Maďarsko

Vlajka Maďarska

Maďarsko

Budapešť - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Upozornenie pred cestou

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti  informuje o podmienkach vstupu do Maďarska a tranzitu do ďalších krajín.


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Aktuálne

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti  informuje o podmienkach vstupu do Maďarska a tranzitu do ďalších krajín.

Orientačné informácie o čakacích dobách na hraničných priechodoch Maďarska sú zverejnené na webovej stránke maďarskej polície, kde sú uvedené hraničné priechody s dobou čakania viac ako 15 min....

Podmienky vstupu
Aktualizované 14.02.2024
Publikované 15.06.2022

Upozornenie

Tieto informácie zohľadňujú podmienky vstupu do krajiny pre občanov Slovenskej republiky pre najbežnejšie typy cestovania, o ktorých má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vedomosť.

Pravidlá vstupu ich výklad, spôsob vykonávania a prijímanie akýchkoľvek zmien je v plnej kompetencii maďarských orgánov. Pred cestou dôrazne odporúčame preveriť podmienky vstupu na veľvyslanectve Maďarska v Bratislave, tel.: +421 259-205-200.

 

Cestovné doklady

Slovenskí občania môžu vstupovať na územie Maďarska najviac na po dobu 90 dní s cestovným pasom alebo občianskym preukazom platným počas celého pobytu v Maďarsku (občiansky preukaz s fotografiou).

 

Doklady pre deti

Deti do 15 rokov môžu vstupovať na územie Maďarska s platným cestovným pasom, alebo občianskym preukazom. Ak maloleté dieťa cestuje samé, alebo v sprievode iných dospelých osôb, ako rodičov, odporúčame mať  splnomocnenie podpísané zákonným zástupcom/zástupcami v anglickom jazyku (overené notárom). 

Vzor splnomocnenia (docx; 12.84 KB)

 

Platnosť cestovných dokladov

Uistite sa, že váš cestovný pas alebo občiansky preukaz bude platný počas celej doby pobytu. Minimálna platnosť cestovného dokladu a občianskeho preukazu sa nevyžaduje.

 

Víza

Turistický pobyt bez víz a registrácie je možný po dobu maximálne 90 dní.

 

Overte si informácie

Aktuálne podmienky vstupu do Maďarska odporúčame overiť na stránke maďarského veľvyslanectva v Bratislave.

 

Strata dokladov

Ak zistí stratu alebo odcudzenie dokladu v Maďarsku je potrebné túto skutočnosť nahlásiť na polícii v obvode, kde ku strate došlo. S dokladom od maďarskej polície sa môže vrátiť do 48 hodín na Slovensko. Nie je potrebné kontaktovať slovenské veľvyslanectvo.

Upozorňujeme, že doklad o strate/odcudzení od maďarskej polície neslúži na cestovanie do tretej krajiny.

Odporúčame pri odchode z benzínových čerpadiel, odpočívadiel skontrolovať si, či občania doklady nezabudli, resp. nevypadli im z vozidla a pod.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti ani Generálny konzuláte Slovenskej republiky v Békešskej Čabe nevydávajú náhradný cestovný doklad, keďže tento doklad slúži len na návrat na územie Slovenska a maďarské orgány ho nevyžadujú.   

Cestovanie s deťmi
Aktualizované 17.01.2024
Publikované 15.06.2022

Deti do 15 rokov môžu vstupovať na územie Maďarska s platným cestovným pasom, alebo občianskym preukazom. Ak maloleté dieťa cestuje samé, alebo v sprievode iných dospelých osôb, ako rodičov, odporúčame mať  splnomocnenie podpísané zákonným zástupcom/zástupcami v anglickom jazyku (overené notárom). 

 

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 6277 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 6560 stiahnutí
Stiahnuť
Miestne špecifiká
Aktualizované 17.01.2024
Publikované 15.06.2022

Konzulárna služba
Konzulárne oddelenie zastupiteľského úradu zabezpečuje pre občanov SR výkon konzulárnych funkcií v zmysle Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch. Medzi tieto funkcie patrí predovšetkým pomoc občanom SR, ktorí sa ocitli na území Maďarska v núdzi. Čo môže pre občanov SR konzulárne oddelenie zabezpečiť:
a/ Vystaviť cestovný preukaz pre občana SR na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty, spravidla na návrat do SR. Pre vystavenie náhradného cestovného preukazu je potrebné osobne sa dostaviť na konzulárne oddelenie, predložiť 2 fotografie, uhradiť stanovený poplatok a predložiť doklad o nahlásení straty, resp. krádeže cestovného dokladu od príslušného oddelenia polície, resp. Úradu pre prisťahovalectvo a štátne občianstvo Maďarska.

b/ Kontaktovať príbuzných, resp. iné určené osoby v SR za účelom zaslania finančných prostriedkov potrebných na návrat do SR.

c/ Informovať príbuzných v prípade nehody, alebo úmrtia občana SR v Maďarsku.
d/ Odporučiť služby miestnych advokátov, tlmočníkov, lekárov.
e/ Kontaktovať občanov SR vo výkone trestu v Maďarsku za účelom poskytnutia konzulárnej pomoci.
Čo nemôže pre občanov SR konzulárne oddelenie urobiť:a/ Zasahovať do súdneho konania alebo ho iniciovať v mene občana SRb/ Poskytovať advokátske služby.
c/ Zasahovať do vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní.d/ Uhradiť účty občana SR za liečenie, ubytovanie, cestovné, alebo akékoľvek iné účty.e/ Zaobstarať prácu, poskytovať ubytovacie, sprostredkovateľské a iné služby, ktoré prináležia cestovným kanceláriám, leteckým spoločnostiam, alebo iným špecializovaným spoločnostiam.

