Seniori slovenskej diplomacie

 • ikonka galerie
  02.06.2017
  | Seniori slovenskej diplomacie
  Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území.
 • ikonka galerie
  29.05.2017
  | Seniori slovenskej diplomacie
  Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR.
 • ikonka galerie
  05.05.2017
  | Seniori slovenskej diplomacie
  Seniori Slovenskej diplomacie po viacerých zaujímavých prednáškových stretnutiach uskutočnili 27. apríla 2017 výlet do Trenčína, kde bola na programe návšteva Trenčianskeho hradu a Galérie Miloša Alexandra Bazovského.
 • ikonka galerie
  31.03.2017
  | Seniori slovenskej diplomacie
  Správa služieb diplomatickému zboru je dlhoročným prispievateľom občianskeho združenia Seniori slovenskej diplomacie a 30. marca 2017 bola uzatvorená sponzorská zmluva na rok 2017.
 • ikonka galerie
  21.03.2017
  | Seniori slovenskej diplomacie
  Členovia OZ Seniori Slovenskej diplomacie sa zúčastnili sa 15. marca 2017 na zaujímavej prednáške Vzťahy USA a RF po voľbách vedenej prvým ministrom Medzinárodných vzťahov SR Pavlom Demešom.
 • 28.02.2017
  | Seniori slovenskej diplomacie
  Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič sa 28. februára 2017 zúčastnil na stretnutí Občianskeho združenia Seniorov slovenskej diplomacie (OZ SSD). Vo svojom príhovore spomenul pracovné úlohy, ktoré rieši Ekonomická komisia EÚ v projektovom tíme Energetická únia a naznačil priority pre nasledujúce obdobie.
 • ikonka galerie
  18.01.2017
  | Aktivity štátnych tajomníkov | Seniori slovenskej diplomacie
  Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek sa dnes (18. januára) zúčastnil na neformálnom stretnutí Občianskeho združenia Seniorov slovenskej diplomacie (OZ SSD).
 • ikonka galerie
  12.12.2016
  | Seniori slovenskej diplomacie
  Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák sa v piatok 9. decembra zúčastnil na neformálnom koncoročnom stretnutí Občianskeho združenia Seniorov slovenskej diplomacie (OZ SSD) pri vianočnej kapustnici.
 • ikonka galerie
  23.11.2016
  | Seniori slovenskej diplomacie
  Členovia Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) mali vzácnu príležitosť vypočuť si prednášku mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie v SR Alexeya Leonidoviča Fedotova, ktorá sa uskutočnila 26. októbra 2016 v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave.
 • ikonka galerie
  19.10.2016
  | Seniori slovenskej diplomacie
  Po ôsmich rokoch činnosti sa členovia občianskeho združenia Seniori slovenskej diplomacie 19. októbra 2016 zišli v kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na 9. Valnom zhromaždení.
logo Seniori Slovenskej Diplomacie 

Občianske združenie
SENIORI SLOVENSKEJ DIPLOMACIENa začiatku bola myšlienka „Ak skončí diplomat svoju činnú službu – kariéru, zatvoria sa za ním dvere a viac nie je o neho záujem“.

S touto myšlienkou prišiel Ing. Rudolf Zábojník za JUDr. Silvestrom Minarovičom a dali dohromady prvý zoznam dôchodcov, ktorí pracovali v diplomacii s tým, že predložia vedeniu Ministerstva zahraničných vecí návrh na pozvanie týchto dôchodcov na stretnutie v mesiaci októbri, ktorý je mesiacom úcty k starším.

Vedúci služobného úradu MZV SR p. Marcel Peško uvítal túto iniciatívu s podnetom aby sa návrh inštitucionalizoval vrátane registrácie na Ministerstve vnútra SR. Generálny riaditeľ SVDS Vasil Grivna navrhol aby ako tajomník združenia spojenie medzi združením a MZV SR zabezpečoval Miroslav Musil, správca Diplomatického múzea MZV SR.

Prípravný výbor v zložení Silvester Minarovič, Rudolf Zábojník a Miroslav Musil predložil na Ministerstvo vnútra SR žiadosť o registráciu občianskeho združenia s názvom SENIORI SLOVENSKEJ DIPLOMACIE vrátane návrhu stanov združenia.

Na základe predloženej žiadosti bolo občianske združenie riadne zaregistrované dňa 12.06.2008.

Začala sa príprava prvého Valného zhromaždenia a dopĺňali sa zoznamy seniorov. Termín valného zhromaždenia bol stanovený na 1. október 2008, ktorý je zároveň medzinárodným dňom seniorov.
Na Valnom zhromaždení sa zúčastnilo 52 seniorov.

