Medzinárodný vyšehradský fond

Jedinou inštitucionalizovanou formou vzájomnej spolupráce krajín V4 je Medzinárodný vyšehradský fond (MVF), ktorého zriadenie schválili predsedovia vlád krajín vyšehradskej skupiny na summite 14. mája 1999 v Bratislave. Na základe záverov tohto stretnutia predsedovia vlád V4 9. júna 2000 v Štiříne pri Prahe podpísali Dohodu o založení Medzinárodného vyšehradského fondu so sídlom v Bratislave.
 
 
Riadiacimi orgánmi MVF sú Konferencia ministrov zahraničných vecí krajín V4 a Rada veľvyslancov V4. Administratívno-výkonným orgánom MVF je sekretariát – výkonný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa MVF. Od augusta 2018 je na trojročné funkčné obdobie výkonným riaditeľom MVF Andor F. Dávid (Maďarsko), zástupcom výkonného riaditeľa fondu je od januára 2020 Marianna Neupauerová (Slovenská republika). Oficiálnym jazykom MVF je angličtina.
 
 
Predsedníctvo v MVF je ročné, zhodné s kalendárnym rokom a rotuje v abecednom poradí názvov zúčastnených krajín tak, ako je uvedené v tabuľke:
 
2018 Česká republika
2019 Maďarsko
2020 Poľská republika
2021 Slovenská republika
 
 
Ročný rozpočet fondu je (od roku 2014) 8 miliónov eur, každá krajina V4 do neho prispieva sumou 2 milióny eur. Prostriedky MVF slúžia na podporu grantov, štipendií a rezidenčných programov. Okrem príspevkov zakladajúcich krajín V4 fond disponuje od roku 2012 aj príspevkami od externých donorov, ku ktorým patrí Holandsko, Kórea, Švajčiarsko, Švédsko, Nemecko, USA a Kanada. Vďaka ich príspevkom k rozpočtu fondu pribudlo doteraz približne 6 miliónov eur. 
 
 
Hlavným poslaním a cieľom projektových aktivít MVF je podporovať vyšehradskú identitu, priateľstvo a úzku spoluprácu krajín a väzby medzi obyvateľmi regiónu. Z prostriedkov fondu sú financované spoločné projekty v oblasti kultúry, vedy, výskumu, vzdelávania, výmeny umelcov a mladých ľudí, či projekty na podporu cezhraničnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu, ako aj individuálne štipendiá a umelecké rezidencie. 
 
 
 
V rámci MVF boli vytvorené aj dôležité nástroje na podporu presadzovania zahraničnopolitických priorít a spoločných záujmov V4 v krajinách Východného partnerstva a západného Balkánu. Ide o programy, pomocou ktorých V4 prispieva k podpore demokratizačných a transformačných procesov v krajinách uvedených regiónov. 
 
 
Ku koncu roka 2017 fond počas svojej existencie celkovo podporil viac než 5300 grantových projektov a viac ako 2200 „mobilít“, teda štipendií, výskumných grantov a umeleckých rezidencií za takmer 80,1 miliónov eur. 
 
 
V roku 2012 bola z iniciatívy MVF založená platforma ThinkVisegrad, ktorá slúži ako sieť výskumných centier a inštitúcií z krajín V4 na dialóg o strategických a regionálnych aspektoch V4. Koordinačnou inštitúciou platformy je Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku.

 

Ďalšie informácie o Medzinárodnom vyšehradskom fonde možno nájsť na stránke www.visegradfund.org.

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 9.6.2020 Dátum vytvorenia: 27.6.2014