Životné prostredie

Rada pre životné prostredie (ENVI)

Rada ENVI pozostáva z ministrov životného prostredia, ktorí sa stretávajú spravidla 4-krát za rok. Rozhodujú kvalifikovanou väčšinou.


V tejto oblasti má Európske spoločenstvo za úlohu podporovať harmonický, vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj ekonomických aktivít, ktoré rešpektujú požiadavku zabezpečenia vysokej úrovne kvality životného prostredia. Aby sa tento cieľ dosiahol, Rada pomáha ochraňovať kvalitu životného prostredia, ľudské zdravie, šetrné a racionálne využívanie prírodných zdrojov, biodiverzitu, obehové hospodárstvo a podporuje tiež opatrenia na medzinárodnej úrovni zamerané na riešenie regionálnych a globálnych environmentálnych problémov. Podieľa sa  na zabezpečovaní líderskej pozície EÚ v rámci globálneho boja s klimatickou zmenou prostredníctvom znižovania emisií skleníkových plynov.

 

Viac informácií

Ministerstvo životného prostredia SR (EÚ a medzinárodné vzťahy)
 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 15.4.2019 Dátum vytvorenia: 11.4.2013