Podmienky udeľovania víz Slovenskej republiky:Konzulárne oddelenie udeľuje národné vízum cudzincom z krajín mimo schengenského priestoru. Cudzinci s platným povolením na pobyt v Maďarsku (prechodný, alebo trvalý) môžu cestovať do SR bez víz.Prehľad vízového režimu SR je dostupný na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí SR http://www.mzv.sk/ – časť Cestovanie - Konzulárne informácie - Víza.Žiadosť o udelenie víza podáva cudzinec na predpísanom formulári osobne. O žiadosti o udelenie víza rozhodne konzulárne oddelenie do 30 dní od prijatia žiadosti. Na udelenie víza nie je právny nárok. K žiadosti o udelenie víza cudzinec predloží:
1. vyplnenú žiadosť o udelenie slovenského víza / tlačivo v niekoľkých jazykových mutáciách obdrží na konzulárnom oddelení, resp. je dostupná na internetovej stránke MZV SR/

2. platný cestovný doklad, do ktorého je možné udeliť vízum, platnosť ktorého je minimálne o 3 mesiace dlhšia, ako je predpokladaná platnosť požadovaného víza
3. jednu farebnú fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm, zobrazujúcu aktuálnu podobu s trojštvrťovým profilom tváre
4. platné národné vízum Maďarska

5. doklad deklarujúci účel pobytu v prípade, že sa vízum požaduje na viac dní /napr. pozvanie, voucher od cestovnej kancelárie.../
6. k žiadosti o udelenie víza je cudzinec na požiadanie povinný predložiť aj doklady nie staršie ako 90 dní potvrdzujúce účel pobytu, jeho finančné zabezpečenie, zabezpečenie prostriedkov na vycestovanie, doklad o zdravotnom poistení

Druhy udeľovaných víz:
a/ letiskové tranzitné vízum
b/ tranzitné vízum môže byť udelené pre všetky štáty schengenského priestoru, alebo iba pre jeden (viac) členských štátov. Tranzitné vízum teda môže byť udelené ako schengenské vízum, alebo vízum s obmedzenou teritoriálnou platnosťou. Môže byť udelené na jeden, dva, alebo viac vstupov do SR za účelom tranzitu.
c/ krátkodobé vízum, vydávané v zmysle schengenských predpisov, oprávňuje cudzinca na jeden alebo viac vstupov, neprerušený pobyt ani súčet dní viacerých vstupov nesmie v jednom polroku presiahnuť 90 dní.Poplatok za žiadosť o udelenie víza je splatný pri podávaní žiadosti v hotovosti v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o správnych poplatkoch v HUF alebo EUR.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Aktualizované 17.01.2024
Publikované 15.06.2022

V rámci EÚ vo všeobecnosti preprava tovarov z Maďarska do inej členskej krajiny a opačne nepodlieha colnému konaniu. Pre slovenských občanov je však dôležité, keďže často cestujú tranzitom cez Maďarsko, alebo používajú letisko v Budapešti pri návšteve krajín mimo EÚ, aby si boli vedomí predpisov, ktoré sa týkajú dovozu z tretích krajín, ako aj predpisov, ktoré sú v Maďarsku odlišné od našich predpisov v niektorých špecifických prípadoch.  

Vývoz a dovoz tovarov neobchodného charakteru zakúpených počas cestovania pre osobné účely (osobné použitie, dar) nie je obmedzený. Sú určité komodity (napr. zvieratá chované zo záľuby, poľovnícke zbrane, alkohol, tabakové výrobky, lieky obsahujúce drogy atď.), ktorých preprava v rámci Európskej únie je viazaná na obmedzenia alebo špeciálne povolenia : 

Predpisy vzťahujúce sa na prichádzajúcich do Maďarska z krajiny mimo Európskej únie (tretej krajiny)  

Nasledujúce komodity, nachádzajúce sa v osobnej batožine cestujúcich prichádzajúcich z tretej krajiny je možné doviesť oslobodené od cla a dane:   

1. Alkoholické nápoje a výrobky obsahujúce alkohol (len v prípade cestujúcich, ktorí už dovŕšili 17. rok života) maximálne 

 • 4 litre vína z hrozna 

 • 16 litrov piva  

 • 1 liter výrobku obsahujúci alkohol s obsahom vyšším ako 22 %, alebo nedenaturovaného výrobku s obsahom alkoholu s obsahom minimálne 80%, alebo 

 • 2 litre výrobku s obsahom alkoholu s obsahom nie väčším ako 22%, polotovar s obsahom alkoholu, šampanské  alebo iné víno. 

2. Tabakové výrobky (len v prípade cestujúcich, ktorí už dovŕšili 17. rok života), a to rozdielne podľa spôsobu dopravy do HU, maximálne: 

Cestujúci leteckou dopravou                       

 • 200 ks cigariet, alebo 

 • 100 ks cigariek (nie s väčšou hmotnosťou ako 3 gramy/kus), alebo 

 • 50 ks cigár, alebo 

 • 250 gr tabaku                

Cestujúci iným spôsobom ako letecky 

 • 40 ks cigariet, alebo 

 • 20 ks cigariek (nie s väčšou hmotnosťou ako 3 gramy/kus), alebo 

 • 10 ks cigár, alebo 

 • 50 gr tabaku   

Dôležité je pri nákupoch uvedomiť výraz "alebo", objem nakúpeného tovaru spočítava, vyčerpanie limitu znemožňuje dovoz iného druhu tovaru v danej kategórii.   