K slávnostnému rázu Valného zhromaždenia prispeli svojou účasťou minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš, vedúci služobného úradu Marcel Peško, generálny riaditelia sekcii, a riaditelia odborov MZV SR.
 • Z poverenia prípravného výboru zasadnutie otvoril a viedol Silvester Minarovič.
 • Miroslav Mojžita, veľvyslanec v Sarajeve oboznámil prítomných s vývojom slovenskej diplomacie od jej vzniku do dnešných dní.
 • Vedúci služobného úradu Marcel Peško oboznámil prítomných so súčasnými úlohami a perspektívou vývoja slovenskej diplomacie.
 • Zasadnutie pozdravil aj minister zahraničných vecí SR p. Ján Kubiš, ktorý vo svojom príhovore ocenil iniciatívu pri založení občianskeho združenia seniorov a vyslovil želanie aby vedomosti a skúsenosti seniorov boli využité v prospech činnosti ministerstva najmä pri tvoriacej sa akadémii vzdelávania a rozvíjajúcej sa službe pomoci ministerstva občanom SR.

Valné zhromaždenie zvolilo:
 • JUDr. Silvestra Minaroviča, za predsedu,
 • Ing. Rudolfa Zábojníka CSc., za podpredsedu,
 • PhDr. Miroslava Musila CSc., za tajomníka
 • Ing. Vladimíra Lichvára za kontrolóra združenia.
 • Valné zhromaždenie schválilo: Stanovy združenia a návrh plánu činnosti združenia na obdobie do ďalšieho valného zhromaždenia.

pdf STANOVY Občianskeho združenia: "Seniori Slovenskej diplomacie"   (pdf; 175.23 KB)

Plán činnosti Seniorov slovenskej diplomacie

Valné zhromaždenie zvolať jeden krát ročne začiatkom októbra s programom:
  • Správa o činnosti združenia
  • Správa kontrolóra o hospodárení združenia
  • Informácia o stave členskej základne
  • Návrh plánu práce na ďalšie obdobie
  • Rozprava
  • Záver
 

Záznamy a uznesenia z valných zhromaždení

 Účasť členov združenia na aktivitách MZV SR:

  • Zhromažďovanie dokumentov a iných historických predmetov do expozičného fondu Diplomatického múzea.
  • Zapojenie členov združenia do služieb v Centre pomoci občanom MZV SR
  • Zapojenie členov združenia do vzdelávacieho procesu v rámci pripravovaného systému vzdelávania diplomatov.
  • Účasť členov združenia na vybraných prezentačných, a informačných, spoločenských podujatiach organizovaných pre širší okruh zamestnancov MZV SR.

Na základe záujmu členov združenia o prácu v jednotlivých oblastiach boli utvorené záujmové skupiny-sekcie:

Politická:
MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
MUDr. Eva Mitrová, DrSc.
PhDr. Ján Domok
Prof. PhDr. Ábel Král DrSc.

Ekonomická:
Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
Ing. Rudolf Zábojník, CSc.
Ing. Vladimír Lichvár

Právna:
JUDr. Cecília Kandráčová, CSc.
JUDr. Ing. Juraj Králik, CSc.

Konzulárna:
JUDr. Silvester Minarovič
Marta Markusková

Kultúrna:
PhDr. Jana Hudcovičová
PhDr. Miroslav Musil, CSc.
Prof. PhDr. Ábel Král, DrSc.

Informatiky:
RNDr. Augustín Nižňanský
Ing. Vladimír Pročka

Právna záujmová skupina pripravila na 12.decembra 2008 prednášku JUDr. Ing. Martina Winklera na tému „Zastúpenie v medzinárodnom obchodnom styku.

Ekonomická záujmová skupina zorganizovala na 16.12.2008. prednášky na témy:
 
  • Prechod na EURO
  • Vplyv finančnej krízy na vývoj v SR.
  • Investovanie na slovenských trhoch
  • Programové riešenie rodinných úspor, s dôrazom na sporiteľné družstevníctvo

Súčasťou tohto prednáškového cyklu bola aj rozlúčka seniorov s rokom 2008.
Vedenie občianskeho združenia SENIORI SLOVENSKEJ DIPLOMACIE prijalo úlohu v roku 2009 preveriť možnosti a spôsob spolupráce záujmových skupín združenia s jednotlivými sekciami a odbormi MZV SR, pokračovať v prezentáciách a prednáškach, zviditeľňovať SSD a aktivizovať jeho členov aj prostredníctvom internetovej stránky a komunikácie s médiami, zabezpečovať efektívnejšiu integráciu seniorov do spoločnosti.