskeho jazyka. 

Aktualizované: 18/05/2018

Katar

Udelenie víz Kataru je možné len na základe tzv. sponzorstva (oficiálneho pozvania) miestnym jednotlivcom, alebo spoločnosťou. Za vstup a pobyt maloletého alebo mladistvého je tak zodpovedný sponzor, ktorý si musí maloletého alebo mladistvého prevziať pri príchode na letisku a pri odchode ho zase odovzdať pracovníkovi leteckej spoločnosti. 

V prípade cestovania maloletých alebo mladistvých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom sa priamo nepožaduje, ale odporúča sa mať splnomocnenie rodiča/rodičov tzv. „Parents travel approval", eventuálne podložené rozsudkom o adopcii, rodným listom, úmrtným listom alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletému alebo mladistvému. Splnomocnenie by malo byť preložené do anglického jazyka, prípadne podľa možnosti aj do arabského jazyka a overené veľvyslanectvom danej krajiny pre Slovenskú republiku. Odporúča sa mať pri sebe taktiež aj overenú kópiu rodného listu maloletej alebo mladistvej osoby preloženú do anglického alebo aj do arabského jazyka ako prípadne aj kópie dokladov totožnosti rodičov. V splnomocnení sú potrebné uviesť osobné údaje o sprevádzajúcej a sprevádzanej osobe, alebo o osobe, ktorá má prevziať maloletú alebo mladistvú osobu na letisku a bude za ňu zodpovedná počas doby pobytu v krajine. (Meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo cestovného pasu, doba a účel pobytu ako aj údaje o rodičoch a ich kontakty).

Aktualizované: 07/08/2019

Kapverdské ostrovy

Pri cestovaní maloletých detí bez zákonného zástupcu je okrem cestovného pasu dieťaťa potrebný aj súhlas rodičov. V prípade, že dieťa cestuje s jedným z rodičov, je potrebný súhlas druhého rodiča a pokiaľ cestuje v sprievode poverenej osoby, je potrebný súhlas oboch rodičov. Súhlas/splnomocnenie musí obsahovať údaje matky a otca dieťaťa, údaje dieťaťa, krajinu do ktorej cestuje a dátum cestovania, ako aj údaje osoby, ktorá dieťa sprevádza. Dokument musí byť notársky overený a opatrený apostilom. Splnomocnenie musí byť následne preložené do portugalského jazyka.
  Aktualizované: 19/06/2018

Kazachstan

Pri neplnoletých, ktorí necestujú v sprievode svojich rodičov je potrebné preukázať sa pri vstupe do krajiny vyhlásením oboch rodičov (v ruskom alebo anglickom jazyku), že súhlasia s cestou dieťaťa do Kazachstanu v sprievode inej osoby. Podpisy musia byť notársky overené; apostil sa nevyžaduje. Zároveň je potrebné mať platný rodný list dieťaťa. Ak sú rodičia rozvedení vyžaduje sa notárom overené rozhodnutie súdu určujúce komu bolo dieťa zverené do opatery. Vyššie uvedené potvrdenie od druhého rodiča je potrebné mať i v prípade, ak dieťa cestuje len v sprievode jedného z rodičov.
Aktualizované: 19/07/2017
Keňa

Informácia Ministerstva zahraničných vecí a medzinárodného obchodu Kene

Cestovanie maloletých s inými osobami ako sú rodičia alebo ich zákonní zástupcovia vyvoláva veľa otázok a kenská strana ich dôrazne neodporúča. Avšak v núdzových situáciách, keď je tento scenár nevyhnutný, osoba sprevádzajúca dieťa by mala poskytnúť dokumenty, ktoré bez akýchkoľvek pochybností potvrdzujú, že dieťa nie je predmetom obchodovania s ľuďmi. V súčasnosti neexistujú žiadne špecifické dokumenty požadované štátom na preukázanie oprávnenosti sprevádzania dieťaťa. Rozhodnutie, ako v takomto prípade postupovať, je ponechané na uváženie imigračného úradníka v mieste vstupu potom, čo vykoná analýzu prípadu na to, aby mohol urobiť rozhodnutie o tom, či takýmto cestovateľom umožní vstup do krajiny.

Informácia Riaditeľstva pre imigráciu a evidenciu osôb, Ministerstva vnútra a koordinácie národnej vlády

Osoby, ktoré sprevádzajú maloletých pri ich ceste do krajiny, musia na vstup do Kene predložiť list so súhlasom rodiča (rodičov) alebo jeho/ich právneho zástupcu, podľa toho o aký prípad sa jedná. List so súhlasom rodiča (rodičov) musí byť certifikovaný a v prílohe musí mať kópie rodných listov dieťaťa a rodiča a tiež kópie pasu a občianskeho preukazu (ID) rodiča (rodičov).

   

Kirgizsko

Pre neplnoleté dieťa cestujúce bez rodičov sa vyžaduje notárom overené splnomocnenie/súhlas oboch rodičov; splnomocnenie je potrebné predložiť v ruskom jazyku; Zároveň je potrebné mať aj platný rodný list dieťaťa.
Aktualizované: 19/07/2017

Kolumbia

Pokiaľ maloletá osoba cestuje samostatne alebo v sprievode osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom musí mať notárom overené splnomocnenie oboch rodičov (matky aj otca), v ktorom budú uvedené osobné údaje maloletej osoby, vrátane čísla jej cestovného pasu, z akého dôvodu cestuje do príslušnej krajiny, na aké miesto a na koľko dní, osobné údaje oboch rodičov a osobné údaje splnomocnenej osoby (vrátane čísla jej cestovného pasu), ktorá maloletú osobu sprevádza. Splnomocnenie musí byť úradne preložené do anglického alebo do španielskeho jazyka. Ak maloletá osoba cestuje v sprievode jedného rodiča, je potrebné mať rovnaké splnomocnenie od druhého rodiča. V prípade, že dieťa nemá rovnaké priezvisko s rodičom, ktorý ho sprevádza, je potrebné mať so sebou originál rodného listu dieťaťa alebo jeho notárom overenú kópiu.
Aktualizované: 19/07/2017

Kórejská republika

Podľa stanoviska imigračného úradu Kórejskej republiky sa nevyžaduje predloženie súhlasu zákonného zástupcu neplnoletého pri vstupe neplnoletého do krajiny (v prípade, že dieťa cestuje s inou osobou atď.). Kórejská strana však zároveň poukazuje na skutočnosť, že predmetný súhlas môžu požadovať niektoré letecké spoločnosti pred odletom do Kórejskej republiky (problematika môže byť upravená v interných predpisoch, tej ktorej leteckej spoločnosti).
Aktualizované: 14/07/2017

