Národné vízum

Národné vízum (D)

Národné vízum je forma povolenia na pobyt udeleného Slovenskou republikou, ktoré oprávňuje zdržiavať sa na území Slovenskej republiky. Národné vízum zároveň oprávňuje držiteľa zdržiavať sa na území iných členských štátov po dobu max. 90 dní v rámci ktoréhokoľvek šesťmesačného obdobia pri splnení podmienok stanovených Kódexom schengenských hraníc. 


Podmienky udelenia národného víza upravuje zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Kto môže požiadať o národné vízum

Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny môže byť udelené národné vízum, ak 

 

a) je to potrebné v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike;

 

b) je starší ako 15 rokov a je prijatý na jazykové vzdelávanie na jazykovej škole  v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín týždenne; 

 

c) je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, alebo

 

d) je to v záujme Slovenskej republiky;

 

e) rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, ak neohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok.

 

 

Kde môžete požiadať o národné vízum

Žiadosť o žiadosť o udelenie národného víza môžete podať na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky. 

 

Doklady, ktoré je potrebné predložiť k žiadosti o vízum

K žiadosti o udelenie národného víza žiadateľ predkladá (základné doklady):

 • žiadosť o udelenie národného víza na úradnom tlačive;
 • platný cestovný doklad (platnosť pasu musí byť minimálne 90 dní po odchode zo SR); 
 • farebná fotografia s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúcu aktuálnu podobu žiadateľa;
 • doklad potvrdzujúci účel pobytu (napr. písomné oznámenie policajného útvaru o udelení prechodného alebo trvalého pobytu, rozhodnutie o prijatí na štúdium na jazykovej škole v požadovanom rozsahu, iný dokument potvrdzujúci, že vydanie národného víza je potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, alebo je to v záujme Slovenskej republiky); 
 • doklad o zdravotnom poistení  najmenej po dobu platnosti národného víza

 

 

Študent na jazykovej škole okrem základných dokladov k žiadosti predkladá aj doplňujúce doklady:

 • doklad o zabezpečení ubytovania v SR počas štúdia na jazykovej škole (napr. potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania, čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania alebo čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania, ak je na to oprávnený);
 • doklad o finančnom zabezpečení pobytu v SR (napr. potvrdenie o zostatku na účte vo výške 56 eur/deň pobytu vedenom v banke v SR, pobočke zahraničnej banky alebo zahraničnej banke na meno žiadateľa).

 

 

K žiadosti o udelenie národného víza v súvislosti podaním žiadosti o pobyt na oddelení cudzineckej polície na území SR žiadateľ okrem základných dokladov predkladá aj doplňujúce doklady:

 • úplná žiadosť o pobyt, ktorá má byť podaná v SR;
 • doklad o zabezpečení ubytovania v SR najmenej po dobu platnosti národného víza; doklad sa nevyžaduje, ak relevantný doklad o zabezpečení ubytovania v SR predkladaný k žiadosti o pobyt pokrýva dobu platnosti národného víza;
 • doklad o finančnom zabezpečení pobytu v SR najmenej po dobu platnosti národného víza (napr. potvrdenie o zostatku na účte vo výške 56 eur/deň pobytu vedenom v banke v SR, pobočke zahraničnej banky alebo zahraničnej banke na meno žiadateľa); doklad sa nevyžaduje, ak relevantný doklad o finančnom zabezpečení pobytu v SR predkladaný k žiadosti o pobyt pokrýva dobu platnosti národného víza;
 • doklad o doprave na Slovensko.

 

 

Rodinný príslušník azylanta a cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, je povinný k žiadosti o udelenie národného víza predložiť:

 • platný cestovný doklad, 
 • doklad potvrdzujúci jeho rodinný vzťah 
 • doklad o závislosti.

 

Zastupiteľský úrad si môže od štátneho príslušníka tretej krajiny v individuálnych prípadoch vyžiadať ďalšie doklady, ak sú predložené doklady nepostačujúce na rozhodnutie o žiadosti o udelenie národného víza. 

 

Odtlačky prstov

Žiadateľ je povinný pri podaní žiadosti sa podrobiť zosnímaniu odtlačkov prstov. Otlačky prstov neodovzdávajú osoby mladšie ako 12 rokov.

 

Termín pre podanie žiadosti o vízum

Zastupiteľský úrady môže vyžadovať, aby si žiadateľ rezervoval termín pre podanie žiadosti. Bližšie informácie poskytne žiadateľovi príslušný zastupiteľský úrad.

 

Poplatok za vízum

Prehľad poplatkov: 
 
a) žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike - 9,50 EUR;
 
b) žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov SR vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ak je to v záujme SR alebo ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v SR, okrem prípadu podľa písm. a); - 33 EUR;
 
c) žiadosť o národné vízum v súvislosti s účelom štúdia na jazykovej škole – bezplatne.
 
V prípade zamietnutia žiadosti o vízum sa žiadateľovi správny poplatok nevracia. 

 

 

Ako dlho trvá prijatie rozhodnutia o žiadosti o vízum

Zastupiteľský úrad rozhodne o žiadosti o udelenie národného víza do 30 dní od jej prijatia. 


Zastupiteľský úrad môže udeliť národné vízum len po predchádzajúcom súhlasnom stanovisku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

 

Udelenie národného víza

Národné vízum sa udeľuje na pobyt dlhší ako tri mesiace, najviac na jeden rok. Národné vízum môže byť udelené 
 
a) na 90 dní a  dva vstupy, ak ide o udelenie národného víza v súvislosti s prevzatím udeleného pobytu alebo podaním žiadosti o pobyt v Slovenskej republike,
 
b) na dĺžku jazykového vzdelávania na jazykovej škole, najviac do 31. júla príslušného školského roka,
 
c) na nevyhnutný čas, ak ide o udelenie národného víza rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, 
 
d) na nevyhnutný čas, ak ide udelenie národného víza na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, alebo v záujme Slovenskej republiky.
 
 
Zastupiteľský úrad je oprávnený určiť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na vstup hraničný priechod, ktorý zapíše do národného víza.
 
Voči rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o národné vízum nie je možné podať odvolanie, okrem žiadosti o národné vízum podľa §15 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z.
 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 29.11.2019 Dátum vytvorenia: 22.10.2019