1. Domov
  2. Ministerstvo
  3. Kto sme
  4. Organizácie ministerstva
  5. Správa účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Správa účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Správa účelových zariadení je účelová príspevková organizácia, zriadená Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Správa účelových zariadení j bola zriadená Rozhodnutím ministra zahraničných vecí SR č. 48/1993 o vydaní zriaďovacej listiny zo dňa 30.8.1993. Právne postavenie, pôsobnosť a činnosť organizácie je upravená v Štatúte vydanom rozhodnutím ministra zahraničných vecí č. 49/1993 zo dňa 31. 8. 1993 v znení neskorších predpisov.
Základným predmetom činnosti SÚZA v súlade so Štatútom je zabezpečiť služby pre svojho zriaďovateľa.

Správa účelových zariadení tak v súčasnosti zabezpečuje predovšetkým nasledovné služby:

  • služby súvisiace so zabezpečovaním prevádzky objektov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
  • služby súvisiace s výkonom činnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  • služby stravovacie, spojené so závodným stravovaním a s prevádzkou bufetu a baru.
  • komplexné technické a gastronomické služby súvisiace so zabezpečovaním akcií a reprezentačných podujatí Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, vrátane catteringových služieb pre veľvyslanectvá a iné zastupiteľské úrady v zahraničí,
  • tlmočnícke a prekladateľské služby.
  • v rámci prevádzky Slovenského domu pri veľvyslanectve SR v Moskve Správa účelových zariadení poskytuje slovenským a českým občanom komplexné ubytovacie a gastronomické služby hotelového charakteru.

V prípade voľných stravovacích kapacít Správa účelových zariadení môže poskytnúť catteringové služby aj štátnym orgánom či iným inštitúciám.
www.suza.sk