Clá

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie dohodou

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, ktorá upravuje vzájomné vzťahy po vystúpení, bola zo strany EÚ schválená na mimoriadnom summite EÚ 25. novembra 2018. Ak dohodu o vystúpení ratifikuje do 30. marca 2019 aj Spojené kráľovstvo, väčšina právnych účinkov Brexitu sa bude uplatňovať od 1. januára 2021, t. j. po uplynutí 21-mesačného prechodného obdobia. V rámci prechodného obdobia budú Európska únia a Spojené kráľovstvo pracovať na novej dohode o voľnom obchode.

 

Počas prechodného obdobia de facto zostávajú podmienky vzájomných vzťahov pre občanov ako aj hospodárske subjekty nemenné. Hospodárske subjekty budú môcť vyvážať svoje výrobky do Spojeného kráľovstva a dovážať produkty zo Spojeného kráľovstva a poskytovať a prijímať služby v rovnakom režime ako v súčasnosti, teda bez dodatočných obmedzení, s existujúcimi a stále platnými certifikátmi a licenciami. Bez obmedzení budú môcť cestovať, nakupovať a prevážať tovar aj občania - nepodnikatelia. Takáto obchodná výmena nebude podliehať clám, dovozným kvótam ani dodatočnému daňovému režimu, či iným prekážkam. V každodennej realite sa teda nič nezmení, keďže Spojené kráľovstvo ostane v obchodnej a hospodárskej oblasti viazaná pravidlami jednotného vnútorného trhu EÚ.

 

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody

Ak Spojené kráľovstvo neratifikuje dohodu o vystúpení, nebude žiadne prechodné obdobie a na Spojené kráľovstvo sa prestanú vzťahovať všetky primárne a sekundárne právne predpisy EÚ.

 

Colná oblasť:

V prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody sa pohyb tovaru, ktorý vstupuje do EÚ zo Spojeného kráľovstva, bude od dátumu vystúpenia považovať za dovoz a pohyb tovaru, ktorý opúšťa EÚ do Spojeného kráľovstva, sa bude považovať za vývoz. Uplatňovať sa budú všetky príslušné právne predpisy únie týkajúce sa dovážaného tovaru a vyvážaného tovaru vrátane výberu poplatkov a daní (ako sú clá, daň z pridanej hodnoty a spotrebná daň pri dovoze) v súlade so záväzkami Európskej únie vyplývajúcich z pravidiel Svetovej obchodnej organizácie. Znamená to uplatňovanie formalít, ktoré sa dnes uplatňujú na obchod s tretími krajinami, vrátane predkladania colných vyhlásení pri preprave tovaru a súvisiacich kontrol na zabezpečenie súladu s predpismi. To je presný opak súčasnej situácie, v ktorej sa na obchod na hraniciach medzi Spojeným kráľovstvom a zvyškom Európskej únie neuplatňujú žiadne takéto formality ani poplatky.

 

 • Tovar, ktorý je prepravený na colné územie EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo má byť vyvezený z tohto územia na prepravu do Spojeného kráľovstva, podlieha colnému dohľadu a môže podliehať colným kontrolám v súlade s nariadením (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. To okrem iného znamená, že sa uplatňujú colné formality, musia sa podať colné vyhlásenia a colné orgány môžu požadovať záruky na prípadné alebo existujúce colné dlhy. V prípade cestujúcich bude obmedzené množstvo výrobkov, najmä tabakových výrobkov a alkoholických nápojov, ktoré bude možné doviezť do EÚ bez toho, aby bolo nutné zaplatiť clo, DPH a spotrebnú daň. Rovnako bude môcť byť batožina pri vstupe do EÚ zo Spojeného kráľovstva podrobená colnej kontrole. Na druhej strane budú mať cestujúci zo Spojeného kráľovstva pri odchode z EÚ nárok na vrátenie DPH. Podnikateľské subjekty, ktoré budú so Spojeným kráľovstvom pravidelne a často obchodovať, môžu za účelom skrátenia procesu colného konania súvisiaceho s dovozom / vývozom /tranzitom tovaru požiadať colný úrad o povolenie využívať zjednodušené postupy v colnom konaní. Zároveň však musia počítať aj s typom kontrol po prepustení, v rámci ktorej colné orgány overujú presnosť a úplnosť informácií uvedených v colnom vyhlásení, vo vyhlásení na dočasné uskladnenie, v predbežnom colnom vyhlásení o vstupe, predbežnom colnom vyhlásení o výstupe, vyhlásení o spätnom vývoze alebo oznámení o spätnom vývoze a existenciu, pravosť, presnosť a platnosť každého podporného dokladu a môžu preskúmať účtovné záznamy deklaranta a iné záznamy vzťahujúce sa na operácie s daným tovarom alebo na predchádzajúce 