3. Okrem hore uvedených komodít 1. a 2. je možné doviesť tovar oslobodený od cla a dane do hodnoty 300 EUR, respektíve v leteckej doprave do 430 eur. Cestujúci mladší ako 15 rokov môžu doviesť tovar oslobodený od cla a dane do hraničnej hodnoty 150 eur – nezávisle od spôsobu cestovania.   

4. Pohonné hmoty je možné bez cla doviesť v dopravných prostriedkoch  a v prenosných nádržiach max. do 10 l na jedno vozidlo, takto dovezené pohonné hmoty nie je prípustné použiť v inom motorovom vozidle, previesť na inú osobu, alebo skladovať mimo vozidla (okrem času trvania opráv). 

5. Potraviny – cestujúci môže doviesť nekomerčne  výrobky živočíšneho pôvodu pre seba alebo svojho domáce zviera po colnej kontrole.  Pri vycestovaní sa v potravinovom balíku osobnej potreby neodporúčajú vyvážať výrobky živočíšneho pôvodu, zvyčajne by to narušilo aj predpis cieľovej krajiny.   

6. Lieky – pre osobnú potrebu. Odporúča sa mať potvrdenie od lekára, ak turista z EÚ má pri sebe väčšie množstvo liekov, turista z tretej krajiny môže mať so sebou lieky schválené lekárom na max. 90 dní pobytu. Na lieky obsahujúce drogy, ktorých preprava je v rámci Európskej únie je viazaná na obmedzenia je potrebné špeciálne povolenie.   

7. Domáce zvieratá v rámci EÚ teda aj do HU môžu pricestovať s pasom spoločenských zvierat (pet passport), podkladom na vydanie  v domovskej krajine je mikročip a preventívne očkovania zvieraťa.  Pre zviera dovážané turistom z tretej krajiny sa musí dokladovať certifikát od zverolekára pre jednorazové vycestovanie, potvrdenie o očkovaní, osobný identifikátor (tetovanie, mikročip),  prípadne pas zvieraťa (bližšie info  v časti  Cestovanie so zvieraťom) 

8. Strelné zbrane, strelivo na poľovnícke a športové účely – z členských štátov EÚ do Maďarska možno doviesť na základe európskeho zbrojného pasu, ktorý osoba, ktorá je jeho držiteľom musí mať stále pri sebe počas prepravy. V prípade, že osoba nedisponuje takýmto pasom, je potrebné sa informovať na konzulárnom zastúpení Maďarska o spôsobe udelenia sprievodného preukazu strelnej zbrane, podkladom ktorého je pozývajúci  list na poľovačku alebo súťaž z Maďarska a zbrojný preukaz vydaný domovskou krajinou.     

9. Kultúrne cennosti – vývoz aj do štátov EÚ predmetov kultúrnej hodnoty starších ako 50 rokov, nálezy - vykopané zo zeme, knihy, výtvarné diela atď. - trhovej hodnoty nad 50.000,- HUF (čo je menej než 200 euro) je podmienený povolením. Za určenie finančnej hodnoty zodpovedá majiteľ (úradom predkladá odhad, alebo faktúru o nákupe).  

10. Ohrozené živočíšne a rastlinné druhy - podľa Washingtonského dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) je zakázaný dovoz živých i neživých exemplárov určených  druhov ako aj trofejí a prípravkov. Je to 28 000 rastlín a 5000 živočíchov, preto sa odporúča turistom pred vycestovaním oboznámiť sa s ich zoznamom. Dovoz aj suvenírov a výrobkov  bez povolenia CITES je trestným činom. 

11. Poľovnícke trofeje – vývoz povoľuje prvostupňový poľovnícky orgán danej Župy a rozhodnutie Národného úradu pre bezpečnosť potravinového reťazca. Pre dovoz z tretích krajín je potrebný Spoločný veterinársky vstupný doklad. V prípade, že trofej spadá pod CITES je nutné zabezpečiť na dovoz aj povolenie CITES.    

12. Tovar podliehajúci spotrebnej dani, za obchodné množstvo sa kvalifikuje množstvo prevyšujúce: 

 • cigarety 800 kusov, 

 • cigary 200 kusov, cigarky 400 kusov, 

 • tabak na fajčenie nad 1000 gramov, 

 • pivo 110 litrov, 

 • polotovary obsahujúce alkohol 20 litrov, 

 • výrobky obsahujúce alkohol 10 litrov, 

 • víno a šumivé víno spolu 90 litrov (z toho šumivé víno maximálne 60 litrov).  

13. Hotovosť – pri vstupe alebo výstupe z EÚ je cestujúci povinný  colnej správe podať písomné vyhlásenie ak má u seba finančnú hotovosť (súčet rôznych valút alebo iných prostriedkov- cenné papiere, akcie, dlhopisy a pod.) od sumy 10 000 eur 

Info pre motoristov
Aktualizované 17.01.2024
Publikované 15.06.2022

Doklady

Doklady, nevyhnutné pre vedenie vozidla sú:

 • platný vodičský preukaz,
 • technický preukaz,
 • oklad totožnosti občiansky preukaz/cestovný pas,
 • ak je auto s cudzou poznávacou značkou musí mať aj zelenú kartu.

