Slovensko-poľské diskusné fórum

I. Slovensko-poľské diskusné fórum


Ciele
10. februára 2012 sa na pôde Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky uskutoční I. Slovensko-poľské diskusné fórum. Vytvorí priestor na stretnutie nezávislých expertov z mimovládnej sféry a zástupcov ústredných orgánov štátnej správy zo Slovenskej republiky a Poľskej republiky, ktorí sa venujú otázkam európskej a medzinárodnej politiky.

Fórum sleduje tri základné ciele:
• podporuje intenzívnu neformálnu výmenu názorov na európske, zahraničnopolitické a bezpečnostné témy, ktoré majú z pohľadu Slovenskej republiky a Poľskej republiky osobitný význam;
• umožní vzájomné poznanie a pochopenie zahraničnopolitických cieľov a záujmov oboch krajín;
• umožní vznik nezávislých návrhov a iniciatív pre spoločný postup oboch krajín na európskej a medzinárodnej úrovni a pre intenzívnejšiu slovensko-poľskú spoluprácu v zahraničnej, európskej a bezpečnostnej politike.

Formát
• účastníkmi sú zástupcovia ministerstiev zahraničných vecí Slovenskej republiky a Poľskej republiky a iných ústredných orgánov štátnej správy, zástupcovia organizátorov a prizvaní nezávislí experti z mimovládnej sféry rovnovážne reprezentujúci slovenskú a poľskú stranu;
• pracovným jazykom stretnutia je angličtina;
• stretnutia majú podobu intenzívnych diskusií, ktoré uvedú krátke vstupné referáty, prípadne písomné podklady. Diskusie sú dôverné (Chatham House Rules).

Obsah
Obsahový rámec, v ktorom sa diskusia odvíja, vyplýva predovšetkým z potreby dialógu, koordinácie a spolupráce vychádzajúcej z členstva oboch krajín v Európskej únii a NATO. Fórum umožňuje prediskutovanie tém, ktoré obe krajiny spájajú a majú zároveň európsky dosah. Hlavnými témami prvého zasadnutia preto budú Východné partnerstvo so zameraním na Ukrajinu a Bielorusko a energetika, predovšetkým spolupráca v oblastiach plynárenstva a výroby a prenosu elektrickej energie.

Cieľové skupiny
Projekt je primárne zameraný na expertov z vládnej i mimovládnej sféry venujúcich sa otázkam európskej a medzinárodnej politiky. Jeho adresátmi sú predovšetkým predstavitelia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky, prípadne ďalších rezortov, ako aj predstavitelia mimovládnych organizácií, analytických centier, expertných pracovísk a akademickej obce.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2.11.2017 Dátum vytvorenia: 23.4.2013