Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Narodenie dieťaťa

Matrikou sa rozumie štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Zastupiteľské úrady prijímajú predovšetkým žiadosti o zápisy matričných udalostí, ktoré nastali v cudzine, ak ide o slovenského občana.

V prípade narodenia dieťaťa v zahraničí občanovi SR je potrebné požiadať o jeho zápis do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR a následné vydanie slovenského rodného listu.

O zápis narodenia môže požiadať rodič (zákonný zástupca) osobne na zastupiteľskom úrade SR alebo na miestne príslušnom matričnom úrade na Slovensku podľa posledného trvalého pobytu slovenského občana. Môže tak urobiť aj splnomocnená osoba na základe predloženia notárom osvedčeného splnomocnenia. V čase podania oznámenia musí byť osoba, ktorej sa zápis týka – dieťa – občanom SR. Žiadosť bude postúpená na vybavenie osobitnej matrike v Bratislave.

Osobitná matrika vystaví matričný doklad a zašle ho veľvyslanectvu, ktoré ho doručí žiadateľovi. Celý tento proces trvá približne tri mesiace. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.

Žiadosť o zápis narodenia do osobitnej matriky


1. formulár zápisu o narodení, čitateľne spísaný žiadateľom na veľvyslanectve,

2. osvedčená fotokópia či odpis cudzozemského rodného listu (tzv. úplný výpis z matriky), ktorého originál je opatrený apostilom alebo superlegalizáciou,

3. veľvyslanectvom osvedčený preklad cudzozemského rodného listu do slovenského jazyka, vyhotovený cudzím štátom autorizovaným prekladateľom, alebo preklad cudzozemského rodného listu do slovenského jazyka, vyhotovený autorizovaným prekladateľom SR alebo zastupiteľským úradom,

4. doklad o slovenskom štátnom občianstve dieťaťa, alebo aspoň jedného z rodičov, pričom štátne občianstvo možno preukázať platným osvedčením o občianstve, platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom Slovenskej republiky,

5. sobášny list rodičov spravidla vydaný v Slovenskej republike, prípadne právoplatný rozsudok o rozvode manželstva,

6. ak je rodič vdovcom, predloží aj úmrtný list manžela alebo právoplatný rozsudok súdu o jeho vyhlásení za mŕtveho,

7. ak rodičia dieťaťa nie sú v deň narodenia dieťaťa manželmi a ak v rodnom liste dieťaťa nie je vyhlásenie o uznaní otcovstva, musia rodičia dieťaťa podpísať na zastupiteľskom úrade súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva, ktorého súčasťou je aj dohoda rodičov o priezvisku dieťaťa,

8. v prípade slobodných, rozvedených alebo ovdovených matiek je potrebné doložiť čestné vyhlásenie matky dieťaťa o jej stave v čase narodenia dieťaťa s predložením právoplatného rozsudku o rozvode alebo úmrtného listu bývalého partnera,

9. notárom osvedčené splnomocnenie, ak zápis vybavuje osoba splnomocnená.

10. Ženské priezvisko osoby inej ako slovenskej národnosti sa zapíše bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to požiadajú rodičia pri zápise priezviska ich dieťaťa ženského pohlavia do knihy narodení alebo osvojitelia pri zápise priezviska osvojeného dieťaťa.

Dátum poslednej aktualizácie: 5. februára 2015
Dátum poslednej aktualizácie: 28.11.2015 Dátum vytvorenia: 5.2.2015