Ak vodič nie je majiteľom motorového vozidla, mal by mať k dispozícii potvrdenie o povolení využívania vozidla. Firemné vozidlo je možné šoférovať len na základe splnomocnenia o prevode práva používať vozidlo. Splnomocnenie je nutné mať na území Maďarska v maďarskom jazyku. Splnomocnenie musí obsahovať podpis majiteľa a pečiatku firmy. V prípade ak občan SR využíva na území Maďarska firemné vozidlo, je potrebné mať notárom overené splnomocnenie majiteľa vozidla. Splnomocnenie musí obsahovať údaje o vodičovi (meno, dátum narodenia, číslo občiansky preukaz, typ auta, ŠPZ, za akým účelom používa vozidlo firmy a musí byť vyznačený dátum do kedy ho môže využívať prípadne neobmedzene).

 

Strata dokladov od vozidla

V prípade ak vodič stratí, alebo je mu odcudzený počas cesty v Maďarsku technický preukaz, alebo doklady od poistenia vozidla, je nutné to nahlásiť na polícii.

Polícia spíše záznam o strate/odcudzení dokladov a vydá potvrdenie o udalosti. Ďalší postup závisí od toho, či sa slovenský občan vracia v ten deň na Slovensko, alebo zotrvá v Maďarsku.

V prípade, že opustí Maďarsko v ten deň, ako mu boli ukradnuté doklady, pri kontrole vozidla políciou postačuje záznam o odcudzení/strate dokladov od vozidla. V prípade, že v Maďarsku zotrvá je potrebné s hlásením od polície obrátiť sa na tzv. Központi Okmányiroda v príslušnom župnom meste resp. v Budapešti, ktorá vydá vývoznú značku (Z – ŠPZ) s patričným technickým preukazom, ku ktorej musí vodič v prípade odcudzenia/straty poistky od vozidla uzavrieť povinné poistenie. Táto vývozná značka je platná 30 dní. Značku po uplynutí 30 dňovej lehoty je potrebné vrátiť na miesto vydania.

 

Povinná výbava vozidla

Povinnou výbavou vozidla sú trojuholník, lekárnička, reflexná vestu.

 

Maximálna povolená rýchlosť 

 • obec 50/km
 • mimo obce 90/km hlavná cesta ( országút ), 
 • zrýchlená cestná komunikácia autóút 110/km
 • diaľnica autópálya 130/km 
 • rýchlosť treba prispôsobiť podmienkam vozovky a poveternostnej situácii

 

Kontroly na cestách

Polícia sa pri kontrolách vodičov najčastejšie zameriava najmä na používanie bezpečnostného pásu, pokuta je za každý pás jednotlivo, platnosť dokladov vodiča, ako aj vozidla, stav pneumatík, telefonovanie počas jazdy.

 

Diaľničné známky

Pre maďarské diaľnice a rýchlostné cesty (okrem niektorých rýchlostných ciest) platí povinnosť zakúpenia diaľničných známok. Maďarská diaľničná spoločnosť (Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.,) spravujúca spoplatnené cesty vyžaduje zakúpenie elektronickej známky (e-matrice) už pri  začatí používania týchto ciest.

Kontrola diaľničných známok je zabezpečená pomocou fixne umiestnených kamier, mobilných kontrolných jednotiek a formou cestnej  kontroly mobilnou jednotnou.

Vodiči po začatí tranzitu na spoplatnenej diaľnici a rýchlostnej ceste (pokiaľ e-matricu nezakúpili vopred) majú od momentu vjazdu na takúto cestu maximálne 60 minút (ochrannú lehotu) na to, aby si zakúpili e-matricu, ktorá ich oprávňuje takúto cestu používať (na benzínovej pumpe, resp. elektronicky). Ochranná lehota bola zavedená pre zamedzenie možných pokút z dôvodu vjazdu omylom.

Mapa spoplatnených cestných úsekov

V záujme vyhnutiu sa neoprávneného použitia cesty je pri nákupe potrebné na bločku vždy kontrolovať evidenčné číslo vozidla, označenie krajiny, tarifnú kategóriu a dobu platnosti.

V prípade elektronickej úhrady poplatku za používanie ciest ako potvrdenie slúži potvrdzujúci oznam.

Plnoautomatický systém kontroly oprávnenosti používania platených úsekov ciest v Maďarsku vyhodnotí zle vyplnené údaje ako neoprávnené používanie spoplatnených ciest.(napr. uvedenie písmena O namiesto číslice 0 a podobne).

Do systému e-známok patria motocykle, osobné motorové vozidlá (a ich prívesy), ďalej nákladné vozidlá s prípustnou najväčšou hmotnosťou do 3, 5 t. autobusy, motorové vozidlá, ktoré na základe osobitného právneho predpisu nie sú povinné uhrádzať poplatok za používanie ciest, ako aj ich prívesy a návesy.

Príručka pre použitie e-známky v Maďarsku

V príručke sú uvedené bezplatné úseky ciest, on-line úhrada, tarifné kategórie, dôležité informácie a zoznam zákazníckych kancelárií.

 

Parkovanie

Parkovanie v širokom centre Budapešti je spoplatnené. Odporúčame pred cestou vyhľadať na mape mesta cieľ a zistiť podmienky parkovania.

Za nesprávne parkovanie a neplatenie parkovného v Maďarsku v povinných zónach okrem”papúč” založených políciou, môžu byť pokuty vymáhané aj prostredníctvom doručovania na Slovensko.

