Slovensko sa v Bruseli zúčastnilo podujatia Stredoeurópskej kultúrnej platformy "Literatúra bez hraníc."

10.5.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Stredoeurópska kultúrna platforma | Belgicko

Slovensko sa v spolupráci  s  členskými krajinami Stredoeurópskej kultúrnej platformy - Česko, Poľsko Maďarsko a Rakúsko (ďalej SKP) zapojilo v dňoch 7. - 9. mája 2019  do podujatia organizovaného pod rakúskym predsedníctvom, tentokrát zameraným na literatúru pod názvom „Literature without borders.“

 

Zámerom podujatia SKP bolo predstaviť a čo najširšie spropagovať  literatúru cudzincov tvoriacich  v stredoeurópskom priestore, píšucich v inom ako ich rodnom jazyku.

 

Na hlavnom podujatí, ktorým bolo autorské čítanie spisovateľov SKP platformy a následne beseda s autormi pod názvom „Literatúra bez hraníc“  v priestoroch Université Libre Bruxelles (ULB), bola prezentovaná tvorba štyroch autorov Tanje Maljartschuk z Rakúska, Masahika Shirakiho zo Slovenska, Do Thu Trang z Čiech a Dionisiosa Sturia z Poľska.

 

Počas pútavej a emotívnej besedy s autormi, boli zodpovedané mnohé otázky z publika.  Autobiografické príbehy spisovateľov, ktorí boli spočiatku cudzincami v ich domovskej krajine vyvolali úsmevy, ale sa aj citlivo dotkli mnohých prítomných poslucháčov.

 

V rámci akademického Kolokvia v priestoroch ULB s pútavou prednáškou za Slovensko vystúpil doc. Ján Gavura, riaditeľ Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Prešovskej univerzity, s názvom: Hranice Humanizmu. Bádanie po ľudských vlastnostiach v literatúre po roku 1989. Na Kolokviu ďalej prednášali pani Helga Mitterbauer z ULB, Tomáš Glanc zo Zürichskej Univerzity a Grzegorz Jankowicz z Jagielovskej univerzity v Krakove.

 

Členovia delegácií SKP platformy sa stretli aj so zástupcami Rady EÚ v priestoroch knižnice Komisie, LEX-Building v Bruseli, ich stretnutie bolo vedené v aktívnom dialógu, v rámci ktorého vystúpila aj R OKUD Jana Tomková, ktorá predstavila prácu odboru kultúrnej diplomacie jeho aktivity, vrátane slovenskej časti programu na podujatí SKP.