Kultúrna diplomacia

Medzi hlavné aktivity Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v oblasti kultúrnej diplomacie patrí predovšetkým:

 • rozvoj bilaterálnych vzťahov v oblasti kultúry, školstva, vedy, výskumu a z hľadiska zahraničnopolitických záujmov a priorít Slovenskej republiky a napomáha vytváraniu zmluvno-právneho rámca v tejto oblasti,
 • gestorstvo medzivládnych bilaterálnych zmluvných dokumentov o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy, výskumu a športu,
 • koordinácia kultúrnej prezentácie v zahraničí spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a v súčinnosti so zastupiteľskými úradmi a slovenskými inštitútmi v zahraničí , podiel na medzinárodnej spolupráci v oblasti kultúry, školstva, vedy a zdravotníctva a usmerňuje jej rozvoj z hľadiska zahraničnopolitických záujmov a priorít,
 • podpora kultúrnych aktivít zastupiteľských úradov, misií a generálnych konzulátov v zahraničí,
 • koordinácia činnosti slovenských inštitútov, ktoré sú organizačnou súčasťou ministerstva a predstavujú inštitucionálny základ prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí,
 • databáza úspešných projektov a aktivít v oblasti kultúrnej diplomacie a spolupráce pre potreby ministerstva, slovenských zastupiteľských úradov a ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky,
 • podporuja prezentácie kultúrnych hodnôt iných krajín v Slovenskej republike,
 • spolupráca v rámci multilaterálnych zoskupení v oblasti kultúry (Medzinárodný vyšehradský fond, EUNIC - European Union National Institutes for Culture, ASEF - Asia-Europe Foundation, PCCE - Platform Culture Central Europe - Stredoeurópska kultúrna platforma, platforma Východného partnerstva a i.),
 • spolupráca spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v oblasti vedy a školstva,
 • podiel na tvorbe a zabezpečení realizácie štipendijnej politiky Slovenskej republiky v súčinnosti s vecne príslušným ministerstvom,
 • členstvo vo Výbore pre umenie ako aj Výbore pre kultúrne dedičstvo Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru,
 • gestorom Zmiešanej slovensko-rakúskej komisie pre oblasť kultúry, vzdelávania a vedy a Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre národnostné menšiny, školstvo a kultúru,
 • koordinácia štátnych a vládnych vyznamenaní,
 • koordinácia otázky týkajúce sa krajanov v zahraničí a spolupráca s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
 • spolupráca s krajanmi najmä prostredníctvom zastupiteľských úradov, konzulárnych úradov a slovenských inštitútov v zahraničí.


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky spolupracuje v oblasti kultúrnej prezentácie s partnerskými rezortmi a inštitúciami v ich priamej pôsobnosti, najmä s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na základe pdf pdf Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky o spolupráci pri zabezpečovaní úloh kultúrnej diplomacie a prezentácie slovenského umenia a kultúry v zahraničí  (pdf; 135.19 KB)  (pdf; 132,03 kB).


AktualityDátum poslednej aktualizácie: 21.04.2015

Dátum poslednej aktualizácie: 24.11.2015 Dátum vytvorenia: 23.1.2015