Parkovacie lístky sa kupujú v automatoch a doporučujeme mať pripravené mince.

Parkovanie v centre mesta pri parlamente (V.obvod) je spoplatnené len v pracovné dni v čase od 8 do 20 hodiny, minimálne hodinové parkovanie je 440,-Ft.

Je možné parkovať aj v parkovacích domoch, každý parkovací dom má stanovenú svoju taxu za hodinu parkovania.

Parkovací preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím (vystavený v domovskej krajine v SR príslušným úradom práce) platí a území Maďarska - t.j. práva na parkovanie a prístup k parkovacím miestam označeným  symbolom invalidného vozíka (zvyčajne sa nachádzajú v blízkosti vchodu). Parkovací preukaz  umiestniť na viditeľnom strane. Pravidlá parkovania  na jednotlivých parkoviskách sa môžu líšiť - je potrebné overiť v parkovacom poriadku alebo sa opýtať zamestnanca parkoviska

Podmienky parkovania s cestnými motorovými vozidlami so „zelenými tabuľkami evidenčného čísla“  nie sú v Maďarsku všeobecne upravené,  ale ich upravujú samosprávy prostredníctvom svojich nariadení. Z uvedených dôvodov neexistuje „databáza“ obcí, v ktorých je parkovanie takýchto cestných motorových vozidiel bezplatné.

 

Technické problémy na cestách

V prípade technických problémov na cestách je možné požiadať o platené služby Magyar autoklub (tel. 188 z maďarského tel. č., alebo č. 00 36 1 345 17 44 zo slovenského telefónneho čísla),  je to organizácia, ktorá spolupracuje so všetkými organizáciami, ktoré sú členmi FIA teda aj so slovenskou organizáciou Autoklub Slovakia Assistance

Na diaľniciach sú v pravidelných intervaloch za krajnicami cesty umiestnené telefónne prístroje (SOS), ktorými je možné sa dovolať na políciou (112), ktorá sprostredkuje pomoc motoristom v núdzi či už zdravotnú pomoc, policajnú hliadku alebo aj inú platenú pomoc (odťahovacia služba, dovoz pohonných hmôt, oprava vozidla a pod.).

 

Pokuty 

V Maďarsku funguje centrálna evidencia pokút a polícia môže cudzincom odstaviť a zadržať vozidlo v prípadoch, ak sa zistí, že majú nezaplatenú pokutu s predchádzajúceho obdobia. Pokutu vyrubenú štátnou políciou je možné zaplatiť šekom, bankovým prevodom, resp. platobnou kartou.

V prípade, že vodičovi bude zadržané vozidlo, dostane o danej veci upovedomenie vyhotovené v 4 svetových jazykoch a vozidlo bude odstavené na parkovisku. Parkovné pri prevzatí vozidla hradí jeho majiteľ. Polícia nemôže zadržať vozidlo tým občanom SR, ktorí majú nahlásený v Maďarsku pobyt a disponujú číslom daňového poplatníka.

V prípade, že majiteľ motorového vozidla má dôkazy, o tom že pokuta nie je oprávnená, môže písomne podať námietky, neskôr odvolanie, ktoré bude prerokované a rozhodne sa o ňom. V prípade, že vie dokázať neopodstatnenosť pokuty, alebo pre tvrdosť zákona sa od nej upustí, budú finančné prostriedky vrátené na účet. Príslušník polície nemôže rozhodnúť tak, že pokutu nevyberie, je zbytočné usilovať o jeho ovplyvnenie. Nemá takú kompetenciu.

Maďarská polícia má informácie týkajúce sa podania sťažností a pokút uložených na mieste resp. pokút uložených v rámci priestupkového konania.

Upozorňujeme, že slovenské veľvyslanectvo v Budapešti nie je oprávnené zasahovať do postupu vyšetrovania resp. procesu konania a  nemôže ovplyvniť uloženie a  úhradu pokuty.

Ak má poškodený pocit, že bol neoprávnene pokutovaný, môže mu veľvyslanectvo poskytnúť zoznam advokátov, ktorý hovoria aj po slovensky a pracujú v Maďarsku, aby mohol svoje práva obhajovať súdnou cestou.

 

Objektívna zodpovednosť

Prevádzkovateľ vozidla zodpovedá za to aby boli dodržiavané ustanovenia príslušného zákona týkajúce sa:

 • dodržiavania najvyššej povolenej rýchlosti
 • prechodu cez železničné priecestia
 • pokynov svetelných zariadení na riadenie premávky
 • zastavenia a státia
 • použitia odstavného pruhu na diaľniciach
 • zákazu vjazdu a prikázaného smeru
 • predpisov na ochranu prírody

Informácie týkajúce sa uplatnenia inštitúcie objektívnej zodpovednosti na území Maďarska

Odpovede na najčastejšie otázky

 

Prevádzkovanie vozidiel so slovenskými dopravnými značkami na území Maďarska

Maďarsko sprísnilo kontroly vozidiel so zahraničnými dopravnými značkami, platí zákon č. 35/2000 o povinnosti prihlasovaní motorových vozidiel. Problematiku prihlasovania motorových vozidiel zastrešuje Úrad na vydávanie dokladov (Okmányiroda).

V prípade ak má fyzická osoba bydlisko na území Maďarska alebo požiada o dlhodobý alebo trvalý pobyt a je držiteľom vozidla registrovaného v zahraničí, má zo zákona povinnosť zaregistrovať vozidlo do 30 dní odo dňa povolenia pobytu. Výnimky platia pre vyslaných pracovníkov zastupiteľských úradov, pracovníkov inštitúcií EÚ a medzinárodných organizácií.