Kuba

Každý cestujúci (aj maloletá osoba) na Kubu musí splniť podmienky vstupu do krajiny (byť držiteľom cestovného pasu, ktorého platnosť musí byť minimálne o 6 mesiacov dlhšia ako je zamýšľaný odchod z krajiny a platné vízum). V prípade cestovania maloletých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom odporúčame disponovať notársky overeným súhlasom rodiča/rodičov na vycestovanie s prekladom do španielskeho jazyka, prípadne podloženým rodným listom, úmrtným listom, rozsudkom o adopcii alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletej osobe. Zároveň odporúčame v prípade potreby konzultácie konkrétneho prípadu vycestovania maloletej osoby kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Havane.
Bližšie informácie ohľadom cestovania môžete nájsť v pdf praktickej príručke  (pdf; 851.51 KB)
Aktualizované: 27/07/2017

Kuvajt

V prípade cestovania maloletých alebo mladistvých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom sa priamo nepožaduje, ale odporúča sa mať splnomocnenie rodiča/rodičov tzv. “Parents travel approval“, eventuálne podložené rozsudkom o adopcii, rodným listom, úmrtným listom alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletému alebo mladistvému. Splnomocnenie by malo byť preložené do anglického jazyka, prípadne podľa možnosti aj do arabského jazyka a overené veľvyslanectvom danej krajiny pre Slovenskú republiku.

 

Odporúča sa mať pri sebe taktiež aj overenú kópiu rodného listu maloletej alebo mladistvej osoby preloženú do anglického alebo aj do arabského jazyka ako prípadne aj kópie dokladov totožnosti rodičov. V splnomocnení sú potrebné uviesť osobné údaje o sprevádzajúcej a sprevádzanej osobe, alebo o osobe, ktorá má prevziať maloletú alebo mladistvú osobu na letisku a bude za ňu zodpovedná počas doby pobytu v krajine. (Meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo cestovného pasu, doba a účel pobytu ako aj údaje o rodičoch a ich kontakty).

Aktualizované: 07/08/2019

Litva

Ak s dieťaťom cestuje iba jeden rodič a jeho priezvisko je iné ako priezvisko dieťaťa, hraničná kontrola môže žiadať od rodiča rodný list dieťaťa. 


V prípade, že dieťa cestuje s niekým iným ako je právny zástupca je potrebné mať pri sebe písomný súhlas rodičov, ktorý je notársky overený ZÚ Litvy. 


Ak ide o organizovaný (školský, športový atď.) výlet, musí organizátor zostaviť zoznam detí a sprevádzajúcich osôb. Zoznam musí obsahovať meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP/CP detí a sprevádzajúcich osôb, ako aj informácie o organizátorovi výletu (meno PO/FO, tel. číslo, email, IČO) s jeho pečiatkou.

Aktualizované: 26/07/2019

Lotyšsko

Nie je potrebný žiadny súhlas zákonného zástupcu, dieťa musí mať platný cestovný doklad/doklad totožnosti.Lotyšská pohraničná stráž venuje osobitnú pozornosť maloletým, ktorí sú lotyšskými štátnymi príslušníkmi. V prípade vstupu z vonkajšej hranice schengenského priestoru sa vyžaduje platný cestovný doklad vrátane víz/povolenia na pobyt.
Aktualizované: 19/07/2017

Luxembursko

Maloletý mladší ako 15 rokov musí mať platný cestovný pas SR. V prípade, že maloletý cestuje do Luxemburska v sprievode inej osoby, ako je zákonný zástupca, súhlas zákonného zástupcu sa oficiálne nevyžaduje. Odporúča sa však, aby sprevádzajúce osoby (napr. starí rodičia) disponovali pre prípad akýchkoľvek nepredvídaných udalostí písomným súhlasom zákonného zástupcu s notársky overeným podpisom.
Aktualizované: 14/12/2017

Maďarsko

Pre vstup na územie Maďarska sa jednoznačne vyžaduje, aby každé dieťa malo platný identifikačný doklad (cestovný pas alebo občiansky preukaz), odporúča sa mať aj Európsky preukaz zdravotného poistenia, a turistické poistenie. Právny systém Maďarska neupravuje povinnosť predložiť osobitný doklad súhlasu zákonného zástupcu neplnoletého pri vstupe do krajiny v prípade, že dieťa cestuje s inou osobou ako s rodičmi. Odporúča sa však mať takýto doklad pre prípad nepredvídanej udalosti, vhodné je vyplnené tlačivo v anglickom jazyku, podpis rodiča nie je nutné úradne overiť.

 docx Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku  (docx; 12.84 KB) 

Rodičia maloletých deti, ktoré cestujú do ďalšej krajiny cez Maďarsko by mali zabezpečiť doklady v zmysle predpisov, každej krajiny do ktorej maloleté dieťa v sprievode cudzích osôb bude cestovať.

Aktualizované: 19/07/2017

Malajzia

V prípade, že dieťa je držiteľom svojho vlastného cestovného dokladu (pas) a preukáže sa spiatočným cestovným lístkom, môže vstúpiť na územie Malajzie (bezvízový režim) aj bez sprievodu rodiča (zákonného zástupcu). Konkrétne opatrenia budú vykonané zo strany leteckej spoločnosti, ktorá zabezpečuje prepravu dieťaťa.
Veľvyslanectvo SR v Jakarte napriek uvedenému odporúča, aby samostatne cestujúce dieťa malo pri ceste do Malajzie aj súhlas rodičov v anglickom jazyku (spolu s rodným listom).
Aktualizované: 19/07/2017
Maroko Marocké orgány nešpecifikujú na vstup do krajiny pri pobyte do 90 dní okrem platného cestovného pasu (platný ešte 6 mesiacov od vstupu do krajiny) ďalšie náležitosti pri cestovaní neplnoletých osôb bez rodičov. Veľvyslanectvo SR v Madride odporúča mať k dispozícii docx formulár súhlasu rodičov v anglickom jazyku  (docx; 12.84 KB) bez notárskeho overenia.

Marshallove ostrovy

Súhlas rodičov s cestou dieťaťa iba s jedným z rodičov, resp. s treťou osobou za účelom turizmu imigračné orgány Republiky Marshallových ostrovov dispozíciu podporného dokumentu explicitne nevyžadujú, bez ohľadu na uvedené, dôrazne sa odporúča so sebou pre istotu vziať aspoň rodný list dieťaťa, aby bolo zrejmé, kto sú rodičia - a ideálne aj opečiatkovaný súhlas rodičov v angličtine - od notára, resp. slovenskej matriky. S ohľadom na častý transfer letov do Marshallových cez územie USA (ostrov Guam) treba zohľadniť i imigračné podmienky USA. 
Aktualizované: 07/08/2019

Mexiko

V prípade maloletých cudzincov cestujúcich do Mexika na turistické účely je potrebný platný cestovný pas a predpokladá sa, že maloletý v prvom rade splní podmienky opustenia domovskej krajiny. Odporúčame, aby dieťa malo notársky overený súhlas rodičov na vycestovanie s prekladom do španielskeho jazyka. Rovnako odporúčame vždy kontaktovať diplomatické zastúpenie Mexika za účelom konzultácie konkrétneho prípadu vycestovania maloletého.
Aktualizované: 19/07/2017

