Obchod s tovarom a so službami

V prípade schválenia dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ začne dňom vystúpenia (30. 3. 2019) plynúť prechodné obdobie minimálne do 30. 12. 2020, ktoré môže byť po vzájomnej dohode predĺžené o ďalšie 2 roky. Počas prechodného obdobia sa de facto situácia pre ekonomických operátorov nemení oproti stavu pred vystúpením. Ekonomické subjekty budú môcť vyvážať svoje výrobky do Spojeného kráľovstva a dovážať produkty zo Spojeného kráľovstva a poskytovať a prijímať služby v rovnakom režime ako v súčasnosti, teda bez dodatočných obmedzení, s existujúcimi a stále platnými certifikátmi a licenciami. Táto obchodná výmena by naďalej nepodliehala clám, dovozným kvótam ani dodatočnému daňovému režimu, či iným prekážkam. V každodennej realite sa nič nezmení, keďže Spojené kráľovstvo ostane v obchodnej a hospodárskej oblasti viazané pravidlami Jednotného vnútorného trhu EÚ.

 

Počas prechodného obdobia EÚ a Spojené kráľovstvo budú vyjednávať novú dohodu o voľnom obchode (DVO), ktorá by mala nadobudnúť účinnosť po ukončení prechodného obdobia, t. j. najskôr k 1. 1. 2021. DVO by mala byť čo najkomplexnejšia (napr. podľa vzoru uzavretej DVO s Kanadou), avšak v každom prípade bude predstavovať nižší stupeň ekonomickej spolupráce, aký predstavuje súčasný jednotný vnútorný trh EÚ. Znamená to, že budúca DVO môže obsahovať viaceré obmedzenia vzájomného obchodu s tovarom vo forme ciel, dovozných kvót, netarifných obmedzení (sanitárne a fytosanitárne obmedzenia, obmedzenia v uznávaní technických štandardov a pod.) alebo prekážok pre etablovanie sa a pôsobenie poskytovateľov služieb spojených s nárastom administratívnej záťaže. Pokiaľ ide o obchod so službami, DVO by umožnila EÚ a Spojenému kráľovstvu vzájomne sa zaviazať, že nebudú do budúcnosti uplatňovať žiadne protekcionistické alebo diskriminačné obmedzenia s výnimkou tých, ktoré si daná krajina výslovne vyhradí v tzv. listinách výhrad. Dohody typu DVO zvyknú obsahovať aj ustanovenia o spolupráci pri regulácii obchodu so službami, resp. o spolupráci pri riešení sporov.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2018-12-13 09:47:45.539 Dátum vytvorenia: Thu Dec 13 09:44:12 CET 2018