 

 • Tovar, ktorý je dovezený na colné územie EÚ zo Spojeného kráľovstva, podlieha nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, čo znamená uplatnenie príslušných ciel.

 

 • Na tovar, ktorý vstúpi do EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo opúšťa EÚ do Spojeného kráľovstva, sa vzťahujú zákazy alebo obmedzenia z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín alebo ochrany národného kultúrneho bohatstva. V prípade dovozu alebo vývozu tovaru rastlinného alebo živočíšneho pôvodu (vrátane živých zvierat) sa uplatnia fytosanitárne alebo veterinárne kontroly.

 

 • Povolenia udeľujúce status schváleného hospodárskeho subjektu (AEO resp. SHS) a iné povolenia na colné zjednodušenia, vydané colnými orgánmi Spojeného kráľovstva, už nebudú platiť na colnom území EÚ.

 

 • Tovar s pôvodom v Spojenom kráľovstve, ktorý je začlenený do tovaru vyvážaného z EÚ do tretích krajín, už nebude môcť byť na účely spoločnej obchodnej politiky EÚ kvalifikovaný ako "obsah EÚ". To bude vplývať na vývozcov z EÚ pri kumulácii tovaru pochádzajúceho zo Spojeného kráľovstva ako aj na uplatnenie preferenčných sadzieb dohodnutých Úniou s tretími krajinami.

 

 • V súvislosti s podaním elektronického colného vyhlásenia pri dovoze/vývoze/tranzite tovaru môžu podnikateľské subjekty ako aj fyzické osoby-nepodnikatelia využiť webové rozhranie informačného systému „Centrálny elektronický priečinok“ (skr. IS CEP). V prípade chýbajúcich skúsenosti so splnením colných formalít alebo v prípade problémov pri vyplňovaní colného vyhlásenia je možné sa nechať v colnom konaní zastupovať organizáciou poskytujúcou služby colnej deklarácie, ktorá vykonáva aj vyplňovanie colného vyhlásenia, nomenklatúrne zatriedenie tovaru a disponuje aj oprávneniami na elektronickú komunikáciu.

 

Oblasť nepriamych daní (DPH a spotrebné dane):

 • Tovar, ktorý vstúpi na daňové (DPH) územie EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo je odoslaný alebo prepravený z daňového (DPH) územia EÚ do Spojeného kráľovstva, sa bude považovať za dovoz alebo vývoz tovaru v súlade so smernicou Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica o DPH“). To znamená účtovanie DPH pri dovoze, zatiaľ čo vývoz je od DPH oslobodený.

 

 • Zdaniteľné osoby (usadené v treťom štáte), ktoré chcú využívať jeden z osobitných režimov hlavy XII kapitoly 6 smernice o DPH (tzv. zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta alebo „MOSS“), a ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby televízneho a rozhlasového vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám v EÚ, sa budú musieť zaregistrovať v rámci MOSS v členskom štáte EÚ; nebudú môcť byť už registrovaní v Spojenom kráľovstve.

 

 • Zdaniteľné osoby so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktoré kupujú tovar a služby alebo dovážajú tovar podliehajúci DPH v členskom štáte EÚ, a ktoré chcú požiadať o vrátenie tejto DPH, to už nebudú môcť urobiť elektronicky v súlade so smernicou Rady 2008/9/ES, ale musia si na to nárokovať v súlade so smernicou Rady 86/560/EHS. Členské štáty môžu vrátenie dane podľa tejto smernice podmieniť reciprocitou. (Obdobne platitelia DPH, ktorí kúpia tovar alebo služby podliehajúce DPH v Spojenom kráľovstve už nebudú môcť podávať žiadosť o vrátenie dane elektronicky v súlade so smernicou Rady 2008/9/ES).

