Proces tvorby a implementácie značky krajiny


Publikované 18.08.2022

Prezentácia krajiny v zahraničí patrí medzi významné súčasti zahraničnopolitického pôsobenia moderných štátov. Známe a pozitívne vnímané krajiny, ktoré vhodne oslovujú svetovú verejnosť svojim príbehom, hodnotami a zručnosťou svojho obyvateľstva, ako aj bohatým prírodným, historickým a kultúrnym dedičstvom, dokážu efektívnejšie napĺňať a presadzovať vlastné politické záujmy. Vlády Slovenskej republiky si potrebu konštruktívnej a komplexnej prezentácie krajiny v zahraničí uvedomovali s rôznou intenzitou. Stručný prehľad tohto procesu uvádza časová os.

​​​​​​​

 • 2022 – Pracovná skupina pre ekonomickú diplomaciu a jednotnú prezentáciu SR v zahraničí

  Vznikla v rámci Rady vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu. Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia rezortov, inštitúcií a implementačných agentúr, ktoré sa najvýraznejšou mierou podieľajú na presadzovaní ekonomických záujmov a prezentácii SR v zahraničí. Pracovná skupina je platformou na navrhovanie, plánovanie a prípravu konkrétnych projektov ekonomickej diplomacie a jednotnej prezentácie Slovenska v zahraničí.

 • 2022 – EXPO Dubaj 2020

  Účasť na EXPO Dubaj 2020 s tematickým zameraním expozície na predstavenie Slovenska ako modernej krajiny s inovačným a investičným potenciálom a zároveň krajiny s konkrétnymi víziami do budúcnosti, krajiny dobrých myšlienok a nápadov.

 • 2021 – Prieskum verejnej mienky „Dobrý nápad Slovensko – Good Idea Slovakia“

  Zrealizovaný reprezentatívny prieskum verejnej mienky poznateľnosti značky Slovensko na domácom trhu. Reprezentatívna vzorka 1000 respondentov vo veku od 18 do 60 rokov. Výsledky ukázali, že podľa 78% respondentov má Slovensko pokračovať vo svojej propagácii s využitím značky Good Idea Slovakia.

 • 2018 – Zimné olympijské hry PyeongChang 2018

  Prezentácia krajiny pod sloganom Sport & Slovakia Good Idea v Slovenskom dome na Zimných olympijských hrách v kórejskom PyeongChangu.

 • 2017 – EXPO Astana 2017

  V roku 2017 boli na EXPO Astana prezentované úspešné technológie pod exkluzívnym logom „Energy & Slovakia – Good Idea“. V súlade so značkou krajiny boli predstavené úspešné startupy Ecocapsule a Chargebrella, ktoré potvrdzujú, že Slovensko ponúka svetu dobré nápady.

 • 2016 –  „Značka Slovensko: jednotná vizuálna identita štátnej správy, koherencia vládnych politík a potreba systémového riešenia jednotnej prezentácie SR v zahraničí v budúcnosti“

  Vláda SR prijala materiál „Značka Slovensko: jednotná vizuálna identita štátnej správy, koherencia vládnych politík a potreba systémového riešenia jednotnej prezentácie SR v zahraničí v budúcnosti“, ktorý definuje nový národný branding krajiny a zaväzuje k implementácii značky krajiny v prezentačnej praxi.

 • 2016 – Verejné obstarávanie na tvorbu obsahovej a vizuálnej identity značky Slovensko

  V januári 2016 bol prijatý víťazný súťažný návrh na realizáciu obsahovej a vizuálnej identity značky Slovensko: „Dobrý nápad Slovensko“ / „Good Idea Slovakia“.

 • 2015 – Vznikol medzirezortný pracovný tím pre tvorbu zadania pre verejné obstarávanie „značky Slovensko“ formou súťaže návrhov.

  Medzirezortná pracovný tím bol zložený zo zástupcov MZVEZ SR, MH SR, MDVRR SR, Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, ako aj z nezávislých externých odborníkov z oblasti reklamy, marketingu a grafického dizajnu. Výstupné zadanie zohľadnilo potreby všetkých sektorov ekonomiky štátu, ktoré sa podieľajú na prezentácii krajiny v zahraničí (turizmus, export, kultúra, šport, zahraničné investície). 

