Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2018 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR. 

Disponibilný objem zdrojov určených na výzvu v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR na rok 2018 je vo výške 118 820 Eur.

 

Hlavným cieľom poskytovania dotácií v pôsobnosti MZVaEZ SR je využitie expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce pri tvorbe zahraničnej politiky SR ako aj podpora verejnej diskusie na témy medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR.
Základným kritériom na posúdenie žiadosti je vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu, žiaduce je tiež definovať rozsah medializácie projektu. Ministerstvo zároveň zverejňuje návrh okruhov tém na spracovanie projektov na rok 2018, ktoré umožňujú žiadateľom lepšie splniť kritéria vhodnosti a účelnosti projektu. Predkladať možno aj žiadosti na projekty mimo okruhov zverejnených tém. Ministerstvo bude posudzovať všetky žiadosti, ktoré spĺňajú predpísané náležitosti.

 

Dotácia sa poskytuje okruhu žiadateľov vymedzenom v § 3 zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR.

 

Žiadosť predkladá žiadateľ len na predpísaných formulároch, ktoré mu vygeneruje elektronický dotačný systém po ukončení elektronickej registrácie (viď link nižšie), a to v jednom originálnom vyhotovení spolu so všetkými povinnými prílohami

najneskôr do 27. 1. 2018 na adrese 

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
odbor analýz a plánovania
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37

 

pričom rozhodujúci je dátum registrácie v podateľni MZVaEZ SR alebo dátum poštovej pečiatky v prípade žiadostí zasielaných poštou.

 

Registráciu žiadostí o dotáciu je možné vykonať na: 

http://dotacie.mzv.sk/2018/

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2017-11-28 11:26:25.389 Dátum vytvorenia: Mon Nov 27 12:42:53 CET 2017

Často kladené otázky súvisiace s dotáciami v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR

Schválenie žiadostí o dotáciu v rámci dodatočnej výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2017 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR so zameraním na strategickú komunikáciu MVZP-STRATCOM/2017

Na základe odporúčania dotačnej komisie pre posudzovanie žiadostí o dotáciu poskytovaných podľa §2 písm. a) zákona č. 545/2010 Z. z. schválil dňa 7. novembra 2017 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pridelenie dotácií na projekty v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR so zameraním na strategickú komunikáciu MVZP-STRATCOM/2017.

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu bola zverejnená v termíne od 18. 9. 2017 do 29. 9. 2017. Záujemcovia predložili spolu 5 žiadostí o dotáciu v celkovej hodnote 33 174,60 Eur. S úpravou pridelenej dotácie boli schválené všetky predložené žiadosti o dotáciu. Na schválené projekty sa prerozdelili finančné prostriedky v celkovej výške 28 000 Eur.

Dátum poslednej aktualizácie: 2017-11-09 10:23:33.468 Dátum vytvorenia: Thu Nov 09 10:18:45 CET 2017

Schválenie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR na rok 2017 v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Na základe odporúčania dotačnej komisie pre posudzovanie žiadostí o dotáciu poskytovaných podľa § 2 písm. a) zákona č. 545/2010 Z. z. schválil dňa 19. 4. 2017 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pridelenie dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2017.

Záujemcovia predložili spolu 86 žiadostí o dotáciu v celkovej hodnote 739 927,32 Eur, z toho bolo schválených s úpravou pridelenej dotácie 33 žiadostí. Na schválené projekty boli prerozdelené finančné prostriedky v celkovej výške 118 820,- Eur.

Dátum poslednej aktualizácie: 2017-11-09 10:23:53.114 Dátum vytvorenia: Tue Jan 21 00:00:00 CET 2014

Dotácie v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v roku 2011