Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Sobáš občana

Matrikou sa rozumie štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Zastupiteľské úrady prijímajú predovšetkým žiadosti o zápisy matričných udalostí, ktoré nastali v cudzine, ak ide o občana SR.

Aby mohol byť sobáš uzatvorený v zahraničí uznaný v Slovenskej republike, je potrebné požiadať o jeho zápis do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR a následné vydanie slovenského sobášneho listu.
O zápis manželstva je môže požiadať jeden z manželov, ktorý je občan SR, osobne na zastupiteľskom úrade SR alebo na miestne príslušnom matričnom úrade na Slovensku podľa posledného trvalého pobytu slovenského občana. Môže tak urobiť aj splnomocnená osoba na základe predloženia notárom osvedčeného splnomocnenia. Žiadosť bude postúpená na vybavenie osobitnej matrike v Bratislave.

Osobitná matrika vystaví matričný doklad a zašle ho veľvyslanectvu, ktoré ho doručí žiadateľovi. Celý tento proces trvá približne tri mesiace. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.

Žiadosť o zápis manželstva do osobitnej matriky SR


1. formulár zápisu o uzavretí manželstva, čitateľne spísaný žiadateľom na zastupiteľskom úrade,

2. osvedčená fotokópia či odpis cudzozemského sobášneho listu, ktorého originál je opatrený apostilom alebo superlegalizáciou (Cudzozemský sobášny list predloží občan vo forme tzv. úplného výpisu z matriky cudzieho štátu),

3. zastupiteľským úradom osvedčený preklad cudzozemského sobášneho listu do slovenského jazyka, vyhotovený cudzím štátom autorizovaným prekladateľom, alebo preklad cudzozemského sobášneho listu do slovenského jazyka, vyhotovený
autorizovaným prekladateľom Slovenskej republiky alebo zastupiteľským úradom,

4. doklad o slovenskom štátnom občianstve aspoň jedného z manželov, pričom štátne občianstvo Slovenskej republiky možno preukázať platným osvedčením o občianstve, platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom Slovenskej republiky,

5. právoplatný rozsudok súdu o rozvode predchádzajúceho manželstva, pokiaľ niektorý z manželov uzavrel manželstvo ako rozvedený,

6. úmrtný list bývalého manžela alebo právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho, pokiaľ žiadateľ uzavrel manželstvo ako ovdovený,

7. žiadosť o zápis (spoločného) priezviska manželky bez prechyľovacej koncovky, pokiaľ sú na to splnené podmienky,

8. notárom osvedčené splnomocnenie, ak zápis vybavuje osoba splnomocnená.

9. Ak žiadateľka chce po uzavretí manželstva používať priezvisko bez slovenskej prechyľovacej koncovky (-ová) a v cudzozemskom sobášnom liste je uvedené priezvisko bez tejto koncovky, uvedie ho v zápise ako dohodnutý ženský tvar priezviska).

Dátum poslednej aktualizácie: 5. februára 2015
Dátum poslednej aktualizácie: 28.11.2015 Dátum vytvorenia: 5.2.2015

Uzavretie manželstva v zahraničí

 
Ak občan Slovenskej republiky plánuje uzatvoriť manželstvo v zahraničí môže požiadať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu o vydanie potvrdenia k uzavretiu manželstva v zahraničí (nahrádza potvrdenie o spôsobilosti k uzavretiu manželstva občana). Veľvyslanectvo v dokumente potvrdzuje skutočnosť, že „Slovenská republika od 1. februára 2006 nevydáva osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine. Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva možno nahradiť čestným vyhlásením štátneho občana Slovenskej republiky o osobnom stave.“ Za vydanie potvrdenia sa uhrádza poplatok v zmysle Sadzobníka správnych poplatkov, zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
 

Zápis uzavretia manželstva v zahraničí

 
Aby mohlo byť manželstvo uzavreté v zahraničí uznané v Slovenskej republike, je potrebné požiadať o jeho zápis do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR (požiadať o vydanie slovenského sobášneho listu).
 

Kto a kde môže požiadať o zápis

  • O zápis je možné požiadať len v prípade, ak je aspoň jeden z manželov občanom Slovenskej republiky. Žiadosť o zápis do osobitnej matriky sa podáva na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Pekingu alebo na matričnom úrade príslušnom podľa posledného trvalého pobytu slovenského občana. K podaniu žiadosti o zápis manželstva a vystavenie slovenského sobášneho listu je potrebné:
  • dostaviť sa na konzulárny úsek Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Pekingu osobne;
  • formulár zápisu o uzavretí manželstva vyplniť čitateľne paličkovým písmom alebo na PC;
  • predložiť platné doklady totožnosti manželov (občiansky preukaz alebo cestovný pas Slovenskej republiky a cestovný pas občana iného štátu, ak je jeden z manželov cudzincom);
  • predložiť originál cudzozemského sobášneho listu, originál sobášneho listu opatrený apostilou (Hongkong, ČĽR) alebo superlegalizáciou (pevninská ČĽR), ak sa príslušné overenie vyžaduje, ak je žiadateľ o zápis uzavretia manželstva rozvedený, je potrebné predložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, s vyznačením jeho právoplatnosti;
  • úmrtný list bývalého manžela alebo právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho, pokiaľ žiadateľ uzavrel manželstvo ako ovdovený;
  • uhradiť správny poplatok za podanie žiadosti o zápis uzavretia manželstva v hotovosti v mene CNY pri podaní žiadosti v pokladni konzulárneho úseku Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Pekingu. (Pozn.: podanie žiadosti o zápis uzavretia manželstva môže byť spojené s úhradou ďalších správnych poplatkov napr. za overenie fotokópie dokladu, overenie prekladu, a. i. v závislosti od predložených dokladov.)
 
Úplné žiadosti podané prostredníctvom zastupiteľského úradu sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike v Bratislave. Po vykonaní zápisu v Slovenskej republike a doručení vydaného matričného dokladu na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu sú jednotliví žiadatelia bezodkladne informovaní vopred zvolenou formou (mobil, e-mail) o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu. Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia osobitnej matrike. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.
 
Formulár:
 
pdf Zápis o uzavretí manželstva  (pdf; 209.09 KB)