Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2017 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR

 

Suma určená na výzvu v roku 2017 je v predpokladanej výške 118 820,- Eur.

 

Hlavným cieľom poskytovania dotácií v pôsobnosti MZVaEZ SR je využitie expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce pri tvorbe zahraničnej politiky SR ako aj podpora verejnej diskusie na témy medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR.


Základným kritériom na posúdenie žiadosti je vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu. Pre naplnenie tohto kritéria zverejňuje MZVaEZ SR návrh tém na spracovanie projektov. Predkladať možno aj žiadosti na projekty mimo okruhu zverejnených tém. MZVaEZ SR bude posudzovať všetky žiadosti, ktoré spĺňajú predpísané náležitosti.

 

Dotácia sa poskytuje okruhu žiadateľov vymedzenom v § 3 zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky.

 

 

Žiadosť predkladá žiadateľ len na predpísaných formulároch, ktoré mu vygeneruje elektronický dotačný systém po ukončení elektronickej registrácie (viď link nižšie), a to v jednom originálnom vyhotovení spolu so všetkými povinnými prílohami

 

najneskôr do 24.2.2017,

 

na adrese 

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

odbor analýz a plánovania
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37

pričom rozhodujúci je dátum registrácie v podateľni MZVaEZ SR alebo dátum poštovej pečiatky v prípade žiadostí zasielaných poštou.

Registráciu žiadostí o dotáciu je možné vykonať na: http://dotacie.mzv.sk/2017/

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2017-01-11 13:47:22.092 Dátum vytvorenia: Tue Jan 21 00:00:00 CET 2014

Často kladené otázky súvisiace s dotáciami v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR

Dotácie v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v roku 2011