Výbor pre medzinárodné humanitárne právo

Výbor pre medzinárodné humanitárne právo bol zriadený ministrom zahraničných vecí SR dňa 20. septembra 2001 ako jeho stály medzirezortný poradný orgán. Svoju činnosť vykonáva od 1. januára 2002.

K hlavným úlohám výboru patrí analýza implementácie medzinárodného humanitárneho práva do slovenského právneho poriadku podporovanie rozširovania informácií o jeho cieľoch a zásadách vo vzdelávacom procese v školách, medzi príslušníkmi Ozbrojených síl SR a Policajného zboru SR, ako i presadzovanie všeobecnej úcty k humanitárnemu právu. Výbor pre medzinárodné humanitárne právo spolupracuje s národnými komisiami pre medzinárodné humanitárne právo v ostatných krajinách a s medzinárodnými inštitúciami zaoberajúcimi sa touto problematikou, najmä s Medzinárodným výborom Červeného kríža a Slovenským Červeným krížom.

Členmi výboru sú zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Slovenského Červeného kríža, Kancelárie verejného ochrancu práv a Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Výbor pre medzinárodné humanitárne právo aktívne prispieva k šíreniu ideí medzinárodného humanitárneho práva do povedomia širokej verejnosti. Dôkazom toho sú mnohé vzdelávacie podujatia, ktoré pravidelne organizuje, ale aj ocenenie jeho činnosti na Európskej konferencii národných výborov.

pdf Štatút Výboru pre medzinárodné humanitárne právo  (pdf; 102.85 KB)

pdf Dodatok č. 1 k Štatútu Výboru pre medzinárodné humanitárne právo  (pdf; 602.15 KB)

pdf Dodatok č. 2 k Štatútu Výboru pre medzinárodné humanitárne právo  (pdf; 145.60 KB)
 

Zoznam členov Výboru pre medzinárodne humanitárne právo

 

Meno a kontakt

Funkcia

Inštitúcia

JUDr. Barbara ILLKOVÁ, PhD.

barbara.illkova@mzv.sk

predseda

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

JUDr. Lýdia TOBIÁŠOVÁ, PhD.

lydia.tobiasova@mod.gov.sk

podpredseda

Ministerstvo obrany SR

Mgr. Zuzana ROSIAROVÁ KESEGOVÁ

zuzana.rosiarova@redcross.sk

tajomník

Slovenský Červený kríž

Ing. Katarína ČAMBOROVÁ

katarina.camborova@minedu.sk

člen

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Mgr. Liliana IHNÁTOVÁ

liliana.ihnatova@health.gov.sk

člen

Ministerstvo zdravotníctva SR

Katarína KOHÝLOVÁ, LL.M.

katarina.kohylova@vop.gov.sk

člen

Kancelária verejného ochrancu práv

JUDr. PhDr. Branislav KADLEČÍK

branislav.kadlecik@justice.sk

člen

Ministerstvo spravodlivosti SR

Mgr. Dalibor MAŤKO

dalibor.matko@culture.gov.sk

člen

Ministerstvo kultúry SR

JUDr. Peter KOZÁK, PhD.

peter.kozak@enviro.gov.sk

člen

Ministerstvo životného prostredia SR

JUDr. Michaela RAPČANOVÁ, PhD.

michaela.rapcanova@minv.sk

člen

Ministerstvo vnútra SR

Pplk. Mgr. Andrej VANDERFLIT

andrej.vanderflit@mil.sk

člen

Ozbrojené sily SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 4.2.2019 Dátum vytvorenia: 8.10.2012