Vozidlo nie je potrebné zaregistrovať:

 • ak vodič nemá trvalé bydlisko na území Maďarska
 • ak v priebehu pol roka vodič nepoužíva vozidlo na území Maďarska viac ako 30 dní a má od majiteľa vozidla splnomocnenie na používanie vozidla s časovým obmedzením
 • ak vodič používa vozidlo k výkonu svojej práci, ktoré má od zahraničného zamestnávateľ

 

Pokuty pre vozidlá so zahraničnými evidenčnými číslami

Maďarská diaľničná spoločnosť spolupracuje pri neoprávnenom používaní spoplatnených úsekov ciest v Maďarsku (v prípadoch, ak zahraničné vozidlá využívajú maďarské diaľnice bez zakúpenej  e-matrice alebo e-matrica obsahuje nesprávne údaje, na základe ktorých systém nedokáže identifikovať konkrétne vozidlo) s partnerskými advokátskymi kanceláriami iných štátov z dôvodu, že Maďarská diaľničná spoločnosť nemá uzavreté dohody o takejto spolupráci s dotknutými krajinami, na základe ktorých by mala prístup k evidencii vozidiel a ich majiteľov alebo prevádzkovateľov vozidla.

V danom kontexte Maďarská diaľničná spoločnosť využíva služby advokátskych kancelárií, ktoré majú v danej krajine priamo alebo prostredníctvom iných orgánov oprávnenie zisťovať údaje o vozidlách, o ich  majiteľov alebo o ich prevádzkovateľov.

Ustanovenia nariadení Ministerstva hospodárstva a dopravy Maďarska č. 36/2007 (III.26.) a 37/2007 (III.26) o pokutách sa vzťahujú na vozidlá evidované v Maďarsku, ako aj na zahraničné vozidlá.

Zazmluvneným advokátskym kanceláriám sú poskytnuté základné údaje o vozidlách (technické evidenčné čísla a iné relevantné údaje). Na základe týchto podkladov sa vyhľadajú majitelia a zasiela sa im výzva. 

Partnerské advokátske kancelárie v zmysle vyššie uvedených nariadení okrem toho, že vymáhajú pokuty, na základe predložených dôkazných materiálov (napr. potvrdenie o zaplatení a pod.) riešia aj prípady chybných údajov o technickom evidenčnom čísle, nesprávne údaje na e-matrici  a pod.

 

Alkohol za volantom

V Maďarsku sa netoleruje požitie alkoholu za volantom motorového vozidla. Povolený obsah alkoholu v krvi: 0.

 

Držiteľ vodičského oprávnenia počas prvých 2 rokov nemôže viezť spolujazdca na motocykli.

 

Maďarské mýto

Elektronický výber mýta na základe prejdenej vzdialenosti sa týka vyznačených úsekov maďarskej cestnej siete (diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest 1. triedy). Systém zvaný HU-GO vyhovuje technologickým požiadavkám Európskej únie a smernici Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS). 

Systém maďarského mýta je založený na satelitnej technológii. Mýtna povinnosť platí pre všetky vozidlá. Vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony a autobusy musia mať diaľničnú známku. Vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony musia byť vybavené OBU jednotkou alebo mať platný úsekový lístok. Spoplatnenie závisí od kategórie vozidla (podľa počtu náprav), jeho emisnej triedy a typu použitej cesty. Konkrétny poplatok nie je kalkulovaný na základe kilometrov, ale na základe úsekov ciest stanovených zákonom. Maďarské mýto podlieha DPH, tzn. existuje

V súčasnej dobe je možná iba platba vopred (dve možnosti predplatieb s palivovými kartami Shell).

Úsekové lístky aj dobíjanie peňazí na účet možno vykonať palivovou kartou Shell.

 

Úsekový lístok (tzv. Ticketing)

Treba naplánovať trasu cesty a zakúpiť na predajných miestach a v zákazníckych centrách. Lístok sa dá kúpiť na akejkoľvek čerpacej stanici Shell a tiež na webových stránkach sprostredkovateľa mýtneho systému (portál HU-GO). V tomto prípade je nutné lístok uhradiť bankovým prevodom alebo platobnou kartou. Vydanie úsekového lístka je potvrdením o zaplatení mýta.

 

Pre-pay palubná jednotka

Treba ju zakúpiť u oficiálnych distribútorov a otvoriť si účet u sprostredkovateľa mýtneho systému (portál HU-GO). Zo získaných peňazí sa mýtne odčítava.
Pre-pay jednotku si možno vyzdvihnúť na vybraných čerpacích staniciach Shell. Kredit môžete uhradiť palivovou kartou Shell. Ak je dobitie kreditu vykonané na webových stránkach, úhrada je možná len bankovým prevodom alebo platobnou kartou.
Po zakúpení palubnej jednotky ju treba registrovať na portáli HU-GO. Registrácia na portáli HU-GO je odporúčaná v prípade úsekových lístkov a povinná v prípade palubných jednotiek.

Mýtne sadzby nájdete na webe prevádzkovateľa. Cena mýtnej jednotky závisí od poskytovateľa (nie je teda presne určená).