Mikronézia

Súhlas rodičov s cestou dieťaťa iba s jedným z rodičov, resp. s treťou osobou za účelom turizmu imigračné orgány Federálnej republiky Mikronézie dispozíciu podporného dokumentu explicitne nevyžadujú, bez ohľadu na uvedené, dôrazne sa odporúča so sebou pre istotu vziať aspoň rodný list dieťaťa, aby bolo zrejmé, kto sú rodičia - a ideálne aj opečiatkovaný súhlas rodičov v angličtine - od notára, resp. slovenskej matriky. S ohľadom na častý transfer letov do Mikronézie cez územie USA (ostrov Guam) treba zohľadniť i imigračné podmienky USA.
Aktualizované: 07/08/2019

Mjanmarsko

Maloletá osoba musí byť držiteľom vlastného cestovného pasu, ktorého platnosť je najmenej šesť mesiacov odo dňa vstupu do Mjanmarska. Pokiaľ je meno a fotografia maloletej osoby súčasťou udelených víz rodiča alebo osoby na to splnomocnenej, je táto maloletá osoba oprávnená sa zdržiavať na území Mjanmarska s rodičom alebo oprávnenou osobou po dobu platnosti udeleného víza 
Aktualizované: 20/07/2017

Monako

Orgány Monaka nevyžadujú pri vstupe predloženie súhlasu zákonného zástupcu neplnoletej osoby, v prípade ak cestuje v sprievode inej osoby. Maloletý musí výlučne disponovať platným cestovným pasom. 
Aktualizované: 20/07/2017

Moldavsko

Maloleté osoby majú právo vycestovať z Moldavskej republiky a vstupovať na územie Moldavskej republiky len v sprievode svojho zákonného zástupcu alebo sprevádzajúcej osoby určenej prostredníctvom vyhlásenia zákonného zástupcu, podpis ktorého je notársky overený. Vo vyhlásení musí byť uvedený účel cesty, jej trvanie a cieľová krajina.
Vyhlásenie by malo byť v anglickom, ruskom alebo rumunskom jazyku s úradne osvedčeným podpisom aspoň jedného z rodičov (zákonných zástupcov). Z praktických dôvodov sa odporúča vziať si so sebou kópiu rodného listu dieťaťa, a to aj v prípade, ak je dieťa sprevádzané vlastným rodičom alebo iným zákonným zástupcom, ktorých priezvisko je iné, než priezvisko dieťaťa.
Aktualizované: 19/07/2017
Mongolsko Občania SR potrebujú na vycestovanie do Mongolska víza, vycestovanie maloletých však nie je presne upravené. Ak cestujú rodičia so svojimi deťmi, pri predkladaní žiadosti o víza nie sú vyžadované špeciálne dokumenty. Ak cestuje maloleté dieťa v sprievode inej dospelej osoby (nie s rodičom), pre potreby vstupu do krajiny sa odporúča mať vystavený písomný súhlas neprítomných rodičov s vycestovaním, pričom podpis rodičov by mal byť osvedčený notárom.
   

Nemecko

Nemecké orgány nevyhnutne nepožadujú, aby pri cestách neplnoletých osôb v sprievode osoby, ktorá ich sprevádza, táto sa preukázala potvrdením zákonného zástupcu neplnoletého, že súhlasí s cestou dieťaťa do zahraničia. Pri cestách neplnoletých detí v sprievode osôb, ktoré nie sú zákonným zástupcom dieťaťa (napr. krstní rodičia, súrodenci, starí rodičia, iní príbuzní, priatelia, známi) sa však na dĺžku cesty dieťaťa odporúča plná moc zákonných zástupcov, ktorí prenášajú výchovu/dozor nad dieťaťom na sprevádzajúcu tretiu osobu.
Aktualizované: 19/07/2017

Nigéria

Rovnako ako dospelé osoby aj deti musia mať na cestu do Nigérie vlastný pas a platné vízum. Na získanie tzv. novorodeneckého alebo detského víza sa vypĺňa príslušný vízový formulár a prikladajú sa požadované doklady. Doklady pre malé deti sú rovnaké ako v prípade dospelých: cestovný pas použiteľný najneskôr šesť mesiacov pred expiráciou, dve fotografie, doklad o zaplatení, letenka, lekárske potvrdenie a pozvanie. Naviac treba dokladovať súhlas oboch rodičov so žiadosťou o udelenie víza s uvedením ich mien podľa pasu a kópiu rodného listu dieťaťa.
Zdravotné požiadavky
V krajinách západnej Afriky sú závažné choroby, ktoré môžu ohrozovať život detí. Všetky deti staršie ako 9 mesiacov musia mať medzinárodné osvedčenie o očkovaní proti žltej zimnici a obrne. Ďalšie imunizácie zahŕňajú týfus, hepatitídu, tetanus a osýpky.
Aktualizované: 13/07/2017

Nórsko

Na cestovanie maloletého dieťa do Nórska je potrebné mať platný cestovný doklad dieťaťa (t.j. cestovný pas). V prípade, že maloleté dieťa sprevádza pri cestovaní iná osoba ako rodič, odporúčame mať overený súhlas rodičov predložený do angličtiny. V prípade cestovania nesprevádzaného dieťa (letecky), odporúčame preskúmať webové stránky príslušného leteckého prepravcu, s ktorým budete dieťa vysielať, kde sú stanovené špecifické individuálne podmienky.
Aktualizované: 19/07/2017
Nový Zéland Krajiny akreditácie Veľvyslanectva SR v Canberre (Austrália, Nový Zéland) priamo nepožadujú aby neplnoleté osoby pri prechode hraničného priechodu a počas pobytu v krajine, resp. aby osoby ich sprevádzajúce, preukázali potvrdenie zákonného zástupcu neplnoletého, že súhlasí s cestou dieťaťa do zahraničia. Napriek tomu sa odporúča, aby sprevádzajúce osoby maloletého takéto potvrdenie pri ceste do krajín našej akreditácie mali. Nie je presne určená forma akú by malo toto potvrdenie mať, ale vzhľadom na pomery v krajine sa odporúča, aby bolo potvrdenie podpísané pred notárom a preložené do anglického jazyka certifikovaným prekladateľom. 
   