 • 2015 – Obsahové východiská prezentácie SR: atribúty charakterizujúce Slovensko, jeho obyvateľov a preferovaný spôsob komunikácie

  Reprezentatívny prieskum verejnej mienky bol realizovaný agentúrou Focus pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na reprezentatívnej vzorke (v kategórii pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla, kraj) 1010 respondentov v termíne zberu dát 27. 1. – 3. 2. 2015.

 • 2013 – Vznik Pracovnej skupiny pre koordinovanú prezentáciu SR v zahraničí

  Medzirezortná platforma koordinovala aktivity rezortov (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR) a ďalších aktérov (Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Slovenský olympijský výbor, Eximbanka) podieľajúcich sa na prezentácii SR v zahraničí, ako aj externých expertov, s cieľom koordinovať procesy budovania „značky Slovensko“. Skupina pôsobila v rámci Rady vlády SR na podporu exportu a investícií.

 • 2011 – 2013 - Tvorba ideového východiska „Slovensko: krajina s potenciálom“ & „Branding Slovenska: Od ideového konceptu k posolstvám a komunikácii“

  V priebehu rokov 2011 a 2013 vypracovalo Ministerstvo zahraničných vecí SR z vlastnej iniciatívy komplexné materiály, ktoré sa zaoberajú definíciou ideového konceptu pre budúci branding Slovenska.

 • 2011 – The Anholt-GfK Roper Nation Brands Index

  Zapojenie Slovenska do tohto reprezentatívneho medzinárodného prieskumu  iniciovala Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR). Otázky týkajúce sa poznania Slovenska boli testované na vzorke približne 20 000 ľudí v 20 rôznych referenčných krajinách sveta.

 • 2009 – Rada vlády SR pre jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí

  Založenie Rady vlády pre jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí predsedom vlády SR Robertom Ficom v roku 2009 bolo snahou o medzirezortnú koordináciu práce so značkou Slovensko. Zámerom bolo reálne zapojenie všetkých zainteresovaných do procesu tvorby a komunikácie značky Slovensko. Slabou stránkou tejto iniciatívy bol výhradne politicky rámec, absencia komunikácie s externými odborníkmi ako aj samostatného rozpočtu.

 • 2005 – Iniciatívy Ministerstva hospodárstva SR

  MH SR ako zriaďovateľ Slovenskej agentúry pre cestovný ruch uviedlo v roku 2005 nové logo SACR „Slovensko – malá veľká krajina“, pričom vtedajší minister hospodárstva Pavol Rusko ponúkol použitie a aplikáciu loga všetkým štátnym inštitúciám. Návrh sa týkal explicitne loga, komplexne rozpracovaná obsahová identita a ucelený model riadenia značky absentovali. V rovnakom roku vznikli snahy o určitú formu spoločnej prezentácie Slovenska počas summitu Bush – Putin, ale aj tieto boli len jednorazovou  záležitosťou bez širšieho konceptu.

 • 2004 – Návrh na zriadenie samostatného orgánu pre prezentáciu krajiny

  V roku 2004 vznikla na Ministerstve zahraničných vecí SR  pod vedením ministra Eduarda Kukana iniciatíva na zriadenie samostatného úradu, ktorého náplňou činnosti mala byť jednotná prezentácia Slovenska v zahraničí. Návrh materiálu: „Zabezpečenie komplexnej prezentácie Slovenskej republiky“  bol z rokovania vlády SR stiahnutý z dôvodu rozdielnosti názor jednotlivých členov vlády v oblasti koordinovanej prezentácie Slovenska.

 • 2002 – 2006 - Rozvojový program externej integračnej komunikačnej stratégie – EIKS

  Cieľom programu, ktorý vláda SR schválila v auguste 2001 bolo zvýšenie informovanosti o Slovensku v krajinách EÚ. V rokoch  2002 – 2006 pracoval pod koordináciou Ministerstva zahraničných vecí SR program so samostatným rozpočtom vo výške 40 mil. Sk. V rámci tohto rozpočtu boli realizované rôzne kultúrne a prezentačné podujatia v zahraničí.

 • 1995 - Slovenská informačná agentúra - SIA

  Založenie SIA ako príspevkovej organizácie Úradu vlády SR v roku 1995 bolo vôbec prvou snahou štátu o prezentáciu a vytváranie pozitívneho obrazu o Slovensku v zahraničí. Motívom zriadenia agentúry boli pravdepodobne výrazné signály znepokojenia nad vývojom politickej situácie na Slovensku. Činnosť agentúry zanikla po 3 rokoch existencie, pričom agentúra v tomto období pracovala s rozpočtom 100 mil. Sk.

Zobraziť viac