 

 • Od spoločnosti so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá vykonáva zdaniteľné transakcie v členskom štáte EÚ, môže tento členský štát žiadať, aby určila daňového zástupcu ako osobu povinnú odviesť DPH v súlade so smernicou o DPH.

 

 • Preprava tovaru, ktorý zo Spojeného kráľovstva vstúpi na územie EÚ podliehajúce spotrebnej dani alebo je odoslaný alebo prepravený do Spojeného kráľovstva z územia EÚ podliehajúceho spotrebnej dani, sa bude považovať za dovoz alebo vývoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v súlade so smernicou Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní. To okrem iného znamená, že kontrolný systém prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (EMCS) sa už sám osebe nebude uplatňovať na pozastavenú prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani z EÚ do Spojeného kráľovstva, ale táto preprava sa bude považovať za vývoz, pričom dohľad nad spotrebnou daňou končí v mieste výstupu z EÚ. Na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani do Spojeného kráľovstva preto bude potrebné vývozné vyhlásenie, ako aj elektronický administratívny dokument (e-AD). Pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani zo Spojeného kráľovstva do EÚ budú musieť byť pred začatím prepravy v rámci systému EMCS splnené colné formality.

 

Vláda Slovenskej republiky pripravila pre prípad vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody vnútroštátne opatrenia na minimalizáciu dopadov v rôznych oblastiach, ktoré nájdete na webovom sídle Úradu vlády SR

 

 

Oblasť priamych daní:

Brexit nebude mať vplyv na platnú Zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenú medzi Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a SR (ďalej len „zmluva“), t. j. legislatívny rámec pre určenie, ktorý štát má právo na zdanenie príslušných príjmov zdaňovaných daňou z príjmov a v akom rozsahu, pre spôsob zamedzenia dvojitého zdanenia, výmenu informácii, riešenie sporov, administratívnu spoluprácu a pod. zostáva nezmenený. Na príjmy plynúce daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska) zo zdrojov na území SR sa naďalej uplatňuje ustanovenie § 16 (Zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou) a súvisiace ustanovenia zákona o dani z príjmov.

 

Nakoľko daňovník Spojeného kráľovstva nebude po BREXIT-e považovaný za daňovníka členského štátu Európskej únie ani za daňovníka štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHP, takýto daňovník bude zdaňovaný v súlade so zákonom o dani z príjmov ako daňovník tzv. „tretieho štátu“.

Zmeny pre týchto daňovníkov nastanú po BREXIT-e najmä v nasledovných oblastiach uplatňovania zákona o dani z príjmov:

 • oslobodenie úrokov a licenčných poplatkov uvedené v ustanoveniach § 13 ods. 2 písm. f) a h);

 

 • oslobodenie daňového bonusu a ostatných príjmov uvedených v ustanoveniach § 9 ods. 2 písm. b) a n);

 

 • predmetom dane bude príjem plynúci z nadobudnutia akcií podľa § 3 ods. 2 písm. d) a § 12 ods. 7 písm. d);

 

 • uplatnenie inštitútu zabezpečenia dane podľa § 44;

 

 • výhody poskytované pri zmene sídla alebo miesta skutočného vedenia obchodnej spoločnosti alebo družstva podľa § 17 ods. 26;

 

 • výhody poskytované pri oceňovaní nepeňažného vkladu v pôvodných cenách podľa § 17d;

 

 • výhody poskytované pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev v pôvodných cenách podľa § 17e;

 

 • osobitná úprava pre platenie dane v splátkach pri tzv. „exit dane“ podľa § 17g;

 

 • uznateľnosť daňových výdavkov podľa § 19 ods. 3 písm. k);

 

 • možnosť uplatnenia súvisiacich výdavkov pri vybraných druhoch príjmov podľa § 43 ods. 6;

 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 19.3.2019 Dátum vytvorenia: 19.3.2019