Omán

Veľvyslanectvo SR v Káhire nemá vedomosť o legislatívnom akte, na základe ktorého by ománske úrady pri vstupe/výstupe do/z územia Ománu vyžadovali od maloletých detí, občanov SR, v sprievode jedného z rodičov alebo tretej osoby, ktorá nie je rodičom maloletého dieťaťa, súhlas druhého rodiča alebo oboch rodičov. Odporúčame v predmetnej veci kontaktovať Veľvyslanectvo Ománskeho sultanátu vo Viedni.
Aktualizované: 19/07/2017

Palau

Imigračný úrad Palauskej republiky vyžaduje súhlas druhého rodiča s cestou dieťaťa, ak dieťa cestuje iba s jedným z rodičov, resp. oboch rodičov ak dieťa cestuje s treťou osobou do  Palauskej republiky. Veľvyslanectvo SR v Tokiu tiež dôrazne sa odporúča rodičom so sebou pre istotu vziať tiež rodný list dieťaťa, resp. jeho overenú kópiu aby bolo zrejmé, kto sú rodičia - a ideálne aj opečiatkovaný súhlas rodičov v angličtine - od notára, resp. slovenskej matriky. S ohľadom na častý transfer letov do Palau cez územie USA (ostrov Guam) treba zohľadniť i imigračné podmienky USA.
Aktualizované: 07/08/2019

Paraguaj

V prípade, že neplnoletý občan SR cestuje do krajiny bez rodičov (v sprievode inej osoby), paraguajská migračná polícia vyžaduje na vstup aj súhlas oboch rodičov, resp. zákonného zástupcu. Súhlas zákonného zástupcu sa dokladá notárskou zápisnicou, prípadne čestným prehlásením rodiča/rodičov (podpisy overené notárom). Takýto súhlas zákonného zástupcu je potrebné doložiť v španielskom, alebo anglickom jazyku, alebo vyhotoviť preklad do jedného z týchto jazykov (ideálne do úradného jazyka – španielčina).
Veľvyslanectvo SR v Buenos Aires odporúča, aby v prípade, že do Paraguaja cestujú rodičia s neplnoletou osobou, mali pripravený tiež rodný list dieťaťa (s prekladom do španielskeho alebo anglického jazyka), ktorý dosvedčuje rodičovský vzťah k neplnoletej osobe.
Aktualizované: 01/08/2019

Peru

V prípade, že neplnoletý občan SR cestuje do krajiny bez rodičov (v sprievode inej osoby), peruánska migračná polícia vyžaduje na vstup aj súhlas oboch rodičov, resp. zákonného zástupcu. Súhlas zákonného zástupcu sa dokladá notárskou zápisnicou, prípadne čestným prehlásením rodiča/rodičov (podpisy overené notárom). Takýto súhlas zákonného zástupcu je potrebné doložiť v španielskom, alebo anglickom jazyku, alebo vyhotoviť preklad do jedného z týchto jazykov (ideálne do úradného jazyka – španielčina).
Veľvyslanectvo SR v Buenos Aires odporúča, aby v prípade, že do Peru cestujú rodičia s neplnoletou osobou, mali pripravený tiež rodný list dieťaťa (s prekladom do španielskeho alebo anglického jazyka), ktorý dosvedčuje rodičovský vzťah k neplnoletej osobe.
Aktualizované: 01/08/2019

Poľsko

Poľská legislatíva neupravuje povinnosť predloženia súhlasu zákonných zástupcov pri kontrole na hraničnom priechode v prípade, ak maloleté dieťa cestuje do Poľska s inou osobou ako zákonným zástupcom. Samozrejmosťou je platný doklad totožnosti dieťaťa ako aj sprevádzajúcej osoby (cestovný pas alebo občiansky preukaz).

Aj napriek vyššie uvedenému má poľská hraničná stráž (Straż Graniczna RP) podľa Kódexu Schengenských hraníc (príloha VII, bod 6) povinnosť venovať osobitnú pozornosť maloletým, či už cestujú v sprievode alebo bez sprievodu:

1. v prípade sprevádzaných maloletých príslušník hraničnej stráže skontroluje, či osoby sprevádzajúce majú týchto maloletých v rodičovskej starostlivosti, najmä ak maloletých sprevádza len jedna dospelá osoba a existujú závažné dôvody na podozrenie, že by mohli byť nezákonne odňatí z opatery osôb, ktoré vo vzťahu k nim vykonávajú podľa zákona rodičovskú starostlivosť,

2. v prípade maloletých, ktorí cestujú bez sprievodu, zabezpečí hraničná stráž dôkladnými kontrolami cestovných dokladov a sprievodných dokladov, aby maloletí neopustili územie proti vôli osôb, ktoré ich majú v rodičovskej starostlivosti.

Ak sprevádzajúca alebo maloletá osoba, ktorá cestuje bez sprievodu nemá súhlas od zákonných zástupcov, príslušník poľskej hraničnej stráže môže začať vyšetrovanie na mieste s cieľom zistiť nezrovnalosti alebo rozpory v tvrdeniach a predložených dokumentoch.

Poľská hraničná stráž preto odporúča, aby samostatne cestujúca maloletá osoba alebo osoba sprevádzajúca dieťa disponovala písomným a overeným súhlasom zákonných zástupcov (overené podpisy u notára alebo poľského konzula). Dokument by mal okrem údajov dieťaťa, sprievodnej osoby a zákonných zástupcov obsahovať aj kontaktné údaje zákonných zástupcov (adresy a mobilné telefónne čísla), dátum cesty do/z Poľska a dôvod vycestovania. Dokument hraničná stráž odporúča vyhotoviť v anglickom alebo poľskom jazyku.

Aj napriek skutočnosti, že písomný súhlas zákonných zástupcov nie je zákonom vymáhateľný a medzi Slovenskou a Poľskou republikou nebývajú stále hraničné kontroly, jeho disponovaním môžu občania SR plánujúci cestu do Poľska predísť nedorozumeniam a urýchliť tak hraničnú kontrolu pri vstupe do krajiny.

Aktualizované: 30/07/2019

Portugalsko

Veľvyslanectvo SR v Lisabone odporúča, aby maloletí, cestujúci do Portugalska bez zákonného zástupcu, resp. ich sprevádzajúce osoby, mali splnomocnenie - súhlas podpísaný rodičmi (zákonnými zástupcami). Splnomocnenie - súhlas môže byť v angličtine a podpisy musia byť notársky overené. Súhlas rodiča (zákonného zástupcu) s cestovaním maloletého v sprievode inej osoby by mal obsahovať predovšetkým identifikačné údaje o rodičovi a dieťati, identifikačné údaje osoby, ktorá sprevádza dieťa, časový plán cesty a odkedy - dokedy by mal trvať pobyt dieťaťa v zahraničí. V prípade, že maloletý cestuje do Portugalska sám, mala by byť osoba s legálnym pobytom na území Portugalska splnomocnená zákonným zástupcom maloletého, ktorá preberá zodpovednosť za jeho pobyt.
Aktualizované: 18/05/2018

Rakúsko

V Rakúskej republike nie je pri ceste maloletého dieťaťa súhlas zákonného zástupcu obligatórny, napriek tomu však odporúčame mať pri sebe splnomocnenie podpísané zákonným zástupcom / zástupcami v nemeckom alebo anglickom jazyku overené notárom.
Aktualizované: 14/07/2017

Rumunsko

Podľa vyjadrenia IGPR (Generány inšpektorát rumunskej polície), odboru cudzineckej polície je pri cestovaní maloletých osôb postačujúci platný cestovný doklad. Veľvyslanectvo však odporúča mať so sebou overené čestné prehlásenie zákonného zástupcu maloletého v anglickej jazykovej mutácii pre prípad problémov na hraniciach. Špecifickým problémom sú však maloleté osoby ktorých jedným z rodičov je rumunský štátny príslušník. V tomto prípade ak maloletá osoba cestuje bez zákonného zástupcu resp. bez rumunského rodiča musí mať pri sebe notársky overené čestné prehlásenie rumunského zákonného zástupcu(rodiča), že môže opustiť krajinu. (Ochrana pred rodičovskými únosmi detí).