E-mailová adresa zákazníckeho centra: ugyfel@hu-go.hu

Telefón zákazníckeho centra: +36 (36) 587-500

 

Adresa pre písomnú korešpondenciu – podanie sťažnosti:

National Toll Payment Services Plc., Poštová adresa: H-1380 Budapest, Pf.:1170

Elektronická korešpondencia pre klientov: ugyfel@nemzetiutdij.hu

Telefonický zákaznícky servis – Call Center v maďarskom jazyku každý deň v dobe 0-24 hodín, v nemeckom jazyku cez pracovné dni, v anglickom jazyku každý deň v dobe 8-16 hodín: +36/(36) 587-500

On-line nákup e-známky

 

Upozornenie

Veľvyslanectvo SR v Budapešti nie je kompetentné riešiť vzniknuté spory medzi právnickou osobou Maďarska a fyzickou alebo právnickou osobou Slovenskej republiky v súvislosti s používaním spoplatnených úsekov cestnej siete v Maďarsku. 

 

Dôležité telefónne čísla

Polícia a záchranná služba: 112

Záchranná služba: 104

Hasiči:105

Bezpečnostná situácia
Aktualizované 17.01.2024
Publikované 15.06.2022

Maďarsko nie je považované za krízovú oblasť so zvýšeným bezpečnostným rizikom. Občanom SR odporúčame ako bežné opatrenie venovať zvýšenú starostlivosť o doklady a peniaze na miestach s väčším počtom ľudí, ako sú vlakové a autobusové stanice, prostriedky MHD a turistické centrá.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Aktualizované 17.01.2024
Publikované 15.06.2022

Informácie pre cyklistov  

Informácie a odporúčania pre cyklistov nájdete na oficiálnej stránke Klubu cyklistov Maďarska, ktorá je k dispozícii v maďarskom, ako aj v anglickom jazyku a poskytuje okrem uvedenia informácií o zákonných ustanoveniach aj množstvo iných užitočných rád pre cyklistov  

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 15.06.2022

V prípade potreby lekárskeho ošetrenia v Maďarsku je potrebné sa preukázať Európskym preukazom zdravotného poistenia. Držiteľ karty si nemôže nárokovať preplatenie nákladov spojených s repatriáciou do Českej republiky. Odporúčame mať aj komerčné poistenie vzťahujúce sa na pobyt v zahraničí. Pri prevádzkovaní určitých športov je potrebné iné než turistické poistenie. V prípade poistnej udalosti je potrebné ihneď informovať príslušnú poisťovňu a konať v zmysle jej odporúčaní. 

Klimatické podmienky

Aktualizované 17.01.2024
Publikované 15.06.2022

Krajina patrí do mierneho klimatického pásma. Počasie v Maďarsku ako susednej krajiny SR viac menej kopíruje počasie v SR. Aktuálne informácie o počasí 

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Maďarsko je
20. august
Sviatok ústavy a kráľa sv. Štefana
DÁTUM DEŇ SVIATOK
1. január pondelok Nový rok
15. marec piatok Deň revolúcie a boja za slobodu
1. apríl pondelok Veľkonočný pondelok
1. máj streda Sviatok práce
20. august utorok Sviatok ústavy a kráľa sv. Štefana
23. október streda Deň republiky
1. november piatok Deň všetkých svätých
25. december streda 1. sviatok vianočný
26. december štvrtok 2. sviatok vianočný
Dôležité telefónne čísla
Aktualizované 17.01.2024
Publikované 15.06.2022

Polícia a záchranná služba: 112  

Záchranná služba: 104 

Hasiči: 105 

Maďarský autoklub: 188 (možno volať len z maďarského telefónneho čísla) 00 36 1 345 17 44 

Rady a odporúčania

Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

10.04.2024

Zástupcovia Slovenskej republiky a Maďarskej republiky dnes (10. apríla 2024) podpísali v Budapešti zápisnicu z 15. zasadnutia medzivládnej Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín. Obe strany sa zhodli v 54 opatreniach a odporúčaniach v oblasti kultúry, vzdelávania, hospodárstva či infraštruktúry, ktorých cieľom je skvalitniť život Slovákov v Maďarsku a rovnako Maďarov žijúcich na Slovensku.

20.12.2023

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár absolvoval v stredu 20. decembra 2023 oficiálnu návštevu Maďarska. V Budapešti rokoval so svojím partnerom, ministrom zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska Péterom Szijjártóom. Venovali sa možnostiam ďalšieho rozvoja najmä v oblasti hospodárskej a cezhraničnej spolupráce.

08.12.2023

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok absolvoval 7. decembra 2023 pracovnú návštevu Maďarska. V Budapešti rokoval s ministrom pre záležitosti Európskej únie (EÚ) a šerpom predsedu vlády Maďarska Jánosom Bókom.

07.11.2023

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár sa v utorok 7. novembra 2023 v Bratislave stretol s ministrom zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska Péterom Szijjártóom. Pracovné rokovanie za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica sa uskutočnilo pri príležitosti 16. ročníka konferencie Európske jadrové fórum.

27.09.2023

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) si v stredu 27. septembra 2023 predvolalo veľvyslanca Maďarska na Slovensku Csabu Balogha.

1 / 16

Maďarsko

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Hungary
Oficiálny názov Maďarsko
Oficiálny anglický názov Hungary
Zaužívaný názov Maďarsko
Miestny názov krajiny Magyarország
Svetadiel Európa
Hlavné mesto Budapešť
Anglický názov hlavného mesta Budapest
Miestny názov hlavného mesta Budapest
Názov meny forint
Medzinárodná skratka meny HUF
Telefónna predvoľba +36
Úradné jazyky maďarčina
Časové pásmo +0100
Internetová doména .hu
Medzinárodná poznávacia značka H
Zem. dĺžka hl. mesta 19.14609
Zem. šírka hl. mesta 47.48139
Vznik štátu 14.10.1918
Štátne zriadenie demokratická republika

Oficiálna vládna stránka

https://kormany.hu/

Webová stránka ministerstva

www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium   

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti

Stefánia út. 22-24, 1143 Budapešť
Telefón
+36 14609010
Fax
+36 14609020
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+36302695997

Na núdzovej linke po pracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja a voľna neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti

Generálny konzulát SR v Békešskej Čabe

Derkovits sor 7, 5600 Békéšská Čaba
Telefón
+36 66445094
Fax
+36 66451824
Núdzová linka
+3666445094

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Slovenský inštitút v Budapešti

Rákóczi út 15, H - 1088 Budapešť
Telefón
+36 13274000
Fax
+36 13274008
Slovenský inštitút v Budapešti

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Aktuálne

Prezident Maďarska J. Áder dňa 30. novembra 2021 otvoril Svetové stretnutie a výstavu o udržateľnosti Planet Budapest 2021, ktorá bude trvať do 5. decembra 2021. V otváracom paneli sa formou video posolstva prítomným prihovorila aj prezidentka SR Z. Čaputová.

Ekonomické informácie o teritóriu
Maďarsko - ekonomická informácia o teritóriu 2023
PDF 1.0 MB, 24.9.2023, 2478 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Maďarsko - ekonomická informácia o teritóriu 2023
PDF 1.0 MB, 24.9.2023, 2478 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy

Aktuálne

Maďarsko - ekonomická informácia o teritóriu 2023
PDF 1.0 MB, 24.9.2023, 2478 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Attila Szép
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti
Email attila.szep@mzv.sk
Funkcia ekonomický diplomat

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Aktuálne

Budapešť 10. mája 2024 – V Kiscelliho múzeu v Budapešti prebieha od 10. mája do 23. júna 2024 výstava Dizajn bez hraníc – 20. výročie. Na podujatí vystavuje viac ako 200 umelcov a dizajnérov z 22 krajín.

Budapešť 9. mája 2024 – V Budapešti sa konal druhý ročník medzinárodného filmového festivalu Little Europe, v rámci ktorého sa uskutočnila aj projekcia úspešného filmu Slúžka od slovenskej režisérky Mariany Čengel Solčanskej.

V rámci Budapeštianskeho fotofestivalu 2024 (Budapest Photo Festival 2024) bola 24. apríla 2024 v Slovenskom inštitúte v Budapešti otvorená výstava fotografií Mariusa Bartoňa pod názvom Polarity.

V Budapešti hosťoval 23. apríla 2024 Balet Národného divadla Košice, kde s veľkým úspechom predstavil baletnú inscenáciu Denník Anny Frankovej. Podujatie, ktoré sa konalo na pôde budapeštianskeho Národného divadla, bolo súčasťou 11. ročníka Madáchovej medzinárodnej divadelnej prehliadky.

V piatok 12. apríla 2024 vo večerných hodinách krajiny Vyšehradskej štvorky v Záhrebe oslávili svoje výročia vstupu do Aliancie, a to 25 rokov Česka, Maďarska, Poľska a v prípade Slovenska 20 rokov. Súčasne si pripomenuli 75. výročie vzniku Organizácie Severoatlantickej zmluvy.

Slovenský inštitút v Budapešti v spolupráci s Českým centrom, Rakúskym kultúrnym fórom a Goethe inštitútom zorganizoval 4. apríla 2024 v Akvárium klube v centre Budapešti podujatie Dunaj Poetry Slam. Slam Poetry predstavuje jedinečný moderný žáner performatívnej poézie a teší sa veľkej obľube najmä v kruhu mladej generácie.

V Slovenskom inštitúte v Budapešti sa 12. marca 2024 konala vernisáž výstavy pod názvom „Súčasná grafika zo zbierky Východoslovenskej galérie“.

Sláčikové kvarteto V4 String Quartet v zložení hudobníkov Daniel Rumler (Slovensko/husle), Miranda Liu (Maďarsko/USA/husle), Tomáš Krejbich (Česko/viola) a Bartosz Koziak (Poľsko/violončelo) odohralo 7. marca 2024 v Budapešti v zaplnenej sále Kultúrneho centra Benczúr skvelý koncert pod názvom „Dunajské melódie – Hudobné cestovanie medzi Budapešťou a Bratislavou.“

V Slovenskom inštitúte v Budapešti sa 28. februára 2024 uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 5. ročníka medzinárodnej literárnej a výtvarnej súťaže „Slovenské rozprávky z celého sveta“. Projekt je určený primárne pre deti, ktoré žijú v zahraničí a učia sa slovenský jazyk na slovenských národnostných školách v zahraničí a jeho výsledkom je knižné vydanie literárnych a výtvarných diel detí zapojených do súťaže.

V Slovenskom inštitúte v Budapešti bola 25. januára 2024 otvorená výstava 42 veľkoformátových fotografií slovenských krojov pod názvom „Krása v kroji“. Cieľom výstavy je prezentovať krásu slovenských krojov a folklóru a úctu k zachovávaniu tradícií našich predkov. Výstava zároveň približuje špecifiká a rozmanitosť jednotlivých slovenských regiónov.


Back To Top