Výkon trestu odňatia slobody

Chcem si prísť odpykať trest uložený v Spojenom kráľovstve  na Slovensko

DEAL

Ak ste občan Slovenskej republiky a máte na Slovensku trvalý pobyt alebo iné preukázateľné sociálne väzby (napr. rodinu, rodičov, prácu, manželku, dieťa), pre ktoré si chcete odpykať trest na Slovensku, môžete o to požiadať súd v Spojenom kráľovstve, ktorý vydal (odsudzujúci) rozsudok.  

Odovzdanie na výkon trestu odňatia slobody sa bude riadiť rámcovým rozhodnutím č. 2008/909/SVV (vzájomné uznávanie rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody), pokiaľ bude doručené príslušnému slovenskému súdu do ukončenia prechodného obdobia, t.j. do 31. decembra 2020. 

NO DEAL

V prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody, alebo v prípade absencie dohody po ukončení prechodného obdobia, potrebné sa obrátiť na Ministerstvo spravodlivosti Spojeného kráľovstva, pričom konanie bude spravované Dohovorom Rady Európy o odovzdávaní odsúdených osôb.

 

Chcem si ísť odpykať trest uložený na Slovensku do Spojeného kráľovstva 

DEAL

Ak máte v Spojenom kráľovstve obvyklý pobyt alebo iné preukázateľné sociálne väzby (napr. rodinu, rodičov, prácu, manželku, dieťa), ktoré odôvodňujú odpykanie trestu v Spojenom kráľovstve, môžete o to požiadať do ukončenia prechodného obdobia slovenský súd, ktorý vydal rozsudok. 

Do ukončenia prechodného obdobia podľa Dohody o vystúpení (t.j. do 31. decembra 2020) sa Vaše odovzdanie na výkon trestu odňatia slobody bude riadiť rámcovým rozhodnutím č. 2008/909/SVV (vzájomné uznávanie rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody). 

NO DEAL

V prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody, alebo v prípade absencie dohody po ukončení prechodného obdobia, je potrebné sa obrátiť na Ministerstvo spravodlivosti SR. V oboch prípadoch  sa bude problematika spravovať Dohovorom Rady Európy o odovzdávaní odsúdených osôb.

Dátum poslednej aktualizácie: 5.4.2019 Dátum vytvorenia: 11.1.2019