Aktualizované: 14/07/2017

Ruská federácia

Zákon o podmienkach vstupu do Ruska a výstupu z Ruska upravuje povinnosť mať notársky overený súhlas rodičov na vycestovanie dieťaťa s treťou osobou iba vo vzťahu k občanom Ruskej federácie. Táto povinnosť sa netýka občanov tretích krajín. Avšak pracovníci pohraničnej služby majú právo požadovať vysvetlenie na základe čoho dieťa sprevádza tretia osoba a v praxi sa očakáva predloženie súhlasu rodičov na vycestovanie dieťaťa, inak v prípade pochybností hrozí, že dieťaťu nebude umožnený vstup. Veľvyslanectvo odporúča, aby v prípade, ak dieťa cestuje do Ruska s treťou osobou, aspoň jeden s rodičov takýto súhlas vystavil, najmä pre prípadné nepredvídateľné okolnosti, napr. choroba dieťaťa vyžadujúca hospitalizáciu atď., pretože dieťa môže byť lekársky ošetrené iba so súhlasom zákonného zástupcu (s výnimkou život ohrozujúceho stavu). Je preto vhodné, ak súhlas s vycestovaním obsahuje aj informáciu o splnomocnení na konanie v mene rodičov pre takéto situácie. Odporúčame, aby bol súčasťou súhlasu osvedčený preklad do ruského jazyka.
Aktualizované: 17/07/2017

Severné Macedónsko

Pri cestách maloletých v sprievode iných, ako zákonných zástupcov do Severného Macedónska, je potrebný písomný súhlas rodiča (resp. jeho zákonného zástupcu). Súhlas môže byť napísaný v anglickom jazyku, presne stanovená forma (tlačivo) neexistuje, severomacedónske úrady akceptujú vzor danej krajiny. Súhlas by mal obsahovať základné údaje o dieťati (meno, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu), to isté platí aj o zákonnom zástupcovi. Explicitne je potrebné uviesť, že zákonný zástupca dáva súhlas na cestu/sprevádzanie maloletého (uviesť dátum cesty a trasu).

Podpis zákonného zástupcu musí byť overený notárom. Iné doklady sa nevyžadujú.

V prípade cesty väčšej skupiny maloletých (školské výlety, vystúpenia umeleckých súborov) do Severného Macedónska, vyžadujú severomacedónske úrady "spoločný súhlas rodičov", ktorý môže byť v podobe menného zoznamu detí s dátami narodenia a číslom cestovného pasu, kde pri každom mene dieťaťa je podpis rodiča/zákonného zástupcu. V tomto prípade nie je potrebné podpisy rodičov overovať. Takýto doklad musí obsahovať účel cesty, jej termín a trasu, ako aj meno/á zodpovedných sprevádzajúcich osôb.

Aktualizované: 22/02/2019

Singapur

V prípade, že dieťa je držiteľom svojho vlastného cestovného dokladu (pas) a preukáže sa spiatočným cestovným lístkom, môže vstúpiť na územie Singapuru (bezvízový režim) aj bez sprievodu rodiča (zákonného zástupcu). Konkrétne opatrenia budú vykonané zo strany leteckej spoločnosti, ktorá zabezpečuje prepravu dieťaťa. Veľvyslanectvo SR v Jakarte napriek uvedenému odporúča, aby samostatne cestujúce dieťa malo pri ceste do Singapuru aj súhlas rodičov v anglickom jazyku (spolu s rodným listom).
Aktualizované: 19/07/2017

Slovinsko

Cudzinec mladší ako 18 rokov, ktorý má cestovný doklad a cestuje bez rodičov, zákonných zástupcov alebo opatrovníka, môže prekročiť hranicu a zdržiavať sa na území Slovinska v prípade, ak má podpísaný a notársky overený súhlas od rodiča, zákonného zástupcu alebo opatrovníka. Súhlas musí obsahovať osobné údaje zákonného zástupcu a osobné údaje neplnoletej osoby. V prípade ciest v sprievode plnoletej osoby, okrem hore uvedených údajov sú potrebné aj osobné údaje tejto sprevádzajúcej osoby, účel a dĺžku pobytu, obdobie s platnosťou súhlasu alebo povolenia a podpis rodiča. Súhlas musí byť vypracovaný v slovenčine s anglickým alebo slovinským prekladom a musí byť úradne overený (štátnym notárom, alebo oprávneným úradom). 
Aktualizované: 14/07/2017

Spojené arabské emiráty

Súhlas rodičov s cestou dieťaťa iba s jedným z rodičov, resp. s treťou osobou je obligatórny v prípade rezidentov v SAE, osobitne v prípade zmiešaných manželstiev a najmä, ak je jedným z rodičov občan SAE. V prípade ciest do SAE za účelom turizmu imigračné orgány dispozíciu podporného dokumentu explicitne nevyžadujú, bez ohľadu na uvedené, dôrazne sa odporúča so sebou pre istotu vziať aspoň rodný list dieťaťa, aby bolo zrejmé, kto sú rodičia - a ideálne aj opečiatkovaný súhlas rodičov v angličtine - od notára, resp. slovenskej matriky , napr. podľa nasledujúceho vzoru:

 docx Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku  (docx; 12.84 KB) 

V prípade samostatného cestovania maloletých sa dôrazne odporúča využitie bežne poskytovanej služby "Unaccompanied Minors", ktorej podmienky si je potrebné overiť u príslušných aerolínií.

Aktualizované: 19/07/2017

Spojené kráľovstvo

V záujme ochrany detí britská hraničná polícia môže preverovať, či je dieťa do 18 rokov sprevádzané rodičmi. Pre tento prípad je vhodné mať so sebou doklady, ktoré príbuzenský vzťah potvrdzujú. Najmä v prípadoch, ak má dieťa iné meno ako sprevádzajúci rodič, je vhodné hraničnej polícii na požiadanie predložiť dôkaz vo forme napr. rodného listu a/alebo sobášneho listu. Ak je dieťa sprevádzané treťou osobou (t.j. nie rodičom/zákonným zástupcom), odporúčame vybaviť si pred cestou splnomocnenie (s notársky overeným podpisom rodiča/zákonného zástupcu) na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou – tlačivo je možné nájsť na webstránke:

https://www.mzv.sk/web/londyn/konzularne-informacie/cestovny-pas.

