Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Overovanie dokladov

Pôsobnosť zastupiteľského úradu Slovenskej republike pri výkone notárskej činnosti, osvedčovaní a výkone niektorých funkcií administratívnej povahy ustanovujú osobitné predpisy (Vyhláška MZV č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, zákon č. 151/2010 Z. z. v znení zákona č. 403/2010 Z. z.) a pri zabezpečovaní týchto činností postupuje primerane podľa osobitných predpisov (§ 52 a § 62 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov).

Zastupiteľský úrad vykonáva:
notársku činnosť podľa osobitného predpisu v rozsahu:

a) osvedčovanie pravosti podpisu na listine (legalizácia),
b) spisovanie a vydávanie listín o niektorých právnych úkonoch vo forme notárskej zápisnice,
c) úschova listín

osvedčovanie/legalizáciu:
a) pravosti podpisov a odtlačkov úradných pečiatok a pečatí na verejných listinách (vyššie overenie listín – konzulárna superlegalizácia),
b) zhody fotokópie alebo odpisu listiny s predloženým originálom alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou fotokópiou,
c) prekladov verejnej listiny súvisiacej s úkonom vykonávaným zastupiteľským úradom.

funkciami administratívnej povahy:
a) preklad verejnej listiny, ak verejná listina súvisí s výkonom konzulárnych funkcií zastupiteľského úradu,
b) vydanie potvrdenia.

Na podanie žiadosti je potrebné vopred si dohodnúť termín.

SPRÁVNE POPLATKY


Výšku správneho poplatku za žiadosť o vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky podanú na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky stanovuje príloha k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisoch v časti XVIII:

Položka 254
a) Osvedčenie podpisu na listine a na jej rovnopise, za každý podpis10 eur
b) Osvedčenie listín vydaných cudzozemskými orgánmi na použitie v SR (superlegalizácia)20 eur
c) Osvedčenie listín vydaných orgánmi SR na použitie v cudzine20 eur
d) Osvedčenie podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla)20 eur
Položka 255
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie) listiny vrátane osvedčenia, za každú aj začatú stranu10 eur
b) Osvedčenie správnosti predloženého odpisu (fotokópie), za každú aj začatú stranu 10 eur
c) Osvedčenie správnosti predloženého prekladu, za každú aj začatú stranu20 eur
Položka 250
b) Vyhotovenie prekladu matričného dokladu a jeho osvedčenie30eur


Dátum poslednej aktualizácie: 9. februára 2015
Dátum poslednej aktualizácie: 28.11.2015 Dátum vytvorenia: 5.2.2015