Aktuálne správy SR v OECD

OECD - Súhrn ukazovateľov produktivity 2019

OECD - Súhrn ukazovateľov produktivity 2019

30.4.2019 | Slovensko v OECD

Správa Súhrn ukazovateľov produktivity OECD 2019 predstavuje komplexný prehľad o súčasných, krátkodobých a dlhodobých  trendoch v oblasti produktivity a rastu v členských krajinách OECD a vybraných nečlenských krajinách ako aj v krajinách G20.

 

Rast produktivity práce v ČK OECD zostáva na nízkej úrovni. Medziročný rast produktivity práce sa od roku 2010 spomalil na 0,9%, čo je približne o polovicu menej ako v predkrízovom období. Rast produktivity práce sa tiež spomalil v krajinách OECD s relatívne nízkou úrovňou produktivity práce, čo oslabilo tempo konvergencie.

 

Správa poskytuje:

  • medzinárodné porovnanie príjmov na obyvateľa a  úlohy produktivity práce;
  • informácie o úlohe, ktorú zohrávajú pracovné a kapitálové vstupy a produktivita pri zabezpečovaní hospodárskeho rastu;
  • prehľad o príspevku jednotlivých odvetví alebo sektorov k agregácii produktivity práce a rastu;
  • rozdiely v produktivite malých a stredných podnikov a veľkých podnikov;
  • prepojenie medzi produktivitou a medzinárodnou konkurencieschopnosťou;
  • vzťah medzi mzdami a produktivitou;
  • dlhodobé trendy v raste produktivity vo veľkých vyspelých ekonomikách.

 

Podľa OECD v mnohých krajinách bol zaznamenaný rast zamestnanosti v činnostiach s relatívne nízkou produktivitou práce, ktoré znižovali celkovú produktivitu práce. Viac pracovných miest s nižšou produktivitou práce tiež znamenalo viac pracovných miest s nižšími priemernými mzdami vo väčšine ekonomík, pričom sa znížili priemerné mzdy v hospodárstve ako celku. Hoci v posledných rokoch bol zaznamenaný rast reálnych miezd (kompenzácia za odpracovanú hodinu), očistený o infláciu, reálne mzdy zostávajú v mnohých krajinách pod úrovňou pred krízou.

 

Produktivita je obyčajne definovaná ako pomer medzi objemom výstupu a objemom vstupov. Inými slovami, meria ako efektívne sú výrobné vstupy, ako napríklad práca a kapitál v hospodárstve na výrobu danej úrovne produkcie. Produktivita sa považuje za kľúčový zdroj hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti, a preto sú medzinárodne porovnateľné ukazovatele produktivity kľúčové pre hodnotenie hospodárskej výkonnosti.