Aktualizované: 14/06/2018

Spojené štáty americké

Pokiaľ maloleté dieťa mladšie ako 18 rokov cestuje z USA bez sprievodu obidvoch rodičov, napr. cestuje v sprievode len jedného rodiča, so starými rodičmi, tetou, či ujom, bratom, či sestrou, priateľom, alebo v skupine (napr. školské výlety, športové zájazdy), U.S. Customs and Border Protection (CBP) dôrazne odporúča  zabezpečiť pre takéto dieťa notársky overený súhlas druhého rodiča resp. oboch rodičov s vycestovaním dieťaťa s odporúčaným nasledovným textom: „Som si vedomý, že moja manželka/manžel/iná osoba cestuje mimo územie štátu s mojím synom/dcérou/skupinou. Na to má/majú moje povolenie" „I acknowledge that my wife/husband/etc. is traveling out of the country with my son/daughter/group. He/she/They has/have my permission to do so".  Uvedený súhlas by mal obsahovať odpovede na otázky:  kto, prečo, kam, kedy a aj kontaktné údaje na rodičov dieťaťa. CBP takisto odporúča, aby bol súhlas spísaný v anglickom jazyku, nebol starší ako jeden rok a aby podpisy na ňom boli overené notárom.

CBP nemusí požiadať o predloženie takéhoto dokumentu, avšak keď už tak spraví a sprevádzajúca osoba ho nevie predložiť, môže to vyústiť až do jej zadržania kým nebude vyjasnený súhlas s vycestovaním maloletého.

V prípade, ak dieťa nemá jedného z rodičov (zosnulý, zverenie do výlučnej opatery a pod.), pri vycestovaní do zahraničia sa odporúča na požiadanie predložiť úmrtný list zosnulého rodiča alebo rodný list so záznamom len o jednom rodičovi alebo rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výlučnej starostlivosti (sole custody) jednému z rodičov.

Pri cestách do USA, orgány USA v princípe takýto súhlas nevyžadujú, ale upozorňujú, že iné krajiny cez ktoré cestovateľ cestuje, môžu takýto súhlas požadovať (napr. Kanada).

Veľvyslanectvo SR vo Washingtone takisto odporúča pri cestovaní s maloletými deťmi v obdobných prípadoch, aby sprevádzajúca osoba mala počas vstupu do USA, ako aj počas celého pobytu, až do samotného odchodu z územia USA súhlas druhého rodiča/rodičov na cestu s maloletým. Kvôli zvýšenému výskytu rodičovských únosov detí, prípadov obchodovania s deťmi a  detskej pornografie sú podobné prípady ostro sledované.

  Aktualizované: 30/04/2018
Srbská republika Odporúča sa predloženie súhlasu zákonného zástupcu neplnoletého pri vstupe do krajiny v podobe písomného súhlasu s notársky overeným podpisom.
   

Srbská republika
(Kosovo)

Vzhľadom na možný osobitý výklad pravidiel cestovania do Kosova zo strany kosovských orgánov na hraničnom prechode, Styćný úrad Priština odporúča, aby osoby, ktoré cestujú s neplnoletými deťmi a nie sú ich zákonnými zástupcami, mali súhlas zákonných zástupcov na uskutočnenie cesty v albánskom, srbskom alebo anglickom jazyku (prípadne slovenskom jazyku s overeným prekladom do niektorého z uvedených jazykov) s podpismi zákonných zástupcov overenými notárom.
Aktualizované: 17/07/2017

Svätá Lucia

Každý cestujúci (aj maloletá osoba) na Sv. Luciu musí splniť podmienky vstupu do krajiny. T.j. byť držiteľom cestovného pasu, ktorého platnosť musí byť minimálne o 6 mesiacov dlhšia ako je zamýšľaný odchod z krajiny. 
V prípade cestovania maloletých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom odporúčame disponovať notársky overeným súhlasom rodiča/rodičov na vycestovanie s prekladom do anglického jazyka, prípadne podloženým rodným listom, úmrtným listom, rozsudkom o adopcii alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletej osobe. Zároveň odporúčame v prípade potreby konzultácie konkrétneho prípadu vycestovania maloletej osoby kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Havane.
Aktualizované: 27/07/2017

Svätý Krištof a Nevis

Každý cestujúci (aj maloletá osoba) na Sv. Krištof a Nevis musí splniť podmienky vstupu do krajiny (byť držiteľom cestovného pasu, ktorého platnosť musí byť minimálne o 6 mesiacov dlhšia ako je zamýšľaný odchod z krajiny). 
V prípade cestovania maloletých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom odporúčame disponovať notársky overeným súhlasom rodiča/rodičov na vycestovanie s prekladom do anglického jazyka, prípadne podloženým rodným listom, úmrtným listom, rozsudkom o adopcii alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletej osobe. Zároveň odporúčame v prípade potreby konzultácie konkrétneho prípadu vycestovania maloletej osoby kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Havane.
Aktualizované: 27/07/2017

Svätý Vincent a Grenadíny

Každý cestujúci (aj maloletá osoba) na Sv. Vincent a Grenadíny musí splniť podmienky vstupu do krajiny. T.j. byť držiteľom cestovného pasu, ktorého platnosť musí byť minimálne o 6 mesiacov dlhšia ako je zamýšľaný odchod z krajiny. 
V prípade cestovania maloletých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom odporúčame disponovať notársky overeným súhlasom rodiča/rodičov na vycestovanie s prekladom do anglického jazyka, prípadne podloženým rodným listom, úmrtným listom, rozsudkom o adopcii alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletej osobe. Zároveň odporúčame v prípade potreby konzultácie konkrétneho prípadu vycestovania maloletej osoby kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Havane.
Aktualizované: 27/07/2017

Španielsko

Pri cestovaní neplnoletých osôb bez rodičov do Španielska nie sú špecifikované iné podmienky ako platný doklad totožnosti. Veľvyslanectvo SR v Madride odporúča občanom SR pri cestovaní neplnoletých osôb v sprievode iba jedného z rodičov alebo v sprievode inej osoby ako rodiča mať k dispozícii splnomocnenie rodičov na sprevádzanie dieťaťa v anglickom jazyku bez potreby notárskeho overenia podpisu rodičov. Súhlas zákonného zástupcu môže vyžadovať miestny orgán v Španielsku napr. v prípade hospitalizácie alebo zadržania neplnoletej osoby za účelom poskytnutia informácie inej osobe. 
  Aktualizované: 12/06/2018

Švajčiarsko

Odporúčame, aby neplnoleté osoby resp. osoby ich sprevádzajúce mali pri sebe okrem platného cestovného pasu SR aj notársky overený písomný súhlas jedného alebo oboch rodičov (zákonného zástupcu) v nemeckom alebo v anglickom jazyku.
Aktualizované: 04/05/2018

Švédsko

Švédsko 4. mája 2017 zrušilo kontrolu dokladov, ktorú od januára 2016 museli povinne vykonávať dopravcovia pred nastúpením cestujúcich do prostriedkov hromadnej dopravy pri cestách z Dánska do Švédska (vlaky a autobusy premávajúce cez Öresundský most a všetky trajekty). Naproti tomu Švédsko posilnilo hraničnú kontrolu priamo pri vstupe na jeho územie, v rámci ktorej sa častejšie ako doteraz vykonávajú náhodné kontroly dokladov cestujúcich. Každé dieťa musí mať vlastný platný cestovný pas a sprevádzajúce osoby buď platný cestovný pas, alebo platný občiansky preukaz (forma ID karty). 

