Národné skúšky OSN

Vissza

Aktuálne informácie o národných skúškach OSN pre mladých profesionálov v roku 2014

Aktuálne informácie o národných skúškach OSN pre mladých profesionálov v roku 2014

9.6.2014 | Program OSN pre mladých profesionálov

Sekretariát OSN informoval 6. júna 2014 o ďalších podrobnostiach týkajúcich sa národných skúšok OSN pre mladých profesionálov v roku 2014, ktoré sa uskutočnia 4. decembra 2014.

Pokiaľ ide o tematické oblasti, v ktorých sa uskutočnia skúšky, bola zrušená tematická oblasť „Manažment informácií a knižníc“ a tematická oblasť „Politické záležitosti a produkovanie programov v rádiách (jazyk arabský, čínsky, kiswahili, ruský, španielsky)“ bola rozdelená do dvoch samostatných tematických oblastí: „1. Politické záležitosti“, „2. Produkovanie programov v rádiách (jazyk arabský, čínsky, kiswahili, ruský, španielsky)“.

Aktuálne sú už známe aj dátumy podávania prihlášok pre jednotlivé tematické oblasti. Dátumy sú nasledovné:

1. Ekonomické záležitosti: 21.6. – 20.8.2014

2. Informačné systémy a technológie: 14.6. – 13.8.2014

3. Ľudské práva: 28.6. – 27.8.2014

4. Fotografovanie: 28.6. – 27.8.2014

5. Politické záležitosti: 14.6. – 13.8.2014

6. Produkovanie programov v rádiách: 21.6. – 20.8.2014

Záujemca musí mať občianstvo participujúceho štátu národných skúšok. Pokiaľ by záujemca podal prihlášku na tematickú oblasť nezodpovedajúcu jeho študijnej oblasti, takáto prihláška nebude braná do úvahy. Rovnaké platí pre prihlášky neúplné a podané mimo dátumov konkretizovaných pre jednotlivé tematické oblasti. Prihlášky sa podávajú cez systém „Inspira“ na stránke http://careers.un.org.

Po podaní prihlášky dostane záujemca od Sekretariátu OSN potvrdenie e-mailom o tom, že Sekretariát OSN dostal prihlášku. Vo výlučnej kompetencii Sekretariátu OSN je výber záujemcov na písomnú skúšku. Pokiaľ bol záujemca vybraný na písomnú skúšku, takýto kandidát dostane osobitné číslo, ktoré bude uverejnené aj na webovej stránke http://careers.un.org.

Písomná skúška bude mať nasledovnú podobu:

- Špecifický test – bude obsahovať voliteľný výber odpovedí na otázky (tzv. „multiple choice“), krátke eseje ako odpovede na špecifické otázky týkajúce sa tematických študijných oblastí. Táto časť bude môcť byť zodpovedaná v akomkoľvek oficiálnom jazyku OSN.

- Všeobecný test – bude môcť byť zodpovedaný buď v angličtine, alebo vo francúzštine.

Celkový čas na písomnú skúšku je 4 hodiny a 30 minút. Kandidáti si sami hradia výdavky spojené s cestovaním na skúšku a pobytom v skúšobnom centre.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča záujemcom o účasť v národných skúškach OSN pre mladých profesionálov v r. 2014, aby sledovali webovú stránku http://careers.un.org, prípadne webovú stránku www.mzv.sk.