Doprava, telekomunikácie a energetika

Rada EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (TTE)

Cieľom Rady TTE, ktorá sa spravidla schádza raz za tri mesiace, je vybudovať v EÚ moderný a efektívny systém v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikácií, ktorý zohľadňuje ekonomické, sociálne a environmentálne hľadiská. Trvalo udržateľný rozvoj infraštruktúry je rozhodujúcou podmienkou dobre fungujúceho vnútorného trhu EÚ. Jedným zo základných finančných nástrojov pre rozvoj dopravy, energetiky a telekomunikácií je Nástroj na prepájanie Európy (CEF).  Rada TTE tiež prijala európske programy satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo). 

 

Energetika a energetická bezpečnosť

Súčasná Európska komisia v plnej miere realizovala svoju víziu – stratégiu Energetickej únie, ktorá všetkým Európanom zaručuje prístupnú, cenovo dostupnú, bezpečnú, konkurencieschopnú a udržateľnú energiu. EÚ v máji 2019 ukončila revíziu svojho rámca energetickej politiky, v ktorom sa stanovujú regulačné podmienky prechodu na čistú energiu a prostredníctvom ktorého sa EÚ priblíži k naplneniu svojich záväzkov podľa Parížskej dohody (balík „Čistá energia pre všetkých Európanov“).
 
Európska komisia zvyšuje energetickú bezpečnosť EÚ aj vďaka mobilizácii rekordných investícií do čistej energie a novej inteligentnej energetickej infraštruktúry, vrátane cezhraničnej. Slúžia na to Projekty spoločného záujmu, pri ktorých sa na roky 2021-2027 navrhuje suma vo výške 8,7 miliárd Eur. Energetická únia zabezpečuje nielen novú a modernú koncepciu energetického trhu, ale zaviedla aj mechanizmus spolupráce medzi členskými štátmi založený na princípe solidarity, ktorý umožňuje účinnejšie a efektívnejšie reagovať na potenciálne krízy.

Zámerom EÚ stať sa prosperujúcim, moderným, konkurencieschopným a klimaticky neutrálnym hospodárstvom do roku 2050 sa zaoberá Strategická dlhodobá vízia EÚ 2050 (viď oznámenie „Čistá planéta pre všetkých“), k čomu prispieva aj Európska zelená dohoda (viď časť Rada ENVI).

Viac informácií: 
Rada TTE (energetika)
Ministerstvo hospodárstva SR (energetika)

 

Telekomunikácie a digitalizácia spoločnosti

Digitálne technológie čoraz intenzívnejšie formujú náš svet, ovplyvňujú podnikanie a zasahujú do životov bežných obyvateľov; žijeme vo veku digitalizácie spoločnosti. Touto agendou sa zaoberá Rada TTE, časť telekomunikácie, ktorej úlohou je zavádzať také opatrenia, ktoré uľahčia život obyvateľov, budú vytvárať kvalifikované pracovné miesta, umožnia ľahšie podnikanie najmä malým a stredným podnikom a zvýšia konkurencieschopnosť celej EÚ. V predošlom období k tomuto účelu slúžila Stratégia jednotného digitálneho trhu z roku 2015, ktorá sa z veľkej časti implementovala do konca roka 2019. Niektorými z úspešných príkladov fungujúceho jednotného digitálneho trhu by mohlo byť zrušenie roamingových poplatkov v mobilných sietiach v celej EÚ, cezhraničná prenositeľnosť predplatených online obsahových služieb (napr. hudba, filmy, e-knihy), spoločná kybernetická stratégia EÚ, iniciatíva WiFi4Free a mnohé ďalšie.

Pre Radu TTE budú aj do budúcna prioritné legislatívne úpravy, ktoré budú nápomocné k prechodu EÚ na digitálnu spoločnosť. Sústreďovať sa pri tom bude na kľúčové pojmy ako dátové hospodárstvo, kybernetická bezpečnosť, či online platformy, súčasne inkorporujúc inovatívne trendy a nové technológie, ako siete 5G, umelá inteligencia, technológia block chain a pod. 

Hlavným strategickým dokumentom Európskej komisie z roku 2020 je oznámenie Utváranie digitálnej budúcnosti Európy. Nová digitálna stratégia má ambíciu pokryť komplexne všetky hlavné výzvy, ktoré prináša digitálna transformácia pre ekonomiku a spoločnosť, vrátane aspektov ako je dopad digitálnej transformácie na sociálnu kohéziu a inklúziu v spoločnosti alebo na procesy demokratického politického systému. Ďalšími dôležitými dokumentmi sú Európska dátová stratégia a biela kniha Excelentnosť a dôvera v umelú inteligenciu.
 
Viac informácií: 
Rada TTE
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (informatizácia)
 
 

Doprava a dopravné prepojenia

Doprava je jedným zo základných kameňov európskej integrácie a zohráva kľúčovú úlohu pre voľný pohyb osôb, tovarov a služieb. Je súčasne významným prispievateľom do hospodárskeho výsledku EÚ, tvorí približne 9% jej HDP. Primárnym cieľom dobudovania vnútorného trhu dopravy je prepojenie všetkých kútov EÚ pri zvyšovaní bezpečnosti na cestách a udržateľnosti celého dopravného systému, s dôrazom na energetickú efektívnosť, ochranu životného prostredia a minimalizáciu dopadov na klimatické zmeny. 
 
Dopravná infraštruktúra je v EÚ budovaná prostredníctvom multimodálnej siete TEN-T, ktorá má znížiť regionálne rozdiely a zvýšiť kvalitu v prepojenosti dopravných sietí v rôznych častiach EÚ. Základná sieť (core), ktorá má pospájať najdôležitejšie dopravné uzly EÚ, má byť dobudovaná do roku 2030 a súhrnná sieť (comprehensive), ktorá má pokryť všetky regióny EÚ, do roku 2050.
Oblasť dopravy je mimoriadne široká, zahŕňa v sebe pravidlá pre cestnú, vodnú, železničnú a leteckú dopravu, a jej politiky upravujú aj sociálne spravodlivé riešenia pre dopravcov, práva pasažierov, mýtne systémy, podporu nových technológií ako sú autonómne a prepojené vozidlá, alternatívne pohony so znižovaním uhlíkovej stopy a iné.
 
Viac informácií: 
Politika EÚ v oblasti dopravy (webová stránka Európskej únie)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (strategický plán rozvoja dopravy do 2030)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (záležitosti EÚ)

Dátum poslednej aktualizácie: 29.4.2020 Dátum vytvorenia: 11.4.2013