Hoci švédska legislatíva túto oblasť explicitne neupravuje, podľa vyjadrenia švédskej polície sa môže stať, že pri vstupe na územie Švédska iným spôsobom než letecky, sa orgány hraničnej polície budú v prípade detí cestujúcich v sprievode iných osôb než vlastných rodičov, alebo v prípade rozdielnych priezvisk detí a rodičov, zaujímať, či deti cestujú s povolením rodičov, prípadne aké sú vzájomné vzťahy cestujúcich osôb. V prípade leteckej prepravy sa toto zasa môže stať predmetom skúmania zo strany leteckej spoločnosti.

Veľvyslanectvo SR v Štokholme preto odporúča osobám, ktoré sprevádzajú deti na ceste do Švédska, pričom nie sú ich rodičmi, aby mali pri sebe tieto doklady:

 • originál, resp. kópiu rodného listu dieťaťa (kópia nemusí byť overená, Švédsko overenie na kópiách zväčša nevyžaduje),
 • kópiu dátovej strany cestovného pasu alebo občianskeho preukazu rodiča (bez overenia),
 • overený písomný súhlas rodiča (v angličtine, bez vyššieho overenia) s cestou dieťaťa v sprievode inej osoby.
Aktualizované: 17/07/2017

Tadžikistan

V prípade cestovania maloletého dieťaťa v sprievode inej osoby sa vyžaduje notársky overený súhlas (splnomocnenie) oboch rodičov s cestou maloletého dieťaťa v sprievode inej osoby. V dokumente je potrebné uviesť osobné údaje sprevádzajúcej osoby - meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo cestovného dokladu ako aj rovnaké údaje o oboch rodičoch. Dokument by mal byť oficiálne preložený do anglického alebo ruského jazyka. Odporúča sa mať pri sebe aj overenú kópiu rodného listu preloženú do anglického alebo ruského jazyka.

V prípade cestovania maloletého dieťaťa v sprievode len jedného z rodičov sa vyžaduje notársky overený súhlas (splnomocnenie) druhého rodiča s cestou maloletého dieťaťa v sprievode jedného rodiča. V prípade, že manželstvo bolo rozvedené, je potrebná aj overená kópia rozvodového rozsudku a rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov, ktorá by mala byť oficiálne preložená do anglického alebo ruského jazyka. Taktiež sa odporúča sa mať pri sebe aj overenú kópiu rodného listu preloženú do anglického alebo ruského jazyka.

Ani pri jednom z dokumentov sa nevyžaduje vyššie overenie uvedených dokumentov.

Aktualizované: 19/07/2017

Taliansko

Maloletí občania členských štátov EÚ pri ceste do Talianska sú povinní mať pri sebe platný cestovný doklad alebo iný platný identifikačný doklad. Ak do Talianska necestujú v sprievode rodičov, alebo cestujú len s jedným rodičom, musia mať aj úradný dokument (úradne potvrdený) svojej domovskej krajiny, podpísaný rodičmi alebo opatrovníkmi, alebo druhým (necestujúcim) rodičom, v ktorom sa uvádza, že tento/títo dáva/jú súhlas spolucestujúcim na sprevádzanie svojho dieťaťa počas cesty a pobytu v Taliansku.
  Aktualizované: 09/04/2018

Trinidad a Tobago

Každý cestujúci (aj maloletá osoba) na Trinidad a Tobago musí splniť podmienky vstupu do krajiny (byť držiteľom cestovného pasu, ktorého platnosť musí byť minimálne o 6 mesiacov dlhšia ako je zamýšľaný odchod z krajiny). 
V prípade cestovania maloletých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom odporúčame disponovať notársky overeným súhlasom rodiča/rodičov na vycestovanie s prekladom do anglického jazyka, prípadne podloženým rodným listom, úmrtným listom, rozsudkom o adopcii alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletej osobe. Zároveň odporúčame v prípade potreby konzultácie konkrétneho prípadu vycestovania maloletej osoby kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Havane.
Aktualizované: 27/07/2017

Tunisko

Veľvyslanectvo SR v Káhire nemá vedomosť o legislatívnom akte, na základe ktorého by tuniské úrady pri vstupe/výstupe do/z územia Tuniska vyžadovali od maloletých detí, občanov SR, v sprievode jedného z rodičov alebo tretej osoby, ktorá nie je rodičom maloletého dieťaťa, súhlas druhého rodiča alebo oboch rodičov. Odporúčame v predmetnej veci kontaktovať Veľvyslanectvo  Tuniskej republiky v SR so sídlom v Budapešti. 
Aktualizované: 04/07/2019

Turecko

Pri cestách neplnoletých detí, ktoré cestujú do Turecka v sprievode tretích osôb (nie rodičov, resp. zákonného zástupcu) turecké orgány potvrdenie o súhlase zákonného zástupcu, resp. splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa do zahraničia pri vstupe do Turecka ani počas pobytu nevyžadujú.
Aktualizované: 19/07/2017

Turkménsko

V prípade cestovania maloletého dieťaťa v sprievode inej osoby sa vyžaduje notársky overený súhlas (splnomocnenie) oboch rodičov s cestou maloletého dieťaťa v sprievode inej osoby. V dokumente je potrebné uviesť osobné údaje sprevádzajúcej osoby - meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo cestovného dokladu ako aj rovnaké údaje o oboch rodičoch. Dokument by mal byť oficiálne preložený do anglického alebo ruského jazyka. Odporúča sa mať pri sebe aj overenú kópiu rodného listu preloženú do anglického alebo ruského jazyka.

V prípade cestovania maloletého dieťaťa v sprievode len jedného z rodičov sa vyžaduje notársky overený súhlas (splnomocnenie) druhého rodiča s cestou maloletého dieťaťa v sprievode jedného rodiča. V prípade, že manželstvo bolo rozvedené, je potrebná aj overená kópia rozvodového rozsudku a rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov, ktorá by mala byť oficiálne preložená do anglického alebo ruského jazyka. Taktiež sa odporúča sa mať pri sebe aj overenú kópiu rodného listu preloženú do anglického alebo ruského jazyka.

Ani pri jednom z dokumentov sa nevyžaduje vyššie overenie uvedených dokumentov.

