Informácie o voľbách do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 z 1. 2. 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň konania volieb na sobotu 25. mája 2019  v čase od 7.00 do 22.00 hod. Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov.
 
Voľby do Európskeho parlamentu upravuje zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Volebné právo upravuje § 3 a § 72 cit. zákona pre jednotlivé skupiny voličov nasledovne: 
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky majú:
 
  • Občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
  • Občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie, ak sa v deň volieb zdržiavajú na území Slovenskej republiky. Občan SR sa v deň volieb dostaví do ktorejkoľvek volebnej miestnosti, preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra SR na svojom webovom sídle. Následne bude dopísaný okrskovou volebnou komisiou do zoznamu oprávnených voličov a zápis do zoznamu komisia zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade.
  • Občania iných členských štátov Európskej únie, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú povolený na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a na základe vlastnej žiadosti boli zapísaní do zoznamu voličov. Žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov je potrebné predložiť obci, v ktorej má občan trvalý pobyt najneskôr 40 dní predo dňom volieb (t.j. najneskôr 15.4.2019).
 
Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie. Voliči hlasujú osobne, zastúpenie nie je prípustné. Podmienky účasti na voľbách do EP v iných členských štátov Európskej únie upravuje príslušná národná legislatíva.
 Podrobnejšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu (osobitne informácia pre voliča občana iného členského štátu Európskej únie a možnosti vydania voličského preukazu v prípade voľby mimo miesta trvalého pobytu v SR) sú dostupné na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 14.3.2019 Dátum vytvorenia: 6.2.2019