Doklad vydaný v cudzine na použitie v SR

Listiny vydávané súdmi a inými úradmi v cudzine, ktoré sú platné v krajine vydania ako verejné listiny, majú dôkaznú moc verejných listín v Slovenskej republike, ak sú opatrené predpísanými osvedčeniami. Výnimky ustanovujú mnohostranné a dvojstranné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná (zákon č. 97/1963 Zb. medzinárodnom práve súkromnom a procesnom a v znení noviel, § 52).

 

Cudzozemské listiny určené na použitie na území Slovenskej republiky podliehajú:

 

1. Apostilácii
2. Legalizácii/superlegalizácii

 

1. Ak krajina, ktorá listinu vydala,  pristúpila k Haagskemu dohovoru, kompetentný úrad osvedčí listinu pečiatkou apostil. Takto overený doklad sa ďalej neosvedčuje. Predloží sa na preklad súdnemu prekladateľovi do slovenského jazyka a je pripravený na predloženie slovenským úradom.

 

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961

 

Členské štáty: Albánsko, Andorra, Antigua a Barbuda, Argentína, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belgicko, Belize, Bielorusko, Bolívia, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brazília, Brunej, Bulharsko, Burundi, Cookove ostrovy, Cyprus, Česká republika, Čierna hora, Čile, ČĽR - Macao a Hongkong, Dánsko, Dominika, Dominikánska republika, Ekvádor, Estónsko, Eswatini (bývalé Svazijsko), Fidži, Filipíny (od 14. 5. 2019), Fínsko, Francúzsko, Grécko, Granada, Gruzínsko, Guatemala, Guyana (od 18. 4. 2019), Holandsko a Holandské Antily, Honduras, Chorvátsko, India, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Južná Kórea, Kapverdy, Kazachstan, Kirgizsko, Kolumbia, Kostarika, Lesotho, Libéria, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malawi, Malta, Maršalove ostrovy, Maroko, Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Namíbia, Nemecko, Nikaragua, Niue, Nórsko, Nový Zéland (neplatí pre Tokelau), Omán, Panama, Paraguaj, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Salvador, Samoa, San Marino, Severné Macedónsko, Seychely, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Spojené štáty americké, Srbsko,  Surinam, Svätá Lucia, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Svätý Vincent a Grenadíny, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Tadžikistan, Taliansko, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunis, Turecko, Ukrajina, Uruguaj, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela.

Informácie na www.hcch.net (anglická verzia)

 

2. Ak krajina, ktorá listinu vydala, nie je členským štátom Haagskeho dohovoru, listiny na použitie v SR podliehajú legalizácii (na ministerstve zahraničných vecí vydávajúceho štátu) a následnej superlegalizácii na zastupiteľskom  úrade Slovenskej republiky v štáte pôsobnosti, príp. podľa akreditácie.

 

Občania SR, ktorí si nezabezpečili superlegalizáciu dokladov v zahraničí na slovenských zastupiteľských úradoch alebo apostiláciu v krajine, môžu v odôvodnených prípadoch hodných zreteľa o tento krok požiadať prostredníctvom konzulárneho odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Legalizačné oddelenie konzulárneho odboru ministerstva po vyhodnotení predloženej listiny môže zabezpečiť len overenie už vydaných dokumentov.

 

Klient, ktorý požiada Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zabezpečenie overenia dokumentu vydaného v zahraničí sa dostaví osobne v úradných hodinách  alebo zašle poštou:

 

  • Žiadosť, ktorá nahrádza splnomocnenie, ktorou požiada ministerstvo o zabezpečenie overenia dokumentu, v ktorej uvedie štát, príp. mesto, kde bol dokument vydaný, svoju presnú spätnú adresu v Slovenskej republike a telefonický a emailový kontakt
  • docx Čestné vyhlásenie  (docx; 13.95 KB) potvrdené notárom prípadne pracovníkom obecného alebo okresného úradu, že sa zaväzuje uhradiť všetky náklady spojené s overením zasielaného dokumentu
  • Originál dokumentu 

 

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov na časový horizont zabezpečenia apostilácie či superlegalizácie dokumentov prostredníctvom ministerstva – minimálne 3 mesiace.

 

(Zastupiteľské úrady)

 

Dôležité upozornenie

O vyššie overenie listín, vystavených diplomatickými alebo konzulárnymi úradníkmi veľvyslanectiev štátov akreditovaných v/ pre SR na konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je možné požiadať len ak boli vydané v súlade so znením zákona č. 8/2018 Z. z. o zahraničnej službe, podľa §14f, ods. 1, písm. d).


V súlade so znením zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku musia byť listiny preložené do slovenského jazyka.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 21.5.2019 Dátum vytvorenia: 25.5.2015