Aktualizované: 19/07/2017

Ukrajina

Pri vycestovaní maloletého občana SR  na Ukrajinu je potrebný platný cestovný pas, ktorý bude platný minimálne 3 mesiace po návrate na Slovensko. Ukrajinská strana oficiálne nevyžaduje pre vstup maloletého cudzinca na svoje územie žiadne špeciálne splnomocnenie ani iný doklad potvrdzujúci rodinnú väzbu alebo súhlas zákonných zástupcov s vycestovaním. Napriek tomu Veľvyslanectvo SR V Kyjeve odporúča v prípade, ak dieťa necestuje so svojimi rodičmi, aby osoby, ktoré cestujú s maloletým dieťaťom (a to aj v prípade, že s dieťaťom cestuje len jeden z rodičov) mali so sebou  notársky overený súhlas rodičov/druhého rodiča na vycestovanie, aj s prekladom  do ukrajinského, príp. ruského jazyka a kópiu rodného listu dieťaťa.
Aktualizované: 19/07/2017

Uruguaj

V prípade, že neplnoletý občan SR cestuje do krajiny bez rodičov (v sprievode inej osoby), uruguajská migračná polícia vyžaduje na vstup aj súhlas oboch rodičov, resp. zákonného zástupcu. Súhlas zákonného zástupcu sa dokladá notárskou zápisnicou, prípadne čestným prehlásením rodiča/rodičov (podpisy overené notárom). Takýto súhlas zákonného zástupcu je potrebné doložiť v španielskom, alebo anglickom jazyku, alebo vyhotoviť preklad do jedného z týchto jazykov (ideálne do úradného jazyka – španielčina).
Veľvyslanectvo SR v Buenos Aires odporúča, aby v prípade, že do Uruguaja cestujú rodičia s neplnoletou osobou, mali pripravený tiež rodný list dieťaťa (s prekladom do španielskeho alebo anglického jazyka), ktorý dosvedčuje rodičovský vzťah k neplnoletej osobe.
  Aktualizované: 04/05/2018

Uzbekistan

V prípade cestovania maloletého dieťaťa v sprievode inej osoby sa vyžaduje notársky overený súhlas (splnomocnenie) oboch rodičov s cestou maloletého dieťaťa v sprievode inej osoby. V dokumente je potrebné uviesť osobné údaje sprevádzajúcej osoby - meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo cestovného dokladu ako aj rovnaké údaje o oboch rodičoch. Dokument by mal byť oficiálne preložený do anglického alebo ruského jazyka. Odporúča sa mať pri sebe aj overenú kópiu rodného listu preloženú do anglického alebo ruského jazyka.

V prípade cestovania maloletého dieťaťa v sprievode len jedného z rodičov sa vyžaduje notársky overený súhlas (splnomocnenie) druhého rodiča s cestou maloletého dieťaťa v sprievode jedného rodiča. V prípade, že manželstvo bolo rozvedené, je potrebná aj overená kópia rozvodového rozsudku a rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov, ktorá by mala byť oficiálne preložená do anglického alebo ruského jazyka. Taktiež sa odporúča sa mať pri sebe aj overenú kópiu rodného listu preloženú do anglického alebo ruského jazyka.

Ani pri jednom z dokumentov sa nevyžaduje vyššie overenie uvedených dokumentov.

Aktualizované: 19/07/2017
Vatikán

Pápež Benedikt XVI. vyhlásil 22. 2. 2011 Zákon o štátnom občianstve, o pobyte a vstupe do Mestského štátu Vatikán, ktorý nadobudol platnosť 1. 3. 2011.

Kapitola Vstup do Mestského štátu Vatikán rieši kontrolovaný vstup do Mestského štátu Vatikán, pričom zdôrazňuje, že veľká časť územia štátu je voľne prístupná verejnosti – Námestie sv. Petra, Bazilika sv. Petra, Vatikánske múzeá. Vo všeobecnosti je vstup do voľne prístupných častí Mestského štátu Vatikán identický so vstupom do Talianskej republiky. Ostatné územie štátu je voľne prístupné iba občanom Vatikánu a osobám s trvalým pobytom vo Vatikáne. Ostatné osoby, nerieši osobitne maloleté deti, musia požiadať o povolenie na vstup. Po vystavení povolenia musia osoby pri vstupe do Vatikánu, či už pešo alebo motorovým vozidlom, preukázať svoju totožnosť a prezentovať dôvod svojej návštevy. Povolenie umožní zostať vo Vatikáne na určenú dobu iba oprávneným osobám, ktorým bolo povolenie udelené na uvedený dôvod. Kapitola upravuje aj postup pri zamietnutí vstupu.

   

Venezuela

Pokiaľ maloletá osoba cestuje samostatne alebo v sprievode osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom musí mať notárom overené splnomocnenie oboch rodičov (matky aj otca), v ktorom budú uvedené osobné údaje maloletej osoby, vrátane čísla jej cestovného pasu, z akého dôvodu cestuje do príslušnej krajiny, na aké miesto a na koľko dní, osobné údaje oboch rodičov a osobné údaje splnomocnenej osoby (vrátane čísla jej cestovného pasu), ktorá maloletú osobu sprevádza. Splnomocnenie musí byť úradne preložené do anglického alebo do španielskeho jazyka. Ak maloletá osoba cestuje v sprievode jedného rodiča, je potrebné mať rovnaké splnomocnenie od druhého rodiča. V prípade, že dieťa nemá rovnaké priezvisko s rodičom, ktorý ho sprevádza, je potrebné mať so sebou originál rodného listu dieťaťa alebo jeho notárom overenú kópiu.
Aktualizované: 19/07/2017

Vietnam

V prípade, že dieťa cestuje v sprievode aspoň jedného z rodičov, nie je potrebné preukazovať žiadne doklady okrem cestovného pasu a víza dieťaťa.
V prípade, že osoba mladšia ako 18 rokov cestuje samostatne, resp. ju nesprevádza žiaden z rodičov, musí pri vstupe do Vietnamskej socialistickej republiky predložiť cestovný pas dieťaťa s udeleným vízom a potvrdenie rodičov, že súhlasia s cestou dieťaťa do zahraničia s oficiálne overenými podpismi - v anglickom jazyku.
  Aktualizované: 20/07/2017

Východný Timor

V prípade, že dieťa je držiteľom svojho vlastného cestovného dokladu (pas) a preukáže sa spiatočným cestovným lístkom, môže vstúpiť na územie Východného Timoru (vízový režim) aj bez sprievodu rodiča (zákonného zástupcu). Konkrétne opatrenia budú vykonané zo strany leteckej spoločnosti, ktorá zabezpečuje prepravu dieťaťa.
Veľvyslanectvo SR v Jakarte napriek uvedenému odporúča, aby samostatne cestujúce dieťa malo pri ceste do Východného Timoru aj súhlas rodičov v anglickom jazyku (spolu s rodným listom).
Aktualizované: 19/07/2017

 

Dátum poslednej aktualizácie: 22.11.2019 Dátum vytvorenia: 19.12.2012