Voľby do Európskeho parlamentu

Aktualizované 09.04.2024 -
Vypublikované  12.01.2024

Prehľad dôležitých lehôt a informácií pred voľbami do Európskeho parlamentu

Obrázok k článku
Obrázok k článku

Kedy sa budú voľby konať na Slovensku?

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 8. júna 2024.

 

Koľko poslancov si volíme na Slovensku?

Voliči v nich rozhodnú o 15 poslancoch, ktorí budú zastupovať Slovensko v EP na päťročné volebné obdobie. 

Na rozdiel od volieb do Národnej rady SR majú v eurovoľbách právo kandidovať a voliť aj občania iných štátov EÚ s trvalým pobytom na Slovensku.

Voliť aj kandidovať však možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

 

Kto môže voliť?

Právo voliť na území SR majú občania SR, ako aj občania iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na Slovensku nad 18 rokov.

Voliť budú môcť na území SR aj slovenskí občania nad 18 rokov bez trvalého pobytu v SR alebo inom členskom štáte EÚ. 

Občan iného štátu EÚ, ktorý má záujem voliť na Slovensku, musí najneskôr do 29. apríla predložiť obci trvalého pobytu v SR žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov a vyhlásenie. Vo vyhlásení okrem iného uvádza poslednú adresu pobytu v štáte EÚ, ktorého je občanom, aj volebný obvod, v ktorom bol naposledy zapísaný v zozname voličov. Deklaruje tiež, že volí len na území SR a že nebol pozbavený práva voliť.

Občania Slovenskej republiky bez trvalého pobytu na Slovensku alebo v inom štáte EÚ môžu hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku po predložení slovenského cestovného dokladu a čestného vyhlásenia o trvalom pobyte v cudzine.

 

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb nebude môcť voliť vo svojom okrsku podľa trvalého pobytu, môže požiadať obec trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Voliť s ním môže v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku. Obce začnú vydávať hlasovacie preukazy od 24. apríla.

O hlasovací preukaz bude možné požiadať elektronicky a listinne najneskôr do 20. mája, pričom žiadosť musí byť do uvedeného termínu aj obci doručená.

Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce (najneskôr v piatok 7. júna).

Všetky potrebné informácie o voľbách do Európskeho parlamentu zverejňuje Ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle

 

Môžem voliť poštou?

Hlasovanie zo zahraničia v Európskych voľbách nie je možné.

 

Zdroje informácií 

Webová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Webová stránka Európskeho parlamentu

 

Aktualizované 09.04.2024 -
Vypublikované  12.01.2024