Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR - strategická komunikácia

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z dôvodu potreby dlhodobej a cielenej komunikácie s verejnosťou o strategických prioritách zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR v kontexte 25. výročia vzniku SR a 100. výročia vzniku Československa vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2018 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR so zameraním na strategickú komunikáciu (ďalej len „MVZP-STRATCOM/2018“).

 

Pre dotačnú schému MVZP-STRATCOM/2018 boli schválené finančné prostriedky vo výške 94 000 Eur.  

 

Hlavným cieľom výzvy je využiť expertízu mimovládneho sektora a akademickej obce pri komunikovaní strategických priorít zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR na podporu verejnej diskusie, ako aj pripomenutie významných míľnikov slovenskej štátnosti z pohľadu zahraničnej politiky a bezpečnosti. Základným kritériom na posúdenie žiadosti je vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu. Pre naplnenie tohto kritéria zverejňuje ministerstvo návrh okruhov tém na spracovanie projektov. Predkladať možno iba žiadosti na projekty v rámci okruhu zverejnených tém.

 

Dotácia sa poskytuje okruhu žiadateľov vymedzenom v § 3 zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie.

 

Žiadosť predkladá žiadateľ len na predpísaných formulároch, ktoré mu vygeneruje elektronický dotačný systém po ukončení elektronickej registrácie (link: http://dotacie.mzv.sk/2018/; podprogram 1.2 – Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR – strategická komunikácia MVZP-STRATCOM/2018), a to v jednom originálnom vyhotovení spolu so všetkými povinnými prílohami najneskôr do 9. 4 .2018. 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2018-02-26 15:10:09.258 Dátum vytvorenia: Mon Feb 26 